Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.20; 77.140.50                                                                                                                         Září 2006

Úzké a široké pásy, plechy a pruhy
z korozivzdorné oceli válcované kontinuálně
za studena - Mezní úchylky rozměrů
a tolerance tvaru

ČSN
EN ISO 9445

42 0039

                                                                                                     idt ISO 9445:2002

Continuously cold-rolled stainless steel narrow strip, wide strip, plate/sheet and cut lengths - Tolerances on dimensions
and form

Feuillards, larges bandes, tôles et feuillards coupés à longueur en acier inoxydable laminés à froid en continu -
Tolérances sur les dimensions et la forme

Kontinuierlich gewalztes Kaltband, Kaltbreitband, Blech und Kaltband in Stäben aus nichtrostenden Stählen -
Tolerances on dimensions and form

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9445:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9445:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10258 (42 0039) z října 2000 a ČSN EN 10259 (42 0040) z října 2000.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76591
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Německé vydání DIN EN ISO 9445 má název Kontinuierlich gewalztes Kaltband, Kaltbreitband, Blech und Kaltband in Stäben aus nichtrostenden Stählen - Grenzabmaße und Formtoleranzen (ISO 9445:2002). Německý název českého vydání byl převzat z původní verze této evropské normy.

V České republice dosud nevyšla překladem ISO 6929:1987, ale používá se ČSN EN 10079:1996
(42 0044) Hutnictví železa. Definice ocelových výrobků.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 6929:1987 dosud nezavedena

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 20.2 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jan Weischera, Kladno, IČ 652 53 213

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dagmar Vondrová


Strana 3

                                                                                         Březen 2006

ICS 77.140.20; 77.140.50                                                        Nahrazuje EN 10258:1997 a EN 10259:1997

Úzké a široké pásy, plechy a pruhy
z korozivzdorné oceli válcované kontinuálně
za studena - Mezní úchylky rozměrů
a tolerance tvaru (ISO 9445:2002)

Continuously cold-rolled stainless steel
narrow strip, wide strip,
plate/sheet and cut lengths -
Tolerances on dimensions and form (ISO 9445:2002)

 

Feuillards, larges bandes, tôles et feuillards coupés à longueur en acier inoxydable laminés à froid en continu - Tolérances sur les dimensions et la forme (ISO 9445:2002)

Kontinuierlich gewalztes Kaltband, Kaltbreitband, Blech und Kaltband in Stäben aus nichtrostenden Stählen - Tolerances on dimensions and form (ISO 9445:2002)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-02-06.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN ISO 9445:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Údaje pro objednávání....................................................................................................................................................... 6

5          Způsob dodání a stav při dodání..................................................................................................................................... 7

6          Upřednostňované tloušťky................................................................................................................................................ 8

7          Mezní úchylky tlouštěk........................................................................................................................................................ 8

8          Mezní úchylky šířky............................................................................................................................................................. 10

9          Přednostní vnitřní průměry svitku za studena válcovaných výrobků......................................................................... 11

10        Mezní úchylky délky............................................................................................................................................................ 11

11        Úchylka přímosti hran....................................................................................................................................................... 12

12        Úchylka od pravého úhlu.................................................................................................................................................. 13

13        Úchylka rovinnosti............................................................................................................................................................. 13

14        Úchylka zvlnění hran pro za studena válcovaný pás…................................ ………………………………………..13

15        Tvar svitků........................................................................................................................................................................... 14

16        Objednávaný formát pro plechy a pruhy........................................................................................................................ 14

17        Měření tloušťky................................................................................................................................................................... 14

18        Měření šířky......................................................................................................................................................................... 14

19        Měření délky........................................................................................................................................................................ 14

20        Měření přímosti hran......................................................................................................................................................... 15

21        Měření úchylky od pravého úhlu...................................................................................................................................... 15

22        Měření rovinnosti a zvlnění............................................................................................................................................... 16


Strana 5

Předmluva

Text ISO 9445:2002 připravila technická komise ISO/TC 17 „Ocel" Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byla převzata jako EN ISO 9445:2006 technickou komisí ECISS/TC 23 „Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli pro obrábění - Jakosti a rozměry", jejíž sekretariát vede DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do září 2006.

Tato norma nahrazuje EN 10258:1997 a EN 10259:1997.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska,Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 9445:2002 byl schválen CEN bez jakýchkoliv modifikací jako EN ISO 9445:2006.


Strana 6

1 Předmět normy

1.1 Tato mezinárodní norma stanoví mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru pro úzké pásy z korozivzdorných ocelí válcovaných kontinuálně za studena, v tloušťkách do a rovných 3 mm a ve válcovacích šířkách menších než 600 mm. Také platí pro pruhy z takového pásu.

1.2 Tato mezinárodní norma také stanoví úchylky rozměrů a tolerance tvaru pro široké pásy a plechy z korozivzdorných ocelí válcovaných kontinuálně za studena v tloušťkách od 0,3 mm do 8,0 mm a ve válcovacích šířkách od 600 mm do 2 100 mm. Také platí pro podélně dělené široké pásy v šířkách menších než 600 mm vyráběné ze za studena válcovaného širokého pásu. Platí pro plechy vyrobené z tohoto pásu.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz