Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.040                                                                                                                      Listopad 2006

Informační technologie -
Registry metadat (MDR) -
Část 4: Formulace definic dat

ČSN
ISO/IEC 11179- 4

97 9736

 

Information technology - Metadata registries (MDR) - Part 4: Formulation of data definitions

Technologies de l'information - Registres de métadonnées (RM) - Partie 4: Formulation des définitions de données

Informationstechnik - Metadatenregistrierung (MDR) - Teil 4: Formulierung von Datendefinizionen

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 11179- 4:2004. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO/IEC 11179- 4:2004. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO/IEC 11179- 4 (97 9736) z března 1997.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut 2006
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
76608


Strana 2

Národní předmluva

Změny

Text normy byl změněn a rozšířen. Z článku 5.2 byl vypuštěn bod a), týkající se jednoznačnosti definice v rámci kteréhokoliv datového sborníku, ve kterém se objeví. Kapitola 5 byla doplněna o bod h), týkající se vhodnosti definice pro metadatové položky.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Vratislav Datel, CSc., IČ 47572507

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Petr Wallenfels


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Informační technologie -                                                                             ISO/IEC 11179- 4
Registry metadat (MDR) -                                                                            Druhé vydání
Část 4: Formulace definic dat                                                                   2004-07-15

ICS 35.040

Odmítavé stanovisko k manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, ledaže by typy písma, které jsou vloženy, byly používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytváření tohoto souboru PDF, lze najít ve Všeobecných informacích, které jsou k souboru připojeny; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom na níže uvedené adrese Ústřední sekretariát ISO.

 

© ISO/IEC 2004

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této normy nesmí být reprodukována nebo zpracována jakoukoli jinou formou, jako jsou například elektronické, mechanické prostředky, včetně fotokopií a mikrofilmu bez písemného povolení ISO. Povolení lze vyžádat na níže uvedené adrese nebo u členské národní organizace v zemi žadatele.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH - 1211 Geneva 20
Tel.
+41 22 749 01 11
Fax. +41 22 749 09 47
e-mail
copyright@iso.org
Web www.iso.org


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Shoda.................................................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Přehled požadavků a doporučení pro definici dat......................................................................................................... 8

4.1       Požadavky............................................................................................................................................................................. 8

4.2       Doporučení........................................................................................................................................................................... 9

5          Opatření................................................................................................................................................................................ 9

5.1       Předpoklady......................................................................................................................................................................... 9

5.2       Požadavky............................................................................................................................................................................. 9

5.3       Doporučení......................................................................................................................................................................... 11

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 14


Strana 5

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) spolu tvoří celosvětový normalizační systém. Národní instituce, které jsou členy ISO a IEC, se podílí na vývoji mezinárodních norem prostřednictvím svých technických komisí ustavených těmito institucemi tak, aby reprezentovaly jednotlivé technické obory. Technické komise ISO a IEC spolupracují v oblastech společného zájmu. Další mezinárodní organizace, vládní i nevládní, se ve spolupráci s ISO a IEC také účastní těchto prací. V oblasti informační technologie ustavila ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly, které jsou obsaženy v části 2 směrnic ISO/IEC.

Hlavní úlohou společného technického výboru je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijatých touto společnou komisí jsou rozesílány národním institucím ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodní normy. Jsou schvalovány podle procedury vyžadující přinejmenším souhlas 75 % hlasujících členů.

Je nutné upozornit na to, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO a IEC nemohou nést odpovědnost za identifikaci jakéhokoli nebo všech takových patentových práv.

Mezinárodní normu ISO/IEC 11179-4 připravila společná technická komise ISO/IEC JTC 1, Informační technologie, subkomise SC 32 Správa a výměna dat.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO/IEC 11179-4:1995), které bylo technicky revidováno.

ISO/IEC 11179 se skládá z následujících částí se společným názvem Informační technologie - Registry metadat (MDR)

      Část 1: Rámec pro specifikaci a normalizaci dat

      Část 2: Klasifikace dat

      Část 3: Metamodel registru a základní atributy

      Část 4: Formulace definic dat

      Část 5: Principy identifikace a tvorby názvů dat

      Část 6: Registrace dat


Strana 6

Úvod

Zpracování dat a elektronická výměna dat silně spoléhají na přesnost, spolehlivost, kontrolovatelnost a ověřitelnost dat zaznamenaných v databázích. Nezbytným předpokladem správnosti, vlastního využití a interpretace dat je, že vlastníci a uživatelé dat společně pochopí význam a zobrazení dat. K usnadnění společného pochopení jsou definovány číselné chrakteristiky nebo atributy těchto dat. Tyto charakteristiky dat jsou známy jako „metadata“, což jsou, „data která popisují data“. Tato část ISO/IEC 11179 specifikuje požadavky a doporučení pro formulaci datových definic, které jsou specifikovány v registrech metadat. Smyslem těchto definic je specifikovat, popsat, vysvětlit a ověřit význam dat k usnadnění jejich normalizace nebo opětovného použití datových prvků a k usnadnění sdílení a integrace informačních systémů.

Struktura Registru metadat je specifikována ve formě pojmového datového modelu. Registr metadat se používá k uchování informace o datových prvcích a přidružených pojmech, takových jako „pojmy datových prvků“, „pojmové domény“ a „domény hodnot“. Všeobecně se na všechny odkazujeme jako na „metadatové položky“. Taková metadata jsou nutná k jasnému popisu, záznamu, analyzování, klasifikování a spravování dat.

Definiční požadavky a doporučení specifikované v této části ISO/IEC 11179 se nedají vždy aplikovat na terminologické definice, které jsou v glosářích a jazykových slovnících. Existují rozdíly mezi požadavky, které jsou kladeny na jazykový slovník a požadavky, které jsou kladeny na registr metadat. Požadavky kladené na ISO/IEC 11179 jsou více omezující, než požadavky kladené na slovník přirozeného jazyka. Například termíny nebo slova z jazykového slovníku mohou mít ve slovníku více definic, které pokrývají více významů, zatímco definice dat jsou vyvinuty pro určité kontexty a neměly by mít více významů v rámci jakéhokoliv kontextu. Definice dat jsou určeny k vysvětlení pojmu nebo pojmů, které jsou reprezentovány kolekcí dat, hodnotou dat, datovým prvkem nebo jinou metadatovou položkou. Jako referenční definice může být zavedena jen jediná definice, která je ekvivalentní s ostatními definicemi (tj. definice v jednom jazyce může být zavedena jako referenční definice, která je ekvivalentní s definicemi v ostatních jazycích). Metadatové položky mohou mít jedinou preferovanou definici v rámci určitého kontextu s dalšími neschválenými definicemi.

Mnoho definic datových prvků zahrnuje termíny, které samotné je třeba definovat (například „poplatek“, „srážka“, „doručení“). Některé z těchto termínů mohou mít různé definice v různých odvětvových sektorech. Proto je nezbytné sestavit pro většinu registrů metadat připojený glosář nebo terminologický odkaz na termíny použité v definicích.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato část ISO/IEC 11179 specifikuje požadavky a doporučení pro konstruování definic dat a metadat. Vztahuje se pouze k sémantickým hlediskům definic; specifikace pro formátování definic jsou pro účely této části ISO/IEC 11179 nezbytné. Zatímco ISO/EC 11179-3 je použitelná zejména k obsahu registrů metadat, jak je v ní specifikováno, tato část ISO/IEC 11179 je všeobecně užitečná pro vyvíjení definic dat a metadat.

Tyto definiční požadavky a doporučení přísluší k formulování definic datových prvků a jiných typů datových konstruktů, jako jsou typy entit, entity, vztahy, atributy, objektové typy (nebo třídy), objekty, složené prvky, kódové vstupy, metadatové položky, a data, na která je odkazováno značkami XML.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz