Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.97; 97.130.20                                                                                                                       Říjen 2006

Distribuční chlazený nábytek -
Část 1: Slovník

ČSN
EN ISO 23953-1

14 2741

                                                                                               idt ISO 23953-1:2005

Refrigerating display cabinets - Part 1: Vocabulary

Meubles frigorifiques de vente - Partie 1: Vocabulaire

Verkäufskühlmöbel - Teil 1: Begriffe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 23953-1:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 23953-1:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 23953-1 (14 2741) z března 2006.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76801
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 23953-1:2005 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 23953-1:2005 převzala EN ISO 23953-1:2005 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN ISO 23953-2 zavedena v ČSN EN ISO 23953-2 (14 2741) Distribuční chlazený nábytek - Část 2: Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly v příloze A doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČ 025950, Václav Svoboda

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková


Strana 3


NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                 
Říjen 2006

ICS 01.040.97; 97.130.20                                                                                  Nahrazuje EN 441-1:1994

Distribuční chlazený nábytek - Část 1: Slovník
(ISO 23953-1:2005)

Refrigerating display cabinets - Part 1: Vocabulary
(ISO 23953-1:2005)

 

Meubles frigorifiques de vente - Partie 1: Vocabulaire
(ISO 23953-1:2005)

Verkäufskühlmöbel - Teil 1: Begriffe
(ISO 23953-1:2005)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-09-26.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Estonska, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky       Ref. č. EN ISO 23953-1:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

 

Contents

                                                                              Strana

 

                                                                                 Page

Předmluva........................................................................ 5

Předmět normy............................................................... 6

Citované normativní dokumenty.................................. 6

Termíny a definice.......................................................... 6

1    Skupiny a typy distribučního chlazeného nábytku
(viz příloha A)....................................................... 6

2    Tvary distribučního chlazeného nábytku.............. 8

3    Části distribučního chlazeného nábytku........... 11

4    Rozměrové charakteristiky................................... 14

5    Provozní charakteristiky........................................ 15

6    Prostředí zkoušky................................................... 18

7    Všeobecně.............................................................. 18

Příloha A (informativní) Značení skupin distribučního
chlazeného nábytku........................................ 20

Příloha B (normativní) Ekvivalentní termíny v jiných
jazycích.............................................................. 22

Abecední rejstřík - čeština.......................................... 26

Abecední rejstřík - angličina....................................... 27

Abecední rejstřík - francouzština............................... 28

Abecední rejstřík - němčina....................................... 29

Abecední rejstřík - italština......................................... 30

Abecední rejstřík - španělština.................................. 31

 

 

Foreword.......................................................................... 5

Scope................................................................................ 6

Normative references.................................................... 6

Terms and definitions................................................... 6

1    Cabinet families (see Annex A) and types.......... 6

2    Refrigerated display cabinet shapes................... 8

3    Parts of refrigerated display cabinets................ 11

4    Dimensional characteristics............................... 14

5    Operating characteristics..................................... 15

6    Test environment................................................... 18

7    General.................................................................... 18

Annex A (informative) Designation of refrigerated
display cabinet families
................................. 21

Annex B (normative) Equivalent terms in other
languages
......................................................... 22

Alphabetical index - czech.......................................... 26

Alphabetical index - english....................................... 27

Alphabetical index - français...................................... 28

Alphabetical index - deutsch...................................... 29

Alphabetical index - italiano....................................... 30

Alphabetical index - español...................................... 31

 


Strana 5

Předmluva

 

Foreword

Tento dokument (EN ISO 23953-1:2005) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 44 Chladicí zařízení a distribuční chlazený nábytek, jejíž sekretariát zajišťuje UNI ve spolupráci s ISO/TC 86 „Chlazení a klimatizace“.

 

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2006.

Tento dokument nahrazuje EN 441-1:1994.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

This document (EN ISO 23953-1:2005) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 44 “Household refrigerating appliances and commercial refrigeration equipment”, the secretariat of which is held by UNI, in collaboration with Technical Committee ISO/TC 86 “Refrigeration and air-conditioning”.

This European Standard shall by given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by April 2006, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by April 2006.

This document supersedes EN 441-1:1994.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.


Strana 6

Předmět normy

 

Scope

Tato část ISO 23953-1 specifikuje slovník termínů a definic distribučního chlazeného nábytku, který je určený pro prodej a distribuci potravin. Tato část neplatí pro chlazené prodejní automaty nebo chlazený nábytek určený pro gastronomické (cateringové) účely nebo pro podobná použití mimo maloobchodní oblast.

 

This part of ISO 23953 establishes a vocabulary of terms and definitions relative to refrigerated display cabinets used for the sale and display of foodstuffs. It is not applicable to refrigerated vending machines or cabinets intended for use in catering or similar non-retail applications.

POZNÁMKA Kromě termínů v angličtině a francouzštině, dvou oficiálních jazyků ISO, uvádí tato část ISO 23953 ekvivalentní termíny v němčině, italštině a španělštině; tyto termíny jsou publikovány s odpovědností členských organizací Německa (DIN), Itálie (UNI) a Španělska (AENOR). Avšak pouze termíny a definice uváděné v oficiálních jazycích mohou být považovány za termíny a definice ISO.

 

NOTE In addition to terms in English and French, two of the three official ISO languages, this part of ISO 23953 gives the equivalent terms in German, Italian and Spanish; these are published under the responsibility of the member bodies for Germany (DIN), Italy (UNI) and Spain (AENOR). However, only the terms and definitions given in the official languages can be considered as ISO terms and definitions.

Citované normativní dokumenty

 

Normative references

Pro používání tohoto dokumentu jsou nezbytné dále uvedené referenční dokumenty. U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu (včetně změn).

 

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN ISO 23953-2 Distribuční chlazený nábytek - Část 2: Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

 

ISO 23953-2 Refrigerated display cabinets - Part 2: Classification, requirements and test conditions

Termíny a definice

 

Terms and definitions

1 Skupiny a typy distribučního chlazeného nábytku (viz příloha A)

 

1 Cabinet families (see Annex A)
and types

1.1
distribuční chlazený nábytek
 
nábytek vychlazovaný chladicím zařízením, který umožňuje, aby ochlazené nebo zmrazené potravinářské výrobky do něho umístěné k distribuci (vystavení) byly udržovány v mezích předepsaných teplot

 

1.1
refrigerated display cabinet  
cabinet cooled by a refrigerating system which enables chilled and frozen foodstuffs placed therein for display to be maintained within prescribed temperature limits

1.2
svislý distribuční chlazený nábytek
   
distribuční chlazený nábytek, který je buď opatřen přístupovým otvorem, regály, kontejnerovými regály nebo je nábytek opatřený prosklenými dveřmi

 

1.2
vertical refrigerated display cabinet 
refrigerated display cabinet, either semi-vertical multi-deck, roll-in or glass door


Strana 7

 

1.3
svislý distribuční chlazený nábytek se šikmým přístupovým otvorem
 
svislý distribuční chlazený nábytek, jehož celková výška nepřekračuje 1,5 m a který je opatřen buď svislým nebo šikmým přístupovým otvorem

 

1.3
semi-vertical refrigerated display cabinet     
vertical refrigerated display cabinet whose overall height does not exceed 1,5 m and having either a vertical or inclined display opening

1.4
vodorovný distribuční chlazený nábytek;
      
vodorovný distribuční chlazený pult  
distribuční chlazený nábytek (pult) s vodorovným přístupovým otvorem v jeho horní části, který je přístupný shora

 

1.4
horizontal refrigerated display cabinet;        
counter
refrigerated display cabinet [counter] with horizontal display opening on its top and accessible from above

1.5
uzavřený distribuční chlazený nábytek
         
distribuční chlazený nábytek, u něhož se přístupu k potravinářským výrobkům dosáhne otevřením dveří nebo víka

 

1.5
closed refrigerated display cabinet   
refrigerated display cabinet where access to the foodstuffs is gained by opening a door or lid

1.6
distribuční chlazený nábytek s pomocnou
obsluhou;
distribuční chlazený nábytek s obslužným pultem
     

distribuční chlazený nábytek, který vyžaduje, aby obslužný personál posloužil zákazníkovi s nakrájením nebo zabalením ochlazených potravinářských výrobků

 

1.6
assisted service refrigerated display cabinet;           
serve-over counter     


refrigerated display cabinet which requires that a person serves the consumer with fresh-cut or packed foodstuffs

1.7
samoobslužný distribuční chlazený nábytek;

distribuční chlazený nábytek se samoobslužným pultem

distribuční chlazený nábytek ze kterého si zákazník vybírá předem zabalené potravinářské výrobky

 

1.7
self-service refrigerated display cabinet;      
self-service counter    

refrigerated display cabinet from which the consumer selects the prepacked foodstuffs

1.8
obslužný pult s vestavěnou zásobní přihrádkou

distribuční chlazený nábytek s pomocnou obsluhou,
zahrnující chlazenou zásobní přihrádku, která je obvykle umístěna v jeho spodní části

 

1.8
serve-over counter with integrated storage  
refrigerated display cabinet for assisted service, including refrigerated storage which is normally placed in its base

1.9
kombinovaný distribuční chlazený nábytek s horními prosklenými
dveřmi

distribuční chlazený nábytek opatřený chlazenou spodní částí, která je otevřená nebo je opatřena proskleným víkem a chlazenou nástavbou s prosklenými dveřmi

 

1.9
combined refrigerated display cabinet with glass door top
refrigerated display cabinet consisting of a refrigerated bottom, open or with glass lid, and a glass-door, refrigerated top

1.10
kombinovaný distribuční chlazený nábytek s otevřenou horní částí
 
distribuční chlazený nábytek opatřený chlazenou spodní částí, která je otevřená nebo je opatřena proskleným víkem a otevřenou chlazenou nástavbou

 

1.10
combined refrigerated display cabinet with open top

refrigerated display cabinet consisting of a refrigerated bottom, open or with glass lid, and an open refrigerated top


Strana 8

 

1.11
kombinovaný distribuční chlazený nábytek s několika teplotami

distribuční chlazený nábytek s různými teplotami v horní a spodní části pro chlazené nebo zmrazené potravinářské výrobky

 

1.11
multi temperature combined refrigerated display cabinet

refrigerated display cabinet with different temperatures for chilled or frozen foodstuffs in the top and the bottom

1.12
chlazený nábytek s pohyblivým čelem;
chlazený nábytek s kontejnerovým regálem
 
nábytek, který umožňuje vystavovat zboží přímo na paletách nebo v kontejnerech, které mohou být umístěny uvnitř nábytku a to zdvižením, posunutím nebo vyjmutím spodní přední části, pokud je jí nábytek opatřen

 

1.12
movable front cabinet;          
roll-in cabinet 
cabinet which enables goods to be displayed directly on their pallets or rolls which can be placed inside by lifting, swinging or removing the lower front part, where fitted

1.13
distribuční chlazený nábytek stojící za obsluhou

chlazený nábytek s pomocnou obsluhou, umístěný za obslužným personálem, s přídavnou nebo bez přídavné zadní zásobní přihrádky

Viz obrázek 1.

 

1.13
back-wall service cabinet      
refrigerated cabinet in assisted service, placed behind the serving personnel, with or without an added back storage

See Figure 1.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz