Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.020.50                                                                                                                                   Říjen 2006

Environmentální značky a prohlášení -
Environmentální prohlášení typu III -
Zásady a postupy

ČSN
ISO 14025

01 0925

 

Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures

Marquages et déclarations environnementaux - Déclarations environnementales de Type III - Principes et modes
opératoires

Umweltkennzeichnungen und -deklarationen - Typ-III-Umweltdeklarationen - Grundsätze und Verfahren

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 14025:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 14025:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO/TR 14025 (01 0925) z května 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76988
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9000:2001 (01 0300) Systémy managementu jakosti - Základy, zásady a slovník

ČSN EN ISO 9001:2001 ed. 2 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky
(idt EN ISO 9001:
2000, ISO 9001:2000)

ČSN EN ISO 9004:2001 ed. 2 (01 0324) Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti
(idt EN ISO 9004:2000, ISO 9004:2000)

ČSN EN ISO 14001:2005 (01 0901) Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

ČSN ISO 14004:2005 (01 0904) Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám

ČSN ISO 14020:1999 (01 0920) Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady

ČSN ISO 14021:2000 (01 0921) Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)

ČSN ISO 14024:2000 (01 0924) Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I -
Zásady a postupy

ČSN EN ISO 14040:2006 (01 0940) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova

ČSN EN ISO 14044:2006 (01 0944) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice

ČSN ISO 14047:2004 (01 0947) Environmentální management - Posuzování životního cyklu -
Příklady aplikace ISO 14042

ČSN 01 0948:2003 (01 0948) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Formát dokumentace údajů

ČSN ISO/TR 14049:2001 (01 0949) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO/TR 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy

ČSN ISO 14050:2004 (01 0950) Environmentální management - Slovník

ČSN EN ISO 19011 (01 0330) Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu

ČSN 01 0962 Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu

ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 (01 0106) Posuzování shody - Slovník a základní principy

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.1 a 3.11 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o., IČ 45797170, RNDr. Zdeněk Suchánek

Technická normalizační komise: TNK 106 Management životního prostředí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Environmentální značky a prohlášení - Environmentální                              ISO 14025
prohlášení typu III - Zásady a postupy
                                                                První vydání
                                                                                                                                       2006-07-01

ICS 13.020.50


Strana 4

Obsah

 

Contents

                                                                               Strana

 

                                                                                 Page

Obsah............................................................................... 4

Úvod ……………………………………………………..7

1       Předmět normy...................................................... 9

2       Normativní odkazy................................................. 9

3       Termíny a definice.............................................. 10

4       Cíle........................................................................ 13

5       Zásady.................................................................. 13

5.1    Vztah k ISO 14020............................................... 13

5.2    Dobrovolnost....................................................... 13

5.3    Založení na životním cyklu................................. 14

5.4    Modularita............................................................. 14

5.5    Zapojení zainteresovaných stran..................... 14

5.6    Porovnatelnost.................................................... 15

5.7    Ověřování.............................................................. 15

5.8    Flexibilita............................................................... 15

5.9    Průhlednost......................................................... 16

6       Požadavky programu.......................................... 16

6.1    Všeobecně........................................................... 16

6.2    Rozsah programu............................................... 16

6.3    Odpovědnosti provozovatele programu.......... 16

6.4    Obecné programové instrukce......................... 17

6.5    Zapojení zainteresovaných stran..................... 18

6.6    Postupy pro definování produktové kategorie 19

6.7    Postupy pro přípravu PCR................................. 19

6.8    Postupy pro použití metodiky LCA................... 22

7       Požadavky na prohlášení.................................. 24

7.1    Všeobecně........................................................... 24

7.2    Obsah prohlášení............................................... 25

7.3    Aktualizace prohlášení....................................... 29

8       Ověřování.............................................................. 29

8.1    Postupy pro přezkoumání a nezávislé
ověřování.............................................................. 29

8.2    Nezávislost a odborná způsobilost ověřovatelů
a členů týmu pro přezkoumání PCR............... 31

8.3    Pravidla pro důvěrnost údajů............................ 32

9       Doplňkové požadavky na vývoj
environmentálních prohlášení typu III
pro komunikaci mezi podnikem
a spotřebitelem................................................... 33

9.1    Všeobecně........................................................... 33

9.2    Poskytování informací........................................ 33

9.3    Zapojení zainteresovaných stran..................... 34

9.4    Ověřování.............................................................. 34

 

Contents........................................................................... 4

Introduction...................................................................... 7

1       Scope...................................................................... 9

2       Normative references........................................... 9

3       Terms and definitions........................................ 10

4       Objectives............................................................. 13

5       Principles............................................................. 13

5.1    Relationship with ISO 14020............................ 13

5.2    Voluntary nature.................................................. 13

5.3    Life cycle basis.................................................... 14

5.4    Modularity............................................................. 14

5.5    Involvement of interested parties..................... 14

5.6    Comparability...................................................... 15

5.7    Verification............................................................ 15

5.8    Flexibility............................................................... 15

5.9    Transparency....................................................... 16

6       Programme requirements................................ 16

6.1    General................................................................. 16

6.2    Scope of the programme.................................. 16

6.3    Responsibilities of the programme operator 16

6.4    General programme instructions.................... 17

6.5    Involvement of interested parties..................... 18

6.6    Procedure for definition of product categories 19

6.7    Procedure for the development of PCR.......... 19

6.8    Procedure for the application of LCA
methodology........................................................ 22

7       Declaration requirements................................. 24

7.1    General................................................................. 24

7.2    Declaration content............................................ 25

7.3    Updating of the declaration............................... 29

8       Verification............................................................ 29

8.1    Procedure for review and independent
verification............................................................ 29

8.2    Independence and competencies of verifiers
and PCR review panel....................................... 31

8.3    Rules for data confidentiality............................ 32

9       Additional requirements for developing Type III
environmental declarations for business-
to-consumer communication........................... 33

9.1    General................................................................. 33

9.2    Provision of information..................................... 33

9.3    Involvement of interested parties..................... 34

9.4    Verification............................................................ 34

 


Strana 5

 

                                                                               Strana

 

                                                                                 Page

Příloha A (informativní)............................................... 35

Příloha B (informativní)............................................... 37

Bibliografie.................................................................... 40

 

Annex A (informative).................................................. 35

Annex B (informative).................................................. 37

Bibliography.................................................................. 40


Strana 6

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členských organizací ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Mezinárodní normy se navrhují podle pravidel uvedených ve směrnicích ISO/IEC, části 2.

 

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členským orgánům k hlasování. Zveřejnění mezinárodní normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících členů.

 

The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO není odpovědná za identifikování jakýchkoli nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ISO 14025 byla vypracována v technické komisi ISO/TC 207, Environmentální management, subkomise SC 3, Environmentální značení.

 

ISO 14025 was prepared by Technical Committee ISO/TC 207, Environmental management, Subcommittee SC 3, Environmental labelling.

Toto první vydání normy ISO 14025 ruší a nahrazuje technickou zprávu ISO/TR 14025:2000, která byla po technické stránce revidována.

 

This first edition of ISO 14025 cancels and replaces ISO/TR 14025:2000, which has been technically revised.


Strana 7

Úvod

 

Introduction

Environmentální prohlášení typu III představují kvantifikované environmentální informace o životním cyklu produktu, které mají umožnit porovnávání mezi produkty plnícími stejnou funkci. Taková prohlášení

 

Type III environmental declarations present quantified environmental information on the life cycle of a product to enable comparisons between products fulfilling the same function. Such declarations

      jsou vydávána jednou nebo více organizacemi,

      jsou založena na nezávisle ověřených údajích posouzení životního cyklu (LCA), údajích inventarizační analýzy (LCI) nebo na informačních modulech v souladu se souborem norem ISO 14040 a tam, kde je to významné na doplňujících environmentálních informacích,

      jsou vyvinuta za použití předem stanovených parametrů a

      jsou předmětem řízení provozovatele programu, jako je společnost nebo skupina společností, odvětvové průmyslové nebo obchodní sdružení, veřejná správa nebo agentura nebo nezávislá vědecká instituce nebo jiná organizace.

 

      are provided by one or more organizations,

      are based on independently verified Life Cycle Assessment (LCA) data, Life Cycle Inventory analysis (LCI) data or information modules in accordance with the ISO 14040 series of standards and, where relevant, additional environmental information,

      are developed using predetermined parameters, and

      are subject to the administration of a programme operator, such as a company or a group of companies, industrial sector or trade association, public authorities or agencies, or an independent scientific body or other organization.

Environmentální prohlášení typu III, tak jak jsou popsána touto mezinárodní normou, jsou primárně učena k použití v komunikaci mezi podniky (business to business), avšak jejich použití v komunikaci mezi podnikem a spotřebitelem (business to consumer) není za určitých podmínek předem vyloučeno. Je třeba připustit, že poskytovatel environmentálního prohlášení typu III nemůže přesně určit adresáta prohlášení. Je však důležité zvážit informační potřeby různých zákazníků nebo skupin uživatelů, například velkých podniků, malých a středních podniků (SME), agentur pro nákupy veřejné správy a spotřebitelů. Ti, kteří jsou odpovědní za vývoj environmentálních prohlášení typu III a programů založených na této mezinárodní normě, mají věnovat patřičnou pozornost úrovni povědomí cílové skupiny adresátů.

 

Type III environmental declarations as described in this International Standard are primarily intended for use in business-to-business communication, but their use in business-to-consumer communication is not precluded. It is recognised that a developer of a Type III environmental declaration cannot precisely determine the audience. However, it is important to consider the information needs of different purchaser or user groups, for instance large businesses, small and medium sized enterprises (SMEs), public procurement agencies, and consumers. Those responsible for developing Type III environmental declarations and programmes based on this International Standard will need to pay due attention to the level of awareness of the target audience.

V programech založených na této mezinárodní normě je po organizaci připravující prohlášení požadováno, aby zajistila nezávislé ověření údajů, ať interně, nebo externě. To může, ale nikoliv nezbytně, znamenat ověření třetí stranou, s výjimkou případů prohlášení podniku pro spotřebitele. ISO má obecnou definici certifikace (postup, kterým třetí strana poskytuje písemné ubezpečení, že produkt nebo proces jsou ve shodě se specifikovanými požadavky). Nicméně, certifikace je chápána a prováděna různě v různých oblastech. Aby se zamezilo záměnám, používá tato mezinárodní norma termín „ověření třetí stranou“ místo „certifikace“.

 

In programmes based on this International Standard, the organization making the declaration will be required to ensure that data are independently verified either internally or externally. This could, but does not necessarily, mean third-party verification except in the case of business-to-consumer declarations. ISO provides a general definition for “certification” (procedure by which a third-party gives written assurance that a product or process conforms to specified requirements). Nevertheless, ”certification” is understood and conducted differently in different regions. To avoid confusion, this International Standard uses the term “third-party verification” instead of “certification”.

 


Strana 8

 

Aby byla naplněna zásada porovnatelnosti, měla by mezi programy být povzbuzována harmonizace obecných programových instrukcí a zvláště pravidel produktové kategorie (PCR). To by mělo zahrnovat vzájemné uznávání pravidel týkajících se přípravy PCR, přezkoumání PCR a postupů ověřování, administrativních postupů a formátů prohlášení. Pro zajištění porovnatelnosti jsou provozovatelé programu povzbuzováni ke kooperaci, k dosažení harmonizace programů a k vypracování dohod o vzájemném uznání.

 

Harmonisation of general programme instructions and particularly product category rules (PCR) should be encouraged between programmes to meet the principle of comparability. This should include mutual recognition of rules with respect to PCR development, PCR review and verification procedures, administrative procedures and declaration format. To ensure comparability, programme operators are encouraged to work cooperatively to achieve harmonisation of the programmes and develop mutual recognition agreements.

POZNÁMKA V praxi vytváření environmentálních prohlášení typu III jsou programy nebo jejich prohlášení označovány různými názvy jako jsou Eko-list (Eco-Leaf), ekoprofil, environmentální prohlášení o produktu, environmentální produktové prohlášení (EPD) a environmentální profil produktu.

 

NOTE In the practice of developing Type III environmental declarations, programmes or their declarations are referred to by various names such as Eco-Leaf, eco-profile, environmental declaration of product, environmental product declaration (EPD), and environmental profile.


Strana 9

 

1 Předmět normy-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz