Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.020.10; 13.020.60                                                                                                                  Listopad 2006

Environmentální management - Posuzování
životního cyklu - Požadavky a směrnice

ČSN
EN ISO 14044

01 0944

                                                                                                   idt ISO 14044:2006

Environmental management - Life Cycle Assessment- Requirements and guidelines

Management environnemental - Analyse du cycle de vie - Exigences et lignes directrices

Umweltmanagement - Ökobilanz - Anforderungen und Anleitungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14044:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14044:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou spolu s ČSN EN ISO 14040 (01 0940) z listopadu 2006 se nahrazuje ČSN EN ISO 14040 (01 0940) z listopadu 1998, ČSN EN ISO 14041 (01 0941) z listopadu 1999, ČSN EN ISO 14042 (01 0942) z dubna 2001 a ČSN EN ISO 14043 (01 0943) z dubna 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         77067
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 14040:2006 zavedena v ČSN EN ISO 14040:2006 (01 0940) Environmentální management -
Posu
zování životního cyklu - Zásady a osnova

Obdobné mezinárodní normy

ČSN ISO/TR 14047:2004 (01 0947) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14042

ČSN P ISO/TS 14048:2003 (01 0948) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Formát dokumentace údajů

ČSN ISO/TR 14049:2001 (01 0949) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy

Vypracování normy

Zpracovatel: MT Konzult, IČO 49071548, Ing. Marie Tichá

Technická normalizační komise: TNK 106 Management životního prostředí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

                                                                                 Červenec 2006
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.020.60; 13.020.10                                           Nahrazuje EN ISO 14040:1997, EN ISO 14041:1998,
                                                                                                 EN ISO 14042:2000, EN ISO 14043:2000

Environmentální management - Posuzování životního cyklu -
Požadavky a směrnice
(ISO 14044:2006)

Environmental management - Life Cycle Assessment-
Requirements and guidelines
(ISO 14040:2006)

 

Management environnemental - Analyse
du cycle de vie - Exigences et lignes directrices
(ISO 14044:2006)

Umweltmanagement - Öekobilanz - Anforderungen
und Anleitungen
(ISO 14044:2006)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-06-19.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky           Ref. č. EN ISO 14044:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

 

Foreword

Tento dokument (EN ISO 14044:2006) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 207 „Environmentální management“ ve spolupráci s CMC.

 

This document (EN ISO 14044:2006) has been prepared by Technical Committee ISO/TC 207 “Environmental management” in collaboration with CMC.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2007.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by January 2007 and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by January 2007.

Tento document nahrazuje EN ISO 14040:1997, EN ISO 14041:1998, EN ISO 14042:2000,   
EN ISO 14043:2000.

 

This document supersedes EN ISO 14040:1997, EN ISO 14041:1998, EN ISO 14042:2000,         
EN ISO 14043:2000.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

Oznámení o schválení

 

Endorsement notice

Text ISO 14044:2006 byl schválen CEN jako      
EN ISO 14044:2006 bez jakýchkoliv úprav.

 

The text of ISO 14044:2006 has been approved by CEN as EN ISO 14044:2006 without any modifications.


Strana 5

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva........................................................................... 4

Obsah................................................................................... 5

Úvod...................................................................................... 6

1          Předmět normy...................................................... 8

2          Normativní odkazy................................................. 8

3          Termíny a definice................................................. 8

4          Metodologický rámec LCA.................................. 14

4.1       Obecné požadavky............................................... 14

4.2       Definice cíle a rozsahu........................................ 15

4.3       Inventarizační analýza životního cyklu (LCI)..... 20

4.4       Posuzování dopadů životního cyklu (LCIA)...... 28

4.5       Interpretace životního cyklu................................. 38

5          Podávání zpráv...................................................... 43

5.1       Obecné požadavky a úvahy................................ 43

5.2       Dodatečné požadavky a pokyny
pro zprávy třetí strany........................................... 44

5.3       Další požadavky na podávání zpráv
o porovnávacím tvrzení přístupném
veřejnosti............................................................... 46

6          Kritické přezkoumání........................................... 47

6.1       Obecně................................................................... 47

6.2       Kritické přezkoumání interním
nebo externím odborníkem................................ 47

6.3       Kritické přezkoumání týmem
zainteresovaných stran....................................... 47

Příloha A (informativní)  Příklady formulářů
pro sběr údajů...................................................... 48

Příloha B (informativní)  Příklady interpretace
životního cyklu....................................................... 54

Bibliografie......................................................................... 67

 

Foreword.............................................................................. 4

Contents.............................................................................. 5

Introduction.......................................................................... 6

1          Scope....................................................................... 8

2          Normative references........................................... 8

3          Terms and definitions.......................................... 8

4          Methodological framework for LCA................... 14

4.1       General requirements......................................... 14

4.2       Goal and scope definition.................................. 15

4.3       Life cycle inventory analysis (LCI)..................... 20

4.4       Life cycle impact assessment (LCIA).............. 28

4.5       Life cycle interpretation....................................... 38

5          Reporting............................................................... 43

5.1       General requirements and considerations.... 43

5.2       Additional requirements and guidance
for third-party reports........................................... 44

5.3       Further reporting requirements
for comparative assertion intended
to be disclosed to the public.............................. 46

6          Critical review........................................................ 47

6.1       General.................................................................. 47

6.2       Critical review by internal or external
expert...................................................................... 47

6.3       Critical review by panel of interested
parties.................................................................... 47

Annex A (informative)  Examples of data
collection sheets.................................................. 48

Annex B (informative)  Examples of Life Cycle
Interpretation......................................................... 54

Bibliography....................................................................... 67


Strana 6

Úvod

 

Introduction

Zvýšené povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí a možných dopadech spojených jak s vyráběnými, tak spotřebovávanými produkty1) zvýšily zájem o vývoj metod pro lepší pochopení a určení těchto dopadů. Jednou z metod vyvíjených za tímto účelem je posuzování životního cyklu (LCA).

 

The increased awareness of the importance of environmental protection, and the possible impacts associated with products1), both manufactured and consumed, has increased interest in the development of methods to better understand and address these impacts. One of the techniques being developed for this purpose is life cycle assessment (LCA).

LCA může pomoci při

 

LCA can assist in

      identifikování možností ke zlepšení environmentálního profilu produktů v různých fázích jejich životního cyklu;

      informování osob činících rozhodnutí v průmyslu, vládních a nevládních organizacích (např. za účelem strategického plánování, určování priorit, vytvoření návrhu nebo předělání produktu či procesu);

      výběr důležitých indikátorů environmentálního profilu, zahrnující metody měření a    

      marketing (např., implementace systému ekoznačení, vypracování environmentálního tvrzení, nebo vytvoření environmentálního prohlášení o produktu).

 

      identifying opportunities to improve the environmental performance of products at various points in their life cycle,

      informing decision-makers in industry, government or non-government organizations (e.g. for the purpose of strategic planning, priority setting, product or process design or redesign),

      the selection of relevant indicators of environmental performance, including measurement techniques, and

      marketing (e.g. implementing an ecolabelling scheme, making an environmental claim, or producing an environmental product declaration).

LCA se zaměřuje na environmentální aspekty a možné environmentální dopady2) (např. spotřebování zdroje a environmentální následky úniků) v průběhu života produktu, od získávání surovin přes výrobu, užívání, úpravu po skončení životnosti, recyklaci a odstraňování (tzn. od kolébky po hrob).

 

LCA addresses the environmental aspects and potential environmental impacts2) (e.g. use of resources and environmental consequences of releases) throughout a product's life cycle from raw material acquisition through production, use, end-of-life treatment, recycling and final disposal (i.e. cradle-to-grave).

Studie LCA má čtyři fáze:

 

There are four phases in an LCA study:

a)  fázi stanovení cíle a rozsahu,

b)  fázi inventarizační analýzy,

c)  fázi posuzování dopadů a

d)  fázi interpretace.

 

a)  the goal and scope definition phase,

b)  the inventory analysis phase,

c)  the impact assessment phase, and

d)  the interpretation phase.

Rozsah, včetně hranice systému a úrovně detailu LCA, závisí na předmětu a zamýšleném užití studie. Hloubka a šíře LCA se může významně lišit v závislosti na cíli dané studie LCA.

 

The scope, including system boundary and level of detail of an LCA depends on the subject and intended use of the study. The depth and the breadth of LCA can differ considerably depending on the goal of a particular LCA.

Fáze inventarizační analýza životního cyklu (LCI fáze) je druhou fází LCA. Je to inventarizace vstupních/výstupních údajů s ohledem na posuzovaný systém. Zahrnuje shromaždování údajů nezbytných k naplnění cíle definované studie.

 

The life cycle inventory analysis phase (LCI phase) is the second phase of LCA. It is an inventory of input/output data with regard to the system being studied. It involves the collection of the data necessary to meet the goals of the defined study.

 

_______________

1)       In this International Standard, the term “product” includes services.

V této mezinárodní normě výraz „produkt“ zahrnuje služby

2)       The “potential environmental impacts” are relative expressions, as they are related to the functional unit of a product system.

„Potenciální dopady na životní prostředí“ jsou relativní vyjádření, protože se vztahují k funkční jednotce
produktového systému


Strana 7

 

Fáze posuzování dopadů životního cyklu (LCIA) je třetí fází LCA. Smyslem LCIA je poskytovat dodatečné informace a tím pomoci hodnotit výsledky produktového systému LCI a také lépe pochopit jejich environmentální význam.

 

The life cycle impact assessment phase (LCIA) is the third phase of the LCA. The purpose of LCIA is to provide additional information to help assess a product system’s LCI results so as to better understand their environmental significance.

Interpretace životního cyklu je poslední fází procedury LCA, ve které jsou výsledky LCI a/nebo LCIA shrnuty a diskutovány jako základ pro závěry, doporučení a rozhodování v souladu s definovaným cílem a rozsahem.

 

Life cycle interpretation is the final phase of the LCA procedure, in which the results of an LCI or an LCIA, or both, are summarized and discussed as a basis for conclusions, recommendations and decision-making in accordance with the goal and scope definition.

Existují případy, kdy může být cíl LCA naplněn pouze pomocí inventarizační analýzy a interpretace. To je obvykle zmiňováno jako LCI studie.

 

There are cases where the goal of an LCA may be satisfied by performing only an inventory analysis and an interpretation. This is usually referred to as an LCI study.

Tato mezinárodní norma zahrnuje dva typy studií: Studii posuzování životního cyklu (studie LCA) a studii inventarizace životního cyklu (studie LCI). Studie LCI jsou podobné jako studie LCA, ale vylučují fázi LCIA. Studie LCI by neměly být zaměňovány za fáze LCI, studie LCA.

 

This International Standard covers two types of studies: life cycle assessment studies (LCA studies) and life cycle inventory studies (LCI studies). LCI studies are similar to LCA studies but exclude the LCIA phase. LCI studies are not to be confused with the LCI phase of an LCA study.

Informace nabyté studií LCA nebo LCI mohou být zpravidla použity jako součást mnohem ucelenějšího procesu rozhodování. Porovnávání výsledků různých studií LCA nebo LCI je možné pouze v případě, že předpoklady a kontext každé studie jsou ekvivalentní. Tato mezinárodní norma proto obsahuje několik požadavků a doporučení pro zajištění transparentnosti těchto otázek.

 

Generally, the information developed in an LCA or LCI study can be used as part of a much more comprehensive decision process. Comparing the results of different LCA or LCI studies is only possible if the assumptions and context of each study are equivalent. Therefore this International Standard contains several requirements and recommendations to ensure transparency on these issues.

LCA je jednou z několika metod environmentálního managementu (např. hodnocení rizik, hodnocení environmentálního profilu, environmentální audit a posuzování vlivů na životní prostředí) a nemusí být ve všech situacích tím nejvhodnějším způsobem. Z hlediska LCA je typické, že nebere v úvahu ekonomické nebo sociální aspekty produktu, ale přístup životního cyklu a metodologie popsané v této mezinárodní normě mohou být na tyto další aspekty aplikovány.

 

LCA is one of several environmental management techniques (e.g. risk assessment, environmental performance evaluation, environmental auditing, and environmental impact assessment) and might not be the most appropriate technique to use in all situations. LCA typically does not address the economic or social aspects of a product, but the life cycle approach and methodologies described in this International Standard may be applied to these other aspects.

Tato mezinárodní norma podobně jako ostatní mezinárodní normy není určena k tomu, aby vytvářela mimocelní obchodní bariéry nebo zpřísňovala či měnila zákonné povinnosti organizací.

 

This International Standard, like other International Standards, is not intended to be used to create nontariff trade barriers or to increase or change an organization's legal obligations.


Strana 8

 

1 Předmět normy-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz