Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.75                                                                                                                               Listopad 2006

Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných
a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena -
Část 2: Rozměry, úchylky a statické hodnoty

ČSN
EN 10219-2

42 5953

 

Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions
and sectional properties

Profils creux pour la construction soudés, formés à froid en aciers non alliés et à grains fins - Partie 2: Tolérances,
dimensions et caractéristiques de profil

Kaltgefertigte geschweiβte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkornbaustählen - Teil 2:
Grenzabma
βe, Maβe und statische Werte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10219-2:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10219-2:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10219-2 (42 5953) z června 2002.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         77086
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

V normě došlo proti předchozímu vydání k doplnění informativní přílohy o dalších úchylkách pro piloty.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 10219-1:2006 zavedena v ČSN EN 10219-1:2006 (42 1052) Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena - Část 1: Technické dodací podmínky

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Vladimír Baum, Čs. armády 3123, 272 01 Kladno, IČ 71024654

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dagmar Vondrová


Strana 3

                                                                                         Duben 2006

ICS 77.140.75                                                                                               Nahrazuje EN 10219-2:1997

Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných
a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena -
Část 2: Rozměry, úchylky a statické hodnoty

Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy
and fine grain steels -
Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties

 

Profils creux pour la construction soudés, formés
à froid en aciers non allies et à grains fins -
Partie 2: Tolérances, dimensions
et caractéristiques de profil

Kaltgefertigte geschweiβte Hohlprofile
für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen
und aus Feinkornbaustählen -
Teil 2: Grenzabmaβe, Maβe und statische Werte

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-03-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 10219-2:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Označování........................................................................................................................................................................... 7

5          Údaje pro objednávání....................................................................................................................................................... 7

6          Úchylky.................................................................................................................................................................................. 8

7          Měření rozměrů a tvaru....................................................................................................................................................... 9

7.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

7.2       Vnější rozměry..................................................................................................................................................................... 9

7.3       Tloušťka stěny................................................................................................................................................................... 10

7.4       Ovalita.................................................................................................................................................................................. 10

7.5       Vydutost a vypuklost.......................................................................................................................................................... 10

7.6       Kolmost stran..................................................................................................................................................................... 11

7.7       Vnější tvar zaoblení hran.................................................................................................................................................. 11

7.8       Zkroucení............................................................................................................................................................................ 12

7.9       Přímost................................................................................................................................................................................ 13

8          Rozměry a statické hodnoty............................................................................................................................................. 13

Příloha A (informativní) Další úchylky pro piloty....................................................................................................................... 14

A.1       Obecně................................................................................................................................................................................ 14

A.2       Úchylky ovality..................................................................................................................................................................... 14

A.3       Úchylka náhodné excentricity.......................................................................................................................................... 15

A.4       Úchylka zahloubení........................................................................................................................................................... 16

Příloha B (normativní) Vzorce pro výpočet statických hodnot................................................................................................. 18

B.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 18

B.2       Duté profily kruhového průřezu....................................................................................................................................... 18

B.3       Duté profily čtvercového nebo obdélníkového průřezu............................................................................................... 18

Příloha C (normativní) Statické hodnoty pro daný rozsah normalizovaných řad................................................................ 21

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 33


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 10219-2:2006) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 10 „Konstrukční oceli -Jakosti“, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do října 2006.

Tento dokument nahrazuje EN 10219-2:1997.

Tento dokument se skládá z následujících částí se souhrnným názvem „Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena“:

      Část 1: Technické dodací podmínky

      Část 2: Rozměry, úchylky a statické hodnoty

Tento dokument tvoří součást souboru dokumentů týkajících se dutých profilů, a to společně s EN 10210-1 a 2, které jsou rovněž revidovány.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část EN 10219 stanoví mezní úchylky a tolerance tvaru pro svařované duté profily tvářené za studena kruhového, čtvercového a obdélníkového průřezu, vyráběné s tloušťkou stěny do 40 mm, v následujících rozměrech:

Pro kruhový průřez: vnější průměr do 2 500 mm

Pro čtvercový průřez: vnější rozměry do 500 mm ´ 500 mm

Pro obdélníkový průřez: vnější rozměry do 500 mm ´ 300 mm

Vzorce pro výpočet statických hodnot profilů vyráběných v rámci úchylky rozměrů dané touto normou k použití pro účely konstrukčních návrhů udává Příloha B.

Rozměry a statické hodnoty pro daný rozsah normalizovaných řad jsou uvedeny v Příloze C.

Technické dodací podmínky jsou uvedeny v EN 10219-1.

POZNÁMKA Označení hlavní osy profilu (yy) a vedlejší osy (zz) odpovídá označení používané pro konstrukční návrhy v Eurocodes.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz