Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 07.100.30                                                                                                                                Listopad 2006

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální
metoda průkazu a stanovení počtu presumptivních
Escherichia coli - Technika nejvýše
pravděpodobného počtu

ČSN
ISO 7251

56 0107

 

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection and enumeration of presumptive
Escherichia coli - Most probable number technique

Microbiologie des aliments - Méthode horizontale pour la recherche et le dénombrement d’Escherichia coli présumés -
Technique du nombre le plus probable

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7251:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 7251:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN ISO 7251 (56 0107) z února 1996 a ČSN ISO 11866-1 (56 0098) z února 2000.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                          77141
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Nové vydání ISO 7251 je zpracováno tak, že metoda je použitelná nejen pro stanovení nízkých počtů, ale i pro průkaz Escherichia coli. Selektivita je zlepšena inkubační teplotou 44 °C při druhé inkubaci, zavádí se možnost použití pěti zkumavek v ředění.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 6887-1 zavedena v ČSN EN ISO 6887-1 (56 0102) Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 1: Všeobecné pokyny pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění

ISO 6887-2 zavedena v ČSN EN ISO 6887-2 (56 0102) Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 2: Specifické pokyny pro vzorky masa a masných výrobků

ISO 6887-3 zavedena v ČSN EN ISO 6887-3 (56 0102) Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 3: Specifické pokyny pro vzorky ryb a rybích výrobků

ISO 6887-4 zavedena v ČSN EN ISO 6887-4 (56 0102) Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 4: Specifické pokyny pro vzorky jiné než mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky a ryby a rybí výrobky

ISO 7218 zavedena v ČSN ISO 7218 (56 0103) Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné pokyny
pro mikrobiologické zkoušení

ISO 8261 zavedena v ČSN ISO 8261 (56 0111) Mléko a mléčné výrobky. Příprava analytických vzorků a ředění pro mikrobiologické zkoušení

ISO/TS 11133-1 zavedena v ČSN P ENV ISO 11133-1 (56 0099) Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné pokyny pro přípravu a výrobu kultivačních půd - Část 1: Všeobecné pokyny pro zabezpečování jakosti při přípravě kultivačních půd v laboratoři

ISO/TS 11133-2 zavedena v ČSN P CEN ISO 11133-2 (56 0099) Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné pokyny pro přípravu a výrobu kultivačních půd - Část 2: Pokyny pro zkoušení výkonnosti kultivačních půd v praxi

Informace o souvisících předpisech

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změnách a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Vladimír Špelina, CSc., IČ 43901433

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu                 ISO 7251
a stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Technika               
Třetí vydání
nejvýše pravděpodobného počtu
                                                                     2005-02-01

ICS 07.100.30

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, části 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Je třeba věnovat pozornost možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Organizace ISO nesmí být hodnocena jako odpovědná za ztotožnění se s žádným z takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 7251 byla připravena technickou komisí ISO/TC 34 Zemědělské potravinářské výrobky, subkomisí SC 9 Mikrobiologie.

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání ISO 7251:1993 a také ISO 11866-1:1997.

Kapitoly 4, 9 a 10 normy ISO 7251:1993 byly technicky revidovány. Hlavní změny jsou tyto:

      teplota druhé inkubace je nyní 44 °C ± 1 °C (viz 4.2.5);

      jsou pokryty jak průkaz (9.1) tak stanovení počtu (9.2) presumptivních E.coli;

      pro některé specifické výrobky je povoleno použití pěti zkumavek (viz 9.2.2.1);

      u některých výrobků (mléčné výrobky) může být zabráněno tvorbě plynu (viz 9.1.2 a 9.2.2.5);

      při výpočtu MPN se odkazuje na ISO 7218 (viz kapitola 10).


Strana 4

Úvod

Vzhledem k velké různorodosti potravinářských a krmivářských výrobků, nemusí být tato horizontální metoda ve všech detailech pro určité výrobky vhodná. V takovém případě, je-li to zcela nezbytné z oprávněných technických důvodů, mohou být použity jiné metody. Předpokládá se však, že ve všech případech, kde je to možné, bude použita tato horizontální metoda.

Při nejbližší revizi této mezinárodní normy budou vzaty v úvahu všechny dostupné informace o rozsahu, v jakém byla tato horizontální metoda aplikována, a o důvodech, které vedly k nezbytnosti odchylek od ní v případě určitých výrobků.

Harmonizace metod zkoušení nemůže být okamžitá a pro určité skupiny výrobků již mohou existovat mezinárodní a/nebo národní normy, které nejsou v souladu s touto horizontální metodou. Předpokládá se však, že při revizi budou takové normy uvedeny do souladu s touto mezinárodní normou s tím, že případné odchylky od této horizontální metody budou pouze takové, které jsou technicky dobře odůvodněné.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma poskytuje všeobecné pokyny pro průkaz a stanovení počtu presumptivních Escherichia coli pomocí použití tekutých kultivačních půd a výpočtem nejvýše pravděpodobného počtu (MPN) po inkubaci nejprve při 37 °C a poté při 44 °C. Tato mezinárodní norma je použitelná pro

      výrobky určené k lidské výživě a ke krmení zvířat,

      vzorky z prostředí potravinářských výroben a prostor, kde se manipuluje s potravinami.

UPOZORNĚNÍ - Některé patogenní kmeny Escherichia coli nerostou při 44° C.

Omezená použitelnost této mezinárodní normy vyplývá ze skutečnosti, že metoda vykazuje značnou míru variability (viz kapitola 10).-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz