Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.50                                                                                                                              Prosinec 2006

Ocelový pás válcovaný za studena -
Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

ČSN
EN 10140

42 0038

 

Cold rolled narrow steel strip - Tolerances on dimensions and shape

Feuillards laminés à froid - Tolérances de dimensions et de forme

Kaltband - Grenzabmaße und Formtoleranzen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10140:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10140:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10140 (42 0038) ze září 1998.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2006
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77143


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 10079:1992 zavedena v ČSN EN 10079:1996 (42 0044) Hutnictví železa. Definice ocelových výrobků

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jan Weischera, Kladno, IČ 65253213

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dagmar Vondrová


Strana 3

                                                                                          Červenec 2006

ICS 77.140.50                                                                                                   Nahrazuje EN 10140:1996

Ocelový pás válcovaný za studena - Mezní úchylky rozměrů
a tolerance tvaru

Cold rolled narrow steel strip - Tolerances on dimensions and shape

 

Feuillards laminés à froid - Tolérances
de dimensions et de forme

Kaltband - Grenzabmaße und Formtoleranzen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-06-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 10140:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Citované normativní dokumenty.......................................................................................................................................... 6

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 6

4       Dodací podmínky a stav při dodání..................................................................................................................................... 6

4.1    Dodací podmínky.................................................................................................................................................................... 6

4.2    Stav při dodání........................................................................................................................................................................ 6

5       Označení.................................................................................................................................................................................. 7

6       Mezní úchylky rozměrů........................................................................................................................................................... 7

6.1    Tloušťka................................................................................................................................................................................... 7

6.2    Šířka.......................................................................................................................................................................................... 8

6.3    Délka......................................................................................................................................................................................... 9

7       Tolerance tvaru....................................................................................................................................................................... 9

7.1    Úchylka přímosti hran (šavlovitost)..................................................................................................................................... 9

7.2    Rovinnost pruhů (plechů).................................................................................................................................................... 10

7.3    Úchylky kolmosti (od pravého úhlu).................................................................................................................................. 10

8       Měření..................................................................................................................................................................................... 10

8.1    Tloušťka................................................................................................................................................................................. 10

8.2    Rovinnost pruhů (plechů).................................................................................................................................................... 11

8.3    Úchylka přímosti hran (šavlovitost)................................................................................................................................... 11

9       Balení...................................................................................................................................................................................... 12

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 13


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 10140:2006) byl připraven technickou komisí ECISS/TC 13 Ploché výrobky bez povlaku válcované za studena z hlubokotažných nelegovaných ocelí k tváření za studena, jejíž sekretariát zajišťuje IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do ledna 2007.

Tento dokument nahrazuje EN 10140:1996.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

1.1 Tato evropská norma platí pro za studena válcovaný úzký pás ve svitcích a pruzích, o tloušťkách do 10 mm a šířkách menších než 600 mm, vyrobený z nelegovaných a legovaných ocelí, převážně předepsaných v EN 10132, EN 10139, EN 10268 a prEN 10338, s výjimkou korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí a výrobků uvedených v 1.2.

Použití této evropské normy pro výrobky s jinými rozměry se dohodne individuálně.

1.2 Tato evropská norma neplatí pro za studena válcované ploché výrobky, pro které již samostatná norma existuje, zvláště pro následující výrobky:

      za studena válcovaný izotropní plech a pás pro elektrotechniku (EN 10106);

      ocelový plech a anizotropní pás pro elektrotechniku (EN 10107);

      nelegovaný a legovaný za studena válcovaný plech a pás pro elektrotechniku bez závěrečného žíhání
(EN 10341);

      za studena válcované ploché bez povlaku výrobky z nízkouhlíkových hlubokotažných ocelí a z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena (EN 10131);

      černý plech ve svitcích (EN 10205).-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz