Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.030.20                                                                                                                                Listopad 2006

Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti -
Část 2: Stanovení zahustitelnosti

ČSN
EN 14702-2

75 8060

 

Characterisation of sludges - Settling properties - Part 2: Determination of thickenability

Caractérisation des boues - Propriétés de sédimentation - Partie 2: Détermination de ľaptitude à ľépaississement

Charakterisierung von Schlämmen - Absetzeigenschaften - Teil 2: Bestimmung der Eindickbarkeit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14702-2:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14702-2:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                          77263
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1085:1997 zavedena v ČSN EN 1085:1998 (75 0160) Čištění odpadních vod - Slovník

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ, a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

                                                                                          Březen 2006

ICS 13.030.20

Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti -
Část 2: Stanovení zahustitelnosti

Characterisation of sludges - Settling properties -
Part 2: Determination of thickenability

 

Caractérisation des boues - Propriétés de
sédimentation -
Partie 2: Détermination de
ľaptitude
à ľépaississement

Charakterisierung von Schlämmen -
Absetzeigenschaften -
Teil 2: Bestimmung der Eindickbarkeit

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-02-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 14702-2:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 7

5          Rušivé vlivy........................................................................................................................................................................... 7

6          Pomůcky............................................................................................................................................................................... 8

7          Postup zkoušky.................................................................................................................................................................... 8

8          Vyjadřování výsledků........................................................................................................................................................... 8

9          Shodnost.............................................................................................................................................................................. 8

10        Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 8

Příloha A (informativní) Válec s míchadlem pro stanovení zahustitelnosti kalů................................................................. 9

Příloha B (informativní) Výsledky validačních zkoušek........................................................................................................... 10

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 12


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 14702-2:2006) byla připravena technickou komisí CEN/TC 308 „Charakterizace kalů“, jejíž sekretariát je v AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2006.

Další část této evropské normy je:

      Část 1: Stanovení usaditelnosti (Stanovení podílu objemu kalu a objemového indexu kalu).

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Stanovení zahustitelnosti, tj. dalšího koncentrování nerozpuštěných látek v kalu usazováním působením zemské gravitace, s použitím laboratorních válců s míchadlem je negativně ovlivněno ulpíváním kalu na stěně válce, účinky stěny válce a účinky velikosti částic (vzájemným kontaktem mezi částicemi). V ideálním případě se zahustitelnost má měřit ve válcích s velkým průměrem, které mají stejnou hloubku jako prototypové zahušťovací nádrže; výše uvedené účinky lze uspokojivě omezit pomaloběžným míchadlem umístěným ve válci; to také pomáhá omezit účinek malé hloubky.


Strana 7

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje metodu stanovení zahustitelnosti kalových suspenzí. Tento dokument je použitelný pro kalové suspenze z:

      úpravy přívalových dešťových vod;

      městských stokových sítí;

      čistíren městských odpadních vod;

      úpravy průmyslových odpadních vod podobných městským odpadním vodám (jak je definováno ve Směrnici 91/271/EEC;

      úpraven vody.

Metoda je použitelná také pro kalové suspenze jiného původu.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz