Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.50; 77.150.01; 91.060.10; 91.060.20                                                                                     Prosinec 2006

Celoplošně podepřené plechové výrobky
pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady -
Specifikace výrobku a požadavky

ČSN
EN 14783

74 7721

 

Fully supported metal sheet and strip for roofing, external cladding and internal lining - Product specification
and requirements

Tôles et bandes métalliques totalement supportées pour couverture, bardages extérieur et intérieur - Spécification
de produit et exigences

Vollflächig unterstützte Dachdeckungs- und Wandbekleidungselemente für die Innen- und Außenanwendung
aus Metallblech - Produktspezifikation und Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14783:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14783:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2006
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77283


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 501 zavedena v ČSN EN 501 (74 7701) Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny ze zinkového plechu

EN 502 zavedena v ČSN EN 502 (74 7710) Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z korozivzdorného ocelového plechu

EN 504 zavedena v ČSN EN 504 (74 7711) Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z měděného plechu

EN 505 zavedena v ČSN EN 505 (74 7712) Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z ocelového plechu

EN 507 zavedena v ČSN EN 507 (74 7713) Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z hliníkového plechu

ENV 1187 zavedena v ČSN P ENV 1187 (73 0867) Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru

EN 1427 zavedena v ČSN EN 1427 (65 7060) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek a kulička

EN 10088-1 zavedena v ČSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

EN 12588 zavedena v ČSN EN 12588 (42 1351) Olovo a slitiny olova - Válcované plechy z olova pro stavebnictví

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-5 zavedena v ČSN EN 13501-5 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

EN 13823 zavedena v ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN ISO 6270-1 zavedena v ČSN EN ISO 6270-1 (67 3108) Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 1: Kontinuální kondenzace

EN ISO 6988 dosud nezavedena

EN ISO 9001 zavedena v ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky
(ISO 9001:2000)

EN ISO 9227 zavedena v ČSN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou

EN ISO 11925-2 zavedena v ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene (ISO 11925-2:2002)

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 5.1.2 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: DEKTRADE, a.s., IČ 48589837, Ing. Jana Koláčková, Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 3

                                                                                          
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                               Září 2006

ICS 77.140.50; 77.150.01; 91.060.10; 91.060.20

Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější
a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky

Fully supported metal sheet and strip for roofing, external cladding and internal
lining - Product specification and requirements

 

Tôles et bandes métalliques totalement supportées pour couverture, bardages extérieur et intérieur -
Spécification de produit et exigences

Vollflächig unterstützte Dachdeckungs-
und Wandbekleidungselemente für die Innen-
und Außenanwendung aus Metallblech -
Produktspezifikation und Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-08-06.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14783:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 8

4.1       Materiály................................................................................................................................................................................ 8

4.2       Jmenovitá tloušťka............................................................................................................................................................. 8

4.3       Vodotěsnost......................................................................................................................................................................... 9

4.4       Změny rozměrů.................................................................................................................................................................... 9

4.5       Mezní úchylky rozměrů........................................................................................................................................................ 9

4.6       Parotěsnost a vzduchotěsnost......................................................................................................................................... 9

4.7       Uvolňování nebezpečných látek....................................................................................................................................... 9

4.8       Trvanlivost............................................................................................................................................................................. 9

4.9       Chování při vnějším požáru............................................................................................................................................... 9

4.10     Reakce na oheň.................................................................................................................................................................. 9

5          Zkušební metody, způsob hodnocení a odběru vzorků.............................................................................................. 10

5.1       Chování střešních krytin při vnějším požáru................................................................................................................. 10

5.1.1    Výrobky splňující požadavky na chování při vnějším požáru bez nutnosti zkoušení............................................. 10

5.1.2    Výrobky klasifikované bez nutnosti dalšího zkoušení (CWFT).................................................................................. 10

5.1.3    Ostatní výrobky................................................................................................................................................................... 10

5.2       Reakce na oheň................................................................................................................................................................ 10

5.2.1    Výrobky, splňující požadavky rekce na oheň třídy A1 bez nutnosti zkoušení.......................................................... 10

5.2.2    Ostatní výrobky................................................................................................................................................................... 10

5.3       Uvolňování nebezpečných látek...................................................................................................................................... 10

6          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 11

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

6.2       Počáteční zkoušení typu................................................................................................................................................... 11

6.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

6.2.2    Odběr vzorků pro počáteční zkoušení typu................................................................................................................... 13

6.3       Řízení výroby u výrobce (FPC)......................................................................................................................................... 13

6.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

6.3.2    Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 14

7          Označování......................................................................................................................................................................... 15

8          Značení výrobku................................................................................................................................................................. 15

Příloha A (normativní) Ocelový plech s vícevrstvým povlakem.............................................................................................. 16

A.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 16

A.2       Základní materiál............................................................................................................................................................... 16

A.3       Specifické požadavky........................................................................................................................................................ 16

A.3.1   Nejmenší jmenovitá tloušťka.......................................................................................................................................... 16

A.3.2   Specifikace povlaků obsahujících asfalt....................................................................................................................... 16


Strana 5

Strana

A.3.3   Trvanlivost........................................................................................................................................................................... 16

A.4       Vady...................................................................................................................................................................................... 16

Příloha B (normativní) Podmínky zkoušky při zkoušení rekce na oheň............................................................................... 17

B.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 17

B.2       Podmínky pro montáž a upevnění zkušebních těles pro zkoušku SBI.................................................................... 17

B.2.1   Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 17

B.2.2   Všeobecné ustanovení..................................................................................................................................................... 17

B.2.3   Zajištění přesahu u svislého spoje............................................................................................................................... 19

B.2.4   Normové sestavení - Ocelový koutový profil................................................................................................................. 19

B.2.5   Alternativní sestavení - Koutové profily a těsnění........................................................................................................ 19

B.3       Uspořádání pro zkoušku reakce na oheň podle EN ISO 11925-2.......................................................................... 19

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích
...................................................................................................................................................... 20

ZA.1    Předmět a příslušné charakteristiky.............................................................................................................................. 20

ZA.2    Postup(y) prokazování shody výrobků............................................................................................................................ 21

ZA.2.1 Systémy prokazování shody............................................................................................................................................ 21

ZA.2.2 Prohlášení o shodě.......................................................................................................................................................... 22

ZA.3    Označení shody CE a značení štítkem.......................................................................................................................... 23

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 26


Strana 6

Předmluva

Tato norma (EN 14783:2006) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 128 „Prvky střešního pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2008.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této evropské normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje terminologii, požadavky a zkušební metody pro ze svitků a tabulí vyrobené střešní krytiny a vnitřní a vnější obklady stěn určené pro celoplošné podepření. Norma neplatí pro výrobky vyráběné na stavbě.

Tato norma platí pro celoplošně podepřené výrobky z hliníku, mědi, olova, oceli, korozivzdorné oceli a zinku s povlakem nebo bez něj. Povlak může být kovový, organický, anorganický nebo vícevrstvý (viz přílohu A).

Tato norma obsahuje také pravidla pro označování, značení štítkem a hodnocení shody.

Tato norma neobsahuje požadavky na akustické nebo tepelně izolační vlastnosti.

Tato norma neobsahuje rozměrové nebo konstrukční požadavky vzhledem k pracovním postupům, montážní technice nebo provedení instalovaných výrobků.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz