Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.100                                                                                                                                  Prosinec 2006

Expozice pracoviště - Měření expozice kůže -
Principy a metody

ČSN P
CEN/TS 15279

83 3618

 

Workplace exposure - Measurement of dermal exposure - Principles and methods

Exposition sur les lieux de travail - Mesurage de l'exposition cutanée - Principes et méthodes

Exposition am Arbeitsplatz - Messung der Hautbelastung - Grundsätze und Verfahren

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS 15279:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification CEN/TS 15279:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2006
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77391


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku A.1.2 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Chlubna - ERGOTEST, IČ 11131292

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Josef Vašák


Strana 3


SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION                                                                      Březen 2006

ICS 13.100

Expozice pracoviště - Měření expozice kůže -
Principy a metody

Workplace exposure - Measurement of dermal exposure -
Principles and methods

 

Exposition sur les lieux de travail -
Mesurage de l'exposition cutanée -
Principes et méthodes

Exposition am Arbeitsplatz -
Messung der Hautbelastung -
Grundsätze und Verfahren

Tato technická specifikace (CEN/TS) byla schválena CEN 2003-12-28 pro přechodné použití.

Doba platnosti této CEN/TS je zatím omezena na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o jejich připomínky, zvláště o odpověď, jestli může být CEN/TS převedena na evropskou normu.

Členové CEN jsou žádáni oznámit existenci této CEN/TS stejným způsobem jako pro EN a učinit tuto CEN/TS dostupnou. Je přípustné udržovat konfliktní národní normy v platnosti (souběžně s CEN/TS) dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky          Ref. č. CEN/TS 15279:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět techické specifikace........................................................................................................................................... 7

2          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

3          Principy a metody.............................................................................................................................................................. 10

4          Zajištění kvality postupu stanovení................................................................................................................................ 11

5          Zpráva o zkoušce............................................................................................................................................................... 12

Příloha A (informativní) Metody záchytu..................................................................................................................................... 14

Příloha B (informativní) Metody mytí rukou................................................................................................................................ 18

Příloha C (informativní) Metody otírání....................................................................................................................................... 21

Příloha D (informativní) Metody odtrhávání pásky.................................................................................................................... 24

Příloha E (informativní) Metody in situ........................................................................................................................................ 29

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 35


Strana 5

Předmluva

Tato technická specifikace byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 137 „Hodnocení expozice chemickým a biologickým činitelům na pracovišti“, jejíž sekretariát má DIN.

Pozornost je třeba věnovat možnosti, že některé součásti tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nebude činěn zodpovědným za zjištění jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto technickou specifikace povinny oznámit národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz