Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.20; 33.100.01                                                                                                                    Leden 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové
spektrum (ERM) -
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu
(EMC) rádiových zařízení a služeb -
Část 11: Specifické podmínky pro zemské
vysílače služby rozhlasového vysílání

ČSN
ETSI EN 301 489-11
V1.3.1


87 5101

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for
radio equipment and services -
Part 11: Specific conditions for terrestrial sound broadcasting service transmitters

Tato norma je českou verzí evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489-11 V1.3.1:2006.
Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard (Telecommunications series)
ETSI EN 301 489-11 V1.3.1:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status
as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77442


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ETSI EN 301 489-1 V1.6.1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.6.1 (87 5101) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb -
Část 1: Společné technické požadavky

EN 55011:1998 zavedena v ČSN EN 55011:1999 (33 4225) Průmyslová, vědecká a lékařská (ISM) vysokofrekvenční zařízení - Charakteristiky rádiového rušení - Meze a metody měření

EN 61000-4-3/A1:2002 zavedena v ČSN EN 61000-4-3 ed. 2:2003 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita
(EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti

Závěrečná akta zasedání CEPT pro plánování T-DAB, Wiesbaden 1995 nezavedena

Závěrečná akta zasedání CEPT pro plánování T-DAB (4), Maastricht 2002 nezavedena

ETSI ETS 300 799 ed. 1 zavedena v ČSN ETS 300 799 ed. 1 (87 9025) Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Distribuční rozhraní - Rozhraní přepravy souboru (ETI)

ETSI TS 102 820 V1.1.1 nezavedena

Doporučení ITU-R SM.329-10 nezavedeno

POZNÁMKY

1      Doporučení ITU-R jsou dostupná v TESTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha,
Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

2      Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné
v Českém normalizačním institutu, oddělení informací, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Citované předpisy

Směrnice (Rady) 89/336/EEC (EU) z 3. května 1989, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, v platném znění.

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 1999/5/EC (EU) z 9. března 1999, o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. v platném znění.

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 98/34/EC (EU) z 22. června 1998, stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.

Další informace

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vydána technickou komisí Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) v květnu 2006.

Upozornění na používání převzaté normy

V této části 11 evropské telekomunikační normy ETSI EN 301 489 se používá zkratka EMC též ve významu elektromagnetické interference (EMI), případně elektromagnetického rušení odlišně od definic termínů zavedených v ČSN IEC 50(161) (33 4201) včetně změn.

Použitými překlady výrazů:

      emise EMC (EMC emission) se pro účely této normy rozumí emise v oblasti EMC,

      zatížení EMC (EMC stress) se pro účely této normy rozumí zatížení jevy v oblasti EMC,

      odolnost EMC (EMC immunity) se pro účely této normy rozumí odolnost vůči zhoršení nebo ztrátě EMC,

      jevy EMC (EMC phenomena) se pro účely této normy rozumí jevy v oblasti EMC.


Strana 3

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje slovník použitých termínů.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČ 00003468, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Stanislav Novák


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

 

ETSI EN 301 489-11 V1.3.1 (2006-05)

Norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada)

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM);
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
rádiových zařízení a služeb;
Část 11: Specifické podmínky pro vysílače
zemské služby rozhlasového vysílání

 

Electromagnetic compatibility
and Radio spectrum Matters (ERM);

ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and services;
Part 11: Specific conditions for terrestrial sound
broadcasting service transmitters

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Strana 6

 

Reference

REN/ERM-EMC-242-11

 

Klíčová slova

broadcast, EMC, radio, regulation, testing, VHF

ETSI

 

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCIE

 

Tel.: +33 4 92 94 42 00   Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C

Nezisková asociace registrovaná

u podprefektury de Grasse (06) N° 7803/88

 

 

 

 

 

 

Důležitá poznámka

 

Jednotlivé kopie této normy mohou být staženy z:
http://www.etsi.org

 

Tato norma ETSI může být dostupná ve více než jedné elektronické verzi nebo tištěné formě. V případě existujícího nebo znatelného rozdílu v obsahu těchto verzí je referenční verzí Přenosný Formát Dokumentu (Portable Document Format) (PDF). V případě sporu je referenčním výtiskem výtisk verze ve formátu PDF, uchovávané na stanovené síťové jednotce v sekretariátu ETSI, provedený na tiskárnách ETSI.

 

Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že norma může podléhat revizi nebo změně statusu. Informace
o stávajícím statusu této normy a jiných norem ETSI jsou dostupné na
http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

 

Naleznete-li v této normě chyby, zašlete své připomínky na jednu z těchto služeb:
http://portal.etsi.org/chaircor/ETSI_support.asp

 

 

Oznámení copyrightu

 

Bez písemného svolení nesmí být žádná část reprodukována.
Copyright i výše uvedené omezení se rozšiřuje i na reprodukování na všech médiích.

 

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 2006.

Všechna práva vyhrazena.

 

DECT, PLUGTESTS™ a UMTS™ jsou ochranné známky ETSI registrované ve prospěch svých členů.

TIPHON™ a TIPHON logo jsou ochranné známky, jejichž registrování ETSI ve prospěch svých členů probíhá.

3GPP™ je ochranná známka ETSI registrovaná ve prospěch svých členů a organizačních partnerů 3GPP.


Strana 7

Obsah

Strana

Autorská práva.................................................................................................................................................................................. 9

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 9

1                 Rozsah platnosti......................................................................................................................................................... 10

2                 Citované dokumenty................................................................................................................................................... 10

3                 Definice, značky a zkratky........................................................................................................................................... 11

3.1             Definice......................................................................................................................................................................... 11

3.2             Značky........................................................................................................................................................................... 12

3.3             Zkratky........................................................................................................................................................................... 12

4                 Zkušební podmínky.................................................................................................................................................... 13

4.1             Všeobecně................................................................................................................................................................... 13

4.2             Uspořádání zkušebních signálů.............................................................................................................................. 13

4.2.1          Uspořádání zkušebních signálů na vstupu vysílačů............................................................................................ 13

4.2.2          Uspořádání zkušebních signálů na vstupu převáděčů, aktivních deflektorů, nebo výkonových
zesilovačů RF............................................................................................................................................................... 13

4.2.3          Uspořádání zkušebních signálů na výstupu vysílačů, převáděčů, aktivních deflektorů nebo
výkonových zesilovačů RF.......................................................................................................................................... 13

4.3             Vyloučená pásma RF................................................................................................................................................. 15

4.3.1          Vyloučené pásmo vysílače a výkonového zesilovače RF.................................................................................... 15

4.3.1.1       Vyloučené pásmo vysílače a výkonového zesilovače RF pro FM....................................................................... 15

4.3.1.2       Vyloučené pásmo vysílače pro AM........................................................................................................................... 15

4.3.1.3       Vyloučené pásmo vysílače pro DRM....................................................................................................................... 15

4.3.1.4       Vyloučené pásmo vysílače a výkonového zesilovače RF pro T-DAB................................................................. 15

4.3.2          Vyloučené pásmo aktivního deflektoru................................................................................................................... 15

4.3.3          Vyloučená pásma převáděče................................................................................................................................... 15

4.4             Úzkopásmové odezvy přijímačů............................................................................................................................... 16

4.5             Normální zkušební modulace.................................................................................................................................. 16

5                 Posuzování funkce...................................................................................................................................................... 16

5.1             Všeobecně................................................................................................................................................................... 16

5.2             Zařízení, které může poskytovat trvalý komunikační spoj jako přenos vysílání............................................... 16

5.3             Zařízení, které neposkytuje trvalý komunikační spoj jako přenos vysílání....................................................... 16

5.4             Přidružené zařízení...................................................................................................................................................... 16

5.5             Klasifikace zařízení..................................................................................................................................................... 16

6                 Funkční kritéria............................................................................................................................................................ 17

6.1             Funkční kritéria pro spojité jevy aplikované na vysílače (CT).............................................................................. 17

6.2             Funkční kritéria pro přechodné jevy aplikované na vysílače (TT)....................................................................... 17

7                 Přehled použitelnosti.................................................................................................................................................. 18

7.1             Emise............................................................................................................................................................................ 18

7.1.1          Všeobecně................................................................................................................................................................... 18

7.1.2          Zvláštní podmínky....................................................................................................................................................... 18

7.2             Odolnost....................................................................................................................................................................... 19

7.2.1          Všeobecně................................................................................................................................................................... 19

7.2.2          Zvláštní podmínky....................................................................................................................................................... 19


Strana 8

Strana

Příloha A (normativní) Metoda měření MER............................................................................................................................. 20

Příloha B (informativní) Typy zařízení rozhlasové služby obsažené v této normě.............................................................. 22

B.1             Rozhlasové vysílače AM............................................................................................................................................. 22

B.2             Rozhlasové vysílače FM............................................................................................................................................. 22

B.3             Rozhlasové vysílače DRM......................................................................................................................................... 22

B.4             Rozhlasové vysílače T-DAB....................................................................................................................................... 22

Příloha C (informativní) Bibliografie............................................................................................................................................ 23

Příloha D (informativní) Název EN v úředních jazycích............................................................................................................ 24

Historie............................................................................................................................................................................................. 26


Strana 9

Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv, pokud existují, jsou veřejně dostupné členům i nečlenům ETSI a lze je nalézti v ETSI SR 000 314: „Autorská práva; podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k normám ETSI“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na síťovém serveru ETS

I(http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka pokud jde o existenci jiných autorských práv, nezmíněných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na síťovém serveru ETSI), která jsou, nebo mohou být, nebo se mohou stát podstatnými pro tento dokument.

Předmluva

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vypracována technickou komisí ETSI Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM).

Tato norma byla vypracována ETSI v odezvě na mandát od Evropské komise vydaný podle Směrnice Rady 98/34/EC [8] (včetně změn), stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů.

Tato norma je určena k tomu, aby se stala harmonizovanou normou, na niž bude publikován odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství odkazující na Směrnici Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility („Směrnice EMC“) (89/336/EEC [2] včetně změn) a Směrnici 1999/5/EC [3] Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody („Směrnice R&TTE“).

Tato norma je částí 11 vícedílné normy. Úplné podrobnosti o celém souboru lze nalézt v části 1 [1].

Data zavádění na národní úrovni

Datum převzetí této EN:

21. duben 2006

Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa):

31. červenec 2006

Nejzazší datum vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení
k přímému používání této EN (dop/e):


31. leden 2007

Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):

31. leden 2008-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz