Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.30                                                                                                                                  Leden 2007

Pevné rádiové systémy -
Zařízení a antény mezi více body -
Část 1: Přehled a požadavky na digitální
rádiové systémy mezi více body

ČSN
ETSI EN 302 326-1
V1.1.1

87 8596

 

Fixed Radio Systems - Multipoint Equipment and Antennas -
Part 1: Overview and Requirements for Digital Multipoint Radio Systems

Tato norma je českou verzí evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 302 326-1 V1.1.1:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 302 326-1 V1.1.1:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 302 326-1 V1.1.1 (87 8596) z června 2006.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77464


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETSI EN 302 326-1 V1.1.1:2005 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ETSI EN 302 326-1 V1.1.1:2006 (87 8596) z června 2006 převzala ETSI EN 302 326-1 V1.1.1:2005 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ETSI ETS 300 132-1 zavedena v ČSN ETS 300 132-1 ed. 1 (87 2006) Navrhování zařízení (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 1: Napájení střídavým proudem (ac) odvozeným ze stejnosměrných zdrojů (dc)

ETSI EN 302 217-2-1 zavedena v ČSN ETSI EN 302 217-2-1 (87 8595) Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-1: Na systému závislé požadavky pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace

ETSI EN 302 217-4-1 zavedena v ČSN ETSI EN 302 217-4-1 (87 8595) Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény

ETSI EN 302 217-4-2 zavedena v ČSN ETSI EN 302 217-4-2 (87 8595) Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro antény

ETSI EN 302 326-2 zavedena v ČSN ETSI EN 302 326-2 (87 8596) Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body

ETSI EN 302 326-3 zavedena v ČSN ETSI EN 302 326-3 (87 8596) Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body

ETSI EN 300 019 soubor zaveden v souboru ČSN ETSI EN 300 019 (87 2001) Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení

ETSI EN 300 019-1-4 zavedena v ČSN ETSI EN 300 019-1-4 (87 2001) Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-4: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

IEC 60154-1 zavedena v ČSN EN 60154-1 + A1 (34 7984) Příruby pro vlnovody - Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60154-2 zavedena v ČSN EN 60154-2 (34 7911) Příruby pro vlnovody - Část 2: Dílčí specifikace pro příruby pravoúhlých vlnovodů

IEEE 802.3 nezavedena

ISO/IEC 8802-3 zavedena v ČSN ISO/IEC 8802-3 (36 9206) Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Specifické požadavky - Část 3: Metoda mnohonásobného přístupu reagujícího na nosnou a detekující kolizi (CSMA/CD) a specifikace fyzické vrstvy

Doporučení ITU-R F.557 nezavedeno

Doporučení ITU-R F.634 nezavedeno

Doporučení ITU-R F.695 nezavedeno

Doporučení ITU-R F.696 nezavedeno

Doporučení ITU-R F.697 nezavedeno

Doporučení ITU-R F.746 nezavedeno

Doporučení ITU-R F.752 nezavedeno

Doporučení ITU-R F.1093 nezavedeno

Doporučení ITU-R F.1101 nezavedeno


Strana 3

Doporučení ITU-R F.1102 nezavedeno

Doporučení ITU-R F.1492 nezavedeno

Doporučení ITU-R F.1493 nezavedeno

Doporučení ITU-R F.1668 nezavedeno

Doporučení ITU-R P.530 nezavedeno

Doporučení ITU-T G.821 nezavedeno

Doporučení ITU-T G.826 nezavedeno

Doporučení ITU-T G.827 nezavedeno

Doporučení ITU-T G.828 nezavedeno

Doporučení ITU-T I.356 nezavedeno

Doporučení ITU-T I.357 nezavedeno

Doporučení ITU-T Y.1540 nezavedeno

Doporučení ITU-T Y.1541 nezavedeno

POZNÁMKA Doporučení ITU-R a ITU-T jsou dostupná v TESTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

Citované předpisy

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 1999/5/EC (EU) z 9. března 1999, o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. v platném znění.

Další informace

Tato evropská norma (Telekomunikační řada) byla vydána technickou komisí Přenos a multiplexování (TM) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) v prosinci 2005.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje slovník použitých termínů.

Upozornění na používání převzaté normy

V této ČSN je použito ve shodě s originální normou ETSI nevhodné označení logaritmické jednotky dBm. Správné označení této jednotky podle ČSN IEC 60027-3 by mělo být dB (1 mW).

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČ 00003468, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Petr Novák


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

 

ETSI EN 302 326-1 V1.1.1 (2005-12)

Evropská norma (Telekomunikační řada)

Pevné rádiové systémy;
Zařízení a antény mezi více body;
Část 1: Přehled a požadavky na
digitální rádiové systémy mezi více body

 

Fixed Radio Systems;
Multipoint Equipment and Antennas;

Part 1: Overview and Requirements for
Digital Multipoint Radio Systems

 

 

 

 

 

 

 

 


Strana 6

 

Reference

DEN/TM-04130-1

 

Klíčová slova

access, DFRS, DRRS, FWA, multipoint, radio,
system

ETSI

 

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCIE

 

Tel.: +33 4 92 94 42 00   Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C

Nezisková asociace registrovaná

u podprefektury de Grasse (06) N° 7803/88

 

 

 

 

 

 

Důležitá poznámka

 

Jednotlivé kopie této normy mohou být staženy z:
http://www.etsi.org

 

Tato norma ETSI může být dostupná ve více než jedné elektronické verzi nebo tištěné formě. V případě existujícího nebo znatelného rozdílu v obsahu těchto verzí je referenční verzí Přenosný Formát Dokumentu (Portable Document Format) (PDF). V případě sporu je referenčním výtiskem výtisk verze ve formátu PDF, uchovávané na stanovené síťové jednotce v sekretariátu ETSI, provedený na tiskárnách ETSI.

 

Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že norma může podléhat revizi nebo změně statusu. Informace
o stávajícím statusu této normy a jiných norem ETSI jsou dostupné na
http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

 

Naleznete-li v této normě chyby, zašlete své připomínky na jednu z následujících služeb:
http://portal.etsi.org/chaircor/ETSI_support.asp

 

 

Oznámení copyrightu

 

Bez písemného svolení nesmí být žádná část reprodukována.
Copyright i výše uvedené omezení se rozšiřuje i na reprodukování na všech médiích.

 

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 2005.

Všechna práva vyhrazena.

 

DECT, PLUGTESTS™ a UMTS™ jsou ochranné známky ETSI registrované ve prospěch svých členů.

TIPHON™ a TIPHON logo jsou ochranné známky, jejichž registrování ETSI ve prospěch svých členů probíhá.

3GPP™ je ochranná známka ETSI registrovaná ve prospěch svých členů a organizačních partnerů 3GPP.


Strana 7

Obsah

Strana

Autorská práva................................................................................................................................................................................ 11

Předmluva....................................................................................................................................................................................... 11

0                    Úvod............................................................................................................................................................................ 14

0.1                Všeobecně................................................................................................................................................................ 14

0.2                Vlastnosti technologie systémů mezi více body................................................................................................. 15

0.2.1             Všeobecně................................................................................................................................................................ 15

0.2.2             Přehled topologií sítě.............................................................................................................................................. 15

0.2.3             Přehled metod multiplexování............................................................................................................................... 15

0.2.4             Metody mnohonásobného přístupu..................................................................................................................... 15

0.2.5             Přehled metod duplexu........................................................................................................................................... 16

0.2.6             Přehled modulace................................................................................................................................................... 16

0.2.7             Přehled oprav chyb.................................................................................................................................................. 16

0.2.8             Ekvivalentní řád modulace (EMO)......................................................................................................................... 17

0.3                Licenční pravomoc národních správ.................................................................................................................... 17

1                    Rozsah platnosti...................................................................................................................................................... 18

1.1                Rádiové systémy mezi více body........................................................................................................................... 18

1.2                Kmitočty...................................................................................................................................................................... 18

1.3                Metody přístupu........................................................................................................................................................ 19

1.4                Ekvivalentní řád modulace (EMO) a související kapacita................................................................................. 19

1.5                Metody duplexu......................................................................................................................................................... 19

1.6                Nesymetrické realizace MP.................................................................................................................................... 19

1.7                Typy antén.................................................................................................................................................................. 19

1.8                Požadavky na vzájemnou spolupráci................................................................................................................... 20

2                    Citované dokumenty................................................................................................................................................ 20

3                    Definice, značky a zkratky........................................................................................................................................ 23

3.1                Definice...................................................................................................................................................................... 23

3.2                Značky........................................................................................................................................................................ 26

3.3                Zkratky........................................................................................................................................................................ 27

3.4                Zvyklosti pro klasifikaci zařízení............................................................................................................................. 29

4                    Všeobecná architektura systému......................................................................................................................... 30

4.1                Všeobecná architektura.......................................................................................................................................... 30

4.2                Architektury mezi bodem a více body.................................................................................................................... 30

4.3                Vícecestné (neboli MP-MP) architektury............................................................................................................... 31

4.4                Typy antén.................................................................................................................................................................. 32

4.5                Kombinace typu antény - typu stanice.................................................................................................................. 33

5                    Kmitočtová pásma a kanálové plány.................................................................................................................... 33

5.1                Kmitočtová pásma................................................................................................................................................... 33

5.2                Uspořádání kanálů a přidělování bloků............................................................................................................... 35

6                    Profily a požadavky................................................................................................................................................... 36

6.1                Profily.......................................................................................................................................................................... 36

6.1.1             Všeobecně................................................................................................................................................................ 36


Strana 8

Strana

6.1.2             Profily zařízení........................................................................................................................................................... 36

6.1.3             Profily antén............................................................................................................................................................... 38

6.1.4             Profily systémů......................................................................................................................................................... 39

6.2                Referenční architektura RF.................................................................................................................................... 39

6.3                Profil prostředí.......................................................................................................................................................... 40

6.3.1             Všeobecně................................................................................................................................................................ 40

6.3.2             Zařízení v místech chráněných proti povětrnostním vlivům (vnitřní místa).................................................... 40

6.3.3             Zařízení pro místa nechráněná proti povětrnostním vlivům (venkovní místa).............................................. 40

6.3.4             Antény......................................................................................................................................................................... 40

6.4                Hlavní požadavky na zařízení.................................................................................................................................. 40

6.4.1             Úvod............................................................................................................................................................................ 40

6.4.2             Kapacita systému.................................................................................................................................................... 41

6.4.3             Vysílací vlastnosti..................................................................................................................................................... 41

6.4.4             Přijímací vlastnosti................................................................................................................................................... 42

6.5                Hlavní požadavky na antény................................................................................................................................... 42

7                    Doplňkové požadavky.............................................................................................................................................. 42

7.1                Všeobecně................................................................................................................................................................ 42

7.2                Úvahy při návrhu systému...................................................................................................................................... 42

7.2.1             Tolerance vysílacího výkonu................................................................................................................................... 42

7.2.2             Rozsah vysílacího výkonu (ATPC/RTPC)............................................................................................................. 43

7.2.3             Rozsah vstupní úrovně............................................................................................................................................ 43

7.2.4             Rušení dvěma tóny.................................................................................................................................................. 43

7.2.5             Impulzní rušení......................................................................................................................................................... 43

7.2.6             Citlivost vůči zkreslení............................................................................................................................................. 44

7.2.7             Chybovost a dostupnost systému........................................................................................................................ 44

7.2.8             Zbytková chybovost (RBER)................................................................................................................................... 44

7.2.9             Dostupnost systému............................................................................................................................................... 45

7.3                Rozhraní..................................................................................................................................................................... 45

7.3.1             Napájení.................................................................................................................................................................... 45

7.3.2             Účastnická rozhraní................................................................................................................................................. 45

7.3.3             Rozhraní sítě............................................................................................................................................................. 45

7.3.4             Rozhraní zařízení s odbočovacím obvodem/napáječem/anténou.................................................................. 45

7.3.4.1          Konektory RF a příruby vlnovodů........................................................................................................................... 45

7.3.4.2          Útlum odrazem......................................................................................................................................................... 46

7.3.5             Rozhraní antény se zařízením................................................................................................................................ 46

7.3.5.1          Vstupní konektory antény........................................................................................................................................ 46

7.3.5.2          VSWR na vstupu (vstupech)................................................................................................................................... 47

7.3.5.3          Oddělovací poměr vstupů/výstupů........................................................................................................................ 47

7.4                Podmínky prostředí a mechanické podmínky.................................................................................................... 47

7.4.1             Zatížení antén větrem a ledem.............................................................................................................................. 47

7.4.2             Značení antén........................................................................................................................................................... 47

7.4.3             Mechanická stabilita................................................................................................................................................ 47


Strana 9

Strana

Příloha A (normativní) Klasifikace zařízení (EqC).................................................................................................................... 48

A.1                Odůvodnění............................................................................................................................................................... 48

A.2                EqC jako prostředek k identifikaci konzistentního souboru parametrů pro shodu zařízení...................... 48

A.2.1             Všeobecně................................................................................................................................................................ 48

A.2.2             Primární typ zařízení (EqC-PET)............................................................................................................................ 49

A.2.3             Sekundární typ zařízení (EqC-SET)....................................................................................................................... 49

A.2.4             Ekvivalentní řád modulace (EqC-EMO)................................................................................................................ 49

A.2.5             Odstup kanálů (EqC-ChS)..................................................................................................................................... 50

A.2.6             Kmitočtový provozní rozsah (EqC-FR).................................................................................................................. 50

A.2.7             Typ stanice (EqC-STN)........................................................................................................................................... 50

Příloha B (informativní) Vztah mezi nahrazenými normami a klasifikací zařízení (EqC) profilů zařízení....................... 51

Příloha C (informativní) Selektivita a šumové číslo přijímače............................................................................................... 56

Příloha D (informativní) Vlastnosti přenosové cesty................................................................................................................ 57

D.1                Synchronizace provozních rozhraní....................................................................................................................... 57

D.2                Oběhové zpoždění.................................................................................................................................................... 57

D.3                Metody kódování hlasu............................................................................................................................................ 57

D.4                Transparentnost....................................................................................................................................................... 57

Příloha E (informativní) Typický referenční model pro BER, MGBR a EMO......................................................................... 59

E.1                Všeobecně................................................................................................................................................................ 59

E.2                Rozhraní X'1 až X'N.................................................................................................................................................... 60

E.3                Blok zpracování užitečného zatížení...................................................................................................................... 60

E.4                Blok mnohonásobného přístupu.......................................................................................................................... 60

E.5                Blok vnější opravy chyb........................................................................................................................................... 61

E.6                Blok vnitřní opravy chyb........................................................................................................................................... 61

E.7                Modulátor................................................................................................................................................................... 61

E.8                Výběr referenčního bodu pro BER, MGBR a EMO.............................................................................................. 61

E.9                Příklady....................................................................................................................................................................... 62

E.9.1             Systém TDMA 16 QAM s konvolučním kódováním s ¾rychlostí...................................................................... 62

E.9.2             Systém TDMA 16 QAM s konvolučním kódováním s ½rychlostí a Reed-Solomonovým kódováním
204/188...................................................................................................................................................................... 62

E.9.3             Systém TDMA 16 QAM s turbokódováním s ½rychlostí.................................................................................... 62

E.9.4             Systém FDMA 16 QAM s konvolučním kódováním s ½rychlostí...................................................................... 62

Příloha F (informativní) Provoz s kombinovaným režimem.................................................................................................... 63

F.1                 Úvod............................................................................................................................................................................ 63

F.2                 Všeobecný popis systémů s kombinovaným režimem.................................................................................... 63

F.3                 Historické odvození vysílacích spektrálních masek.......................................................................................... 63

F.4                 Odůvodnění vysílacích masek pro systémy mezi více body............................................................................. 63

F.4.1             Úvod............................................................................................................................................................................ 63

F.4.2             Nedůležitost vysílací spektrální masky ETSI při stanovení požadavku na sousední kanál pro
vnitrosystémové plánování..................................................................................................................................... 64

F.4.3             Použitelnost vysílací spektrální masky pro mezisystémové plánování.......................................................... 64

F.4.4             Minimální provozní kapacita uložená regulačním orgánem............................................................................ 64

F.5                 Základní požadavky na vysílače a přijímače pracující v kombinovaném režimu.......................................... 65


Strana 10

Strana

F.5.1             Shrnutí požadavků.................................................................................................................................................... 65

F.5.2             Vysílací spektrální masky pro kombinovaný režim............................................................................................ 65

F.5.3             Rušení ze sousedního kanálu.............................................................................................................................. 66

F.5.4             Rušení ve společném kanálu................................................................................................................................ 66

Příloha G (informativní) Používání této vícedílné normy.......................................................................................................... 67

Příloha H (informativní) Notifikace rozhraní podle článku 4.1 Směrnice R&TTE............................................................... 69

H.1                Použitelnost formátu TCAM-RIG specifikací rádiových rozhraní pro pevné služby...................................... 69

H.2                Navržený seznam specifikací rádiových rozhraní pro pevné služby................................................................ 70

Příloha I (informativní) Bibliografie............................................................................................................................................. 72

Historie............................................................................................................................................................................................. 75


Strana 11

Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv, pokud existují, jsou veřejně dostupné členům i nečlenům ETSI a lze je nalézti v ETSI SR 000 314: „Autorská práva; podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k normám ETSI“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na síťovém serveru ETSI

(http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka pokud jde o existenci jiných autorských práv, nezmíněných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na síťovém serveru ETSI), která jsou, nebo mohou být, nebo se mohou stát podstatnými pro tento dokument.

Předmluva

Tato evropská norma (Telekomunikační řada) byla vypracována technickou komisí ETSI Přenos a multiplexování (TM).

Tato norma je částí 1 vícedílné normy, pokrývající pevné rádiové systémy; zařízení a antény mezi více body, identifikované níže:

Část 1:    „Přehled a požadavky na digitální rádiové systémy mezi více body“;

Část 2:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální
rádiová zařízení mezi více body“;

Část 3:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové
antény mezi více body“.

Tato vícedílná norma pokrývá vlastnosti a požadavky na pevné rádiové systémy mezi více body používající různé metody mnohonásobného přístupu a duplexu a pracující s různými bitovými rychlostmi v kmitočtových pásmech specifikovaných v této normě.

EN 302 326-2 [6] a EN 302 326-3 [7] jsou harmonizované EN a základní požadavky jsou ty požadavky, které jsou základní podle článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (dále uváděné jako Směrnice R&TTE [1]).

Ve výše uvedeném jsou anténami ty antény, které jsou vestavěné do zařízení i antény, které jsou nevestavěné.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz