Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.120.30                                                                                                                                  Leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení doprovodných prvků
v čisté mědi - Metoda elektrotermické atomizace
atomovou absorpční spektrometrií (ET AAS)

ČSN
EN 14935

42 0621

 

Copper and copper alloys - Determination of impurities in pure copper - ET AAS method

Cuivre et alliages de cuivre - Dosage des impuretés dans le cuivre pur - Méthode par spectrométrie d’absorption
atomique électrothermique

Kupfer und Kupferlegierungen - Bestimmung der Verunreinigungen in reinem Kupfer - Elektrothermales
Atomabsorptionsspektrometrie-Verfahren (ET-AAS)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14935:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14935:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se zrušují ČSN 42 0621-3 z 1971-06-02, ČSN 42 0621-5 z 1971-06-02, ČSN 42 0621-10 z 1971-06-02, ČSN 42 0621-13 z 1971-06-02, ČSN 42 0621-21 z 1971-06-02.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77480


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Přejímaná evropská norma platí pro všechny doprovodné prvky v čisté mědi.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 1811-1 zavedena v ČSN ISO 1811-1 (42 0623) Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 1: Vzorkování litých netvářených výrobků

ISO 1811-2 zavedena v ČSN ISO 1811-2 (42 0623) Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 2: Vzorkování tvářených výrobků a odlitků

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 4.9.6 a 4.9.13 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚK Panenské Břežany, s. r. o., Panenské Břežany, IČ 25604716, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Lubomír Drápal, CSc.


Strana 3

                                                                                             Červen 2006

ICS 77.120.30

Měď a slitiny mědi - Stanovení doprovodných prvků v čisté mědi -
Metoda elektrotermické atomizace atomovou absorpční spektrometrií (ET AAS)

Copper and copper alloys - Determination of impurities in pure copper -
ET AAS method

 

Cuivre et alliages de cuivre - Dosage
des impuretés dans le cuivre pur - Méthode
par spectrométrie d’absorption atomique
électrothermique

Kupfer und Kupferlegierungen - Bestimmung
der Verunreinigungen in reinem Kupfer -
Elektrothermales
Atomabsorptionsspektrometrie-Verfahren (ET-AAS)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-05-15.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14935:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Princip................................................................................................................................................................................... 7

4          Chemikálie a materiály...................................................................................................................................................... 7

5    Přístroje............................................................................................................................................................................... 11

6    Odběr vzorků....................................................................................................................................................................... 11

7    Postup................................................................................................................................................................................. 11

8    Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................. 16

9    Přesnost.............................................................................................................................................................................. 17

10   Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 17

Příloha A (informativní)  Modifikátory osnovy............................................................................................................................ 18

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 19


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 14935:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 133 „Měď a slitiny mědi“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2006.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 133 pověřila CEN/TC 133/WG 10 „Metody chemických rozborů“ zpracováním této normy:

EN 14935 Měď a slitiny mědi - Stanovení doprovodných prvků v čisté mědi - Metoda elektrotermické atomizace atomovou absorpční spektrometrií (ET AAS)

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje dvě rozdílné metody elektrotermické atomizace atomovou absorpční spektrometrií (ET AAS) pro stanovení stříbra, arzenu, bismutu, kadmia, kobaltu, chromu, železa, manganu, niklu, olova, antimonu, selenu, cínu, teluru a zinku v mědi (více než 99,85 %) ve formě netvářených, tvářených a odlitých výrobků.

Norma stanovuje dvě metody závisející na rozsahu koncentrací doprovodných prvků, viz tabulka 1.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz