Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.040.20                                                                                                                                    Únor 2007

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy
společného stravování -
Část 2-11: Zvláštní požadavky - Varné nádoby
pro tepelnou úpravu těstovin

ČSN
EN 203-2-11

06 1901

 

Gas heated catering equipment - Part 2-11: Specific requirements - Pasta cookers

Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux - Partie 2-11: Exigences particulières -
Cuiseurs à pâtes

Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-11: Spezifische Anforderungen - Nudelkocher

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 203-2-11:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 203-2-11:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77693


Strana 2

Národní předmluva

Norma ČSN EN 203-2:1996 (06 1901) bude nahrazena souborem norem ČSN EN 203-2-1 až ČSN EN 203-2-11.

Změny proti předchozí normě

Tato norma doplňuje a upravuje příslušné články EN 203-1:2005 a spolu s ostatními částmi EN 203-2-11 nahrazuje EN 203-2:1995.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 203-1:2005 zavedena v ČSN EN 203-1:2006 (06 1901) Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

EN 1717 zavedena v ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

Citované předpisy

Směrnice Rady 90/396/EEC z 1990-06-29, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: REMEŠ BRNO, IČ 15557448, Petr Remeš, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 26 Spotřebiče na pevná, kapalná a plynná paliva

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Hušák


Strana 3


NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                          Červen 2006

ICS 97.040.20                                                                                                    Nahrazuje EN 203-2:1995

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování -
Část 2-11: Zvláštní požadavky -
Varné nádoby pro tepelnou úpravu těstovin

Gas heated catering equipment -
Part 2-11: Specific requirements -
Pasta cookers

 

Appareils de cuisson professionnelle utilisant les
combustibles gazeux -
Partie 2-11: Exigences particulières - Cuiseurs
à pâtes

Großküchengeräte für gasförmige
Brennstoffe -
Teil 2-11: Spezifische Anforderungen -
Nudelkocher

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-05-24.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky              Ref. č. EN 203-2-11:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy EN 203-2-11 vyjadřující základní požadavky
nebo jiná ustanovení směrnic EU................................................................................................................................... 9

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 11


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 203-2-11:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 106 „Plynové spotřebiče pro velké kuchyně“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2008.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tento dokument nahrazuje EN 203-2:1995.

Tato evropská norma stanoví požadavky na bezpečnost a hospodárné využití energie a příslušné zkušební metody pro varné nádoby pro tepelnou úpravu těstovin.

Tato evropská norma se musí používat spolu s EN 203-1:2005.

Tato dílčí část k části 2 doplňuje nebo modifikuje příslušné články EN 203-1:2005.

V případě, že není v této dílčí části k části 2 zmíněn konkrétní článek EN 203-1:2005, platí tento článek, pokud je to opodstatněné. V případě, že je v této evropské normě uvedeno „dodatek“, „úprava“ nebo „náhrada“, musí se podle toho upravit příslušný text EN 203-1:2005.

Články a obrázky doplňující EN 203-1:2005 se číslují od 101.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litevska, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

DODATEK:

Tato evropská norma stanovuje zkušební metody a požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti týkající se bezpečnosti, hospodárného využití energie a značení varných nádob pro tepelnou úpravu těstovin pro komerční účely (dále jen spotřebič).-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz