Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.100.01                                                                                                                                    Únor 2007

Bezvodý mléčný tuk - Stanovení složení sterolů
plynovou chromatografií (Rutinní metoda)

ČSN
ISO 18252

57 0113

 

Anhydrous milk fat - Determination of sterol composition by gas liquid chromatography (Routine method)

Matière grasse anhydre du lait - Détermination de la composition stérolique par chromatographie liquide en phase
gazeuse (Méthode de routine)

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 18252:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of International Standard ISO 18252:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77712


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 3696:1987 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely, Specifikace a zkušební metody

ISO 14156/IDF 172 dosud nezavedena

Souvisící normy

ISO 12078/IDF 159 dosud nezavedena

Souvisící předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje ve znění vyhlášky č. 124/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/2005 Sb.

Nařízení Komise (ES) č. 213/2001 ze dne 9. ledna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o metody analýzy a hodnocení jakosti mléka a mléčných výrobků, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999 a (ES) č. 2799/1999

Vypracování normy

Zpracovatel: MILCOM a.s., Výzkumný ústav mlékárenský, Praha, IČ 16193296, Ing. Jana Snášelová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Bezvodý mléčný tuk - Stanovení složení sterolů plynovou                          ISO 18252
chromatografií (Rutinní metoda)                                                                          
První vydání
                                                                                                                                        2006-02-01

 

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 5

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 5

5          Chemikálie........................................................................................................................................................................... 5

6          Přístroje................................................................................................................................................................................. 7

7          Odběr vzorků........................................................................................................................................................................ 8

8          Příprava zkušebního vzorku............................................................................................................................................... 9

9          Pracovní postup................................................................................................................................................................... 9

9.1       Standardní roztoky sterolů................................................................................................................................................. 9

9.2       Zkušební díl.......................................................................................................................................................................... 9

9.3       Zmýdelňování....................................................................................................................................................................... 9

9.4       Extrakce nezmýdelnitelného podílu................................................................................................................................. 9

9.5       Kvalitativní analýza.............................................................................................................................................................. 9

9.6       Kvantitativní analýza.......................................................................................................................................................... 10

10        Shodnost............................................................................................................................................................................. 11

10.1     Mezilaboratorní zkoušky................................................................................................................................................... 11

10.2     Opakovatelnost.................................................................................................................................................................. 11

10.3     Reprodukovatelnost.......................................................................................................................................................... 11

11        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 11

Příloha A (informativní)  Příklad analýzy plynovou chromatografií........................................................................................ 12

Příloha B (informativní)  Výsledky mezilaboratorní zkoušky................................................................................................... 13

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 15


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

ISO 18252/IDF 200 byla připravena technickou komisí ISO/TC 34 Zemědělské potravinářské výrobky, subkomisí SC 5 Mléko a mléčné výrobky a Mezinárodní mlékařskou federací (IDF). Je publikována společně ISO a IDF.


Strana 5

UPOZORNĚNÍ Použití této mezinárodní normy může zahrnovat nebezpečné látky, pracovní operace a přístroje. Tato norma neřeší všechna bezpečnostní rizika spojená s jejím použitím. Odpovědností uživatele této normy je stanovit vhodné bezpečnostní a zdravotní opatření a určit aplikovatelnost omezujících předpisů před použitím.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje rutinní metodu plynové chromatografie pro stanovení složení sterolů v bezvodém mléčném tuku, a to přímou extrakcí nezmýdelnitelného podílu z mléčných výrobků bez přečištění a derivatizace.

Hlavním úkolem této mezinárodní normy je kvantitativní stanovení cholesterolu, který tvoří okolo 98 % sterolové frakce čistého mléčného tuku. Kromě toho v případě analýz mléčného tuku ve směsi s rostlinnými tuky umožní specifický postup stanovení nejvýznamnějších fytosterolů. Uvedený postup byl ověřen u vzorků mléčného tuku, který obsahoval 28 % - 32 % rostlinného tuku.

Z důvodu absence přečištění vzorku, které zajišťuje dokonalé odstranění interferujících složek z nezmýdelnitelného podílu, je nezbytné věnovat zvýšenou péči, především v případě aplikace této metody, pro ověření čistoty mléčného tuku neznámého původu. V případě podezřelých výsledků lze použít pro kontrolu referenční metodu popsanou v ISO 12078/IDF 159.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz