Zdroj: www.cni.cz

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30                                                                                                                                  Leden 2007

Zkoušení ztvrdlého betonu -
Část 9: Odolnost proti zmrazování
a rozmrazování - Odlupování

ČSN P
CEN/TS 12390-9

73 1302

 

Testing hardened concrete - Part 9: Freeze-thaw resistance - Scaling

Essai du béton durci - Partie 9: Résistance au gel/dégel - Ecaillage

Prüfung von Festbeton - Teil 9: Frost - und - Frost - Tausalz - Widerstand - Abwitterung

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS 12390-9:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification CEN/TS 12390-9:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77741


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 12390-2 zavedena v ČSN EN 12390-2 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti

ISO 5725 (všechny části) zavedena v ČSN ISO 5725 (010251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření

EN 60751 zavedena v ČSN IEC 751 (25 8380) Průmyslové platinové odporové snímače teploty

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o., IČ: 49618377, normalizační sekce,   
Ing. Martina Minaříková, PhD.

Technická normalizační komise: TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

                                                                   Květen 2006

ICS 91.100.30

Zkoušení ztvrdlého betonu -
Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování - Odlupování

Testing hardened concrete -
Part 9: Freeze-thaw resistance - Scaling

 

Essai du béton durci -
Partie 9: Résistance au gel/dégel - Ecaillage

Prüfung von Festbeton -
Teil 9: Frost und Frost -Tausalz - Widerstand -
Abwitterung

Tato technická specifikace byla schválena CEN 2005-06-25 pro předběžné použití.

Období platnosti této CEN/TS je omezeno na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o zaslání připomínek, zejména na otázce zda CEN/TS může být přeměněna na evropskou normu.

Členské státy CEN jsou povinny oznámit existenci této CEN/TS stejným způsobem jako v případě EN a učinit CEN/TS ihned k dispozici na národní úrovni ve vhodné formě. Je dovoleno ponechat konfliktní národní normy v platnosti (souběžně s CEN/TS) dokud nebude dosaženo konečného rozhodnutí o možné přeměně CEN/TS na EN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky      Ref. č. CEN/TS 12390-9:2006:E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět dokumentu........................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Zhotovení zkušebních těles............................................................................................................................................... 8

5          Zkouška na desce (referenční metoda)......................................................................................................................... 8

5.1       Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 8

5.2       Zkušební zařízení................................................................................................................................................................ 8

5.3       Příprava zkušebních těles................................................................................................................................................. 9

5.4       Zkušební postup................................................................................................................................................................ 11

5.5       Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................. 13

5.6       Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 13

5.7       Alternativní aplikace.......................................................................................................................................................... 14

6          Zkouška na krychli (alternativní metoda)...................................................................................................................... 14

6.1       Podstata zkoušky............................................................................................................................................................... 14

6.2       Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 14

6.3       Příprava zkušebních těles................................................................................................................................................ 16

6.4       Zkušební postup................................................................................................................................................................ 16

6.5       Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................. 18

6.6       Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 19

6.7       Alternativní aplikace.......................................................................................................................................................... 19

7          Zkouška CF/CDF (alternativní metoda)......................................................................................................................... 20

7.1       Podstata zkoušky............................................................................................................................................................... 20

7.2       Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 20

7.3       Příprava zkušebních těles................................................................................................................................................ 22

7.4       Zkušební postup................................................................................................................................................................ 23

7.5       Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................. 24

7.6       Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 25

7.7       Alternativní aplikace.......................................................................................................................................................... 25

8          Údaje o shodnosti............................................................................................................................................................. 25

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 27


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (CEN/TS 12390-9:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 51 „Cement a stavební vápna“, jejíž sekretariát zajišťuje IBN.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou specifikaci povinny vyhlásit národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz