Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20                                                                                                                            Březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní
a podzemní uložení -
Část 2: Zvláštní zkušební metody

ČSN 34 7616-2

                                                                                           idt HD 627.2 S1:1996

Multicore and multipair cable for installation above and below ground -
Part 2: Special test methods

Câbles multiconducteurs et multipaires pour installation dans l’air et dans le sol -
Partie 2: Speciále méthode d’essai

Vieladrige und vielpaarige Kabel für die Verlegung in Luft und ind Erde -
Teil 2: Spezial Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 627.2 S1:1996. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 627.2 S1:1996. It was translated by Czech Standards Institute.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77789


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 5

1.1       Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 5

1.2       Rozsah zkušebních metod................................................................................................................................................ 5

1.3       Zkušební metody IEC......................................................................................................................................................... 5

2          Elektrické zkušební metody pro vícepárové nebo vícežilové kabely.......................................................................... 5

2.1       Jmenovitá ekvivalentní kapacita (při zapojení do hvězdy)............................................................................................ 5

2.2       Provozní kapacita................................................................................................................................................................ 5

2.3       Kapacitní nerovnováha....................................................................................................................................................... 5

2.4       Vzájemná indukčnost......................................................................................................................................................... 5

2.5       Zkoušky elektrické interference........................................................................................................................................ 5

3          Neelektrické zkušební metody pro vícepárové a vícežilové kabely............................................................................ 6

3.1       Přilnavost mezi hliníkovým páskem stínění a vnějším pláštěm................................................................................ 6

3.2       Nasákavost vody................................................................................................................................................................. 7

3.3       Kompatibilita plnicího materiálu...................................................................................................................................... 8

3.4       Odolnost vůči rozpouštědlům........................................................................................................................................... 9

3.5       Zkouška pro kontrolu délky zkrutu žil............................................................................................................................... 9

3.6       Zkouška ohebnosti............................................................................................................................................................. 9

3.7       Zkouška tepelné odolnosti................................................................................................................................................ 9

3.8       Zkouška pláště ohybem při nízké teplotě..................................................................................................................... 10


Strana 3

Předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 60811 soubor zaveden v souboru ČSN EN 60811 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů

HD 605 zaveden v ČSN 34 7010-82 (34 7010) Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody      
(idt HD 605 S1:1994)

IEC 189 soubor zaveden v souboru ČSN IEC 189 (34 7821) Nízkofrekvenční kabely a vodiče s izolací z PVC a pláštěm z PVC-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz