Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.50; 97.200.99                                                                                                                 Březen 2007

Elektrické instalace budov -
Část 7-740: Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech -
Dočasná elektrická instalace pro stavby
zábavních zařízení a stánků v lunaparcích,
zábavních parcích a cirkusech

ČSN 33 2000-7-740

                                                                                       idt HD 60364-7-740:2006
                                                                                 mod IEC 60364-7-740:2000

Electrical installations of buildings
Part 7-740: Requirements for special installations or locations - Temporary electrical installations for structures,
amusement devices and booths at fairgrounds, amusement parks and circuses

Installations électriques des bâtiments
Partie 7-740: R
ègles pour les installations ou emplacements spéciaux - Installations électriques temporaires de
structures, jeux et baraques dans des champs de foire, des parcs de loisirs et des cirques

Elektrische Anlagen von Gebäuden -
Teil 7-740: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Vorübergehend errichtete elektrische
Anlagen für Aufbauten, Vergnügungseinrichtungen und Buden auf Kirmesplätzen, Vergnügungsparks und für Zirkusse

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-740:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 60364-7-740:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77847


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

740.1 (740.11)        Rozsah platnosti, předmět a základní ustanovení.................................................................................. 6

740.1.1 (740.11)     Rozsah platnosti........................................................................................................................................... 6

740.1.2 (740.12)     Citované normativní dokumenty................................................................................................................. 6

740.2 (740.B.1.0)   Definice........................................................................................................................................................... 7

740.3     Stanovení všeobecných charakteristik......................................................................................................................... 8

740.4     Bezpečnost........................................................................................................................................................................ 8

740.41   Ochrana před úrazem elektrickým proudem.............................................................................................................. 8

740.47   Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti............................................................................................. 9

740.48   Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů....................................................................................................... 10

740.5     Výběr a stavba elektrických zařízení............................................................................................................................ 10

740.51   Všeobecné předpisy...................................................................................................................................................... 10

740.52   Výběr soustav a stavba vedení..................................................................................................................................... 11

740.53   Spínací a řídicí přístroje................................................................................................................................................. 11

740.55   Ostatní zařízení................................................................................................................................................................ 12

740.6     Revize............................................................................................................................................................................... 14

Příloha ZA (normativní)................................................................................................................................................................. 15

Příloha ZB (informativní)............................................................................................................................................................... 16

Příloha ZC (informativní) Zvláštní národní podmínky.............................................................................................................. 17

Příloha NA (informativní)............................................................................................................................................................... 18


Strana 3

Předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

HD 22.8 S2 zavedena v ČSN 34 7470-8 Kabely a vodiče se sítěnou izolací pro napětí do 450/750 V včetně - Část 8: Kabely s pláštěm z polychloroprenu nebo jiného syntetického eleastomeru pro dekorativní řetězce (idt HD 22.8 S2:1994)

EN 50085 soubor zaveden v souboru ČSN EN 50085 (77 0010) Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace

EN 50086 soubor zaveden v souboru ČSN ČSN EN 50086 (37 0000) Trubkové systémy pro elektrické instalace

EN 50265 soubor zaveden v souboru ČSN ČSN EN 50265 (34 7101) Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkouška odolnosti proti svislému šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací

IEC 60050-826 zavedena v ČSN IEC 60050-826 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 826: Elektrické instalace

EN 60309-1 zavedena v ČSN EN 60309-1 ed. 3 (35 4513) Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60309-2:1999 zavedena v ČSN EN 60309-2 ed. 3 (35 4513) Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami

HD 384.3 S2 zaveden v ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 3: Stanovení základních charakteristik (eqv HD 384.3 S2, idt IEC 364-3:1977)

HD 384.4.41 S2 zavedena v ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem (eqv HD 384.4.41 S2:1996; mod IEC 364-4-41:1992;)

HD 384.5.54 S1 zavedena v ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče) (idt HD 384.5.54 S1:1988; mod IEC 364-5-54:1980)

EN 60947-2 zavedena v ČSN EN 60947-2 ed. 2 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nn - Část 2: Jističe (idt. EN 60947-2)

EN 61008-1 zavedena v ČSN EN 61008-1 ed. 2 (35 4181) Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Všeobecná pravidla

EN 61009-1 zavedena v ČSN EN 61009-1 ed. 2 (35 4182) Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla

EN 61347-2-2 zavedena v ČSN EN 61347-2-2 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na elektronické měniče/střídače na stejnosměrné nebo střídavé napájení pro žárovky

EN 61386-21 zavedena v ČSN EN 61386-21 (37 0000) Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 21: Zvláštní požadavky - Tuhé trubkové systémy

EN 61537 zavedena v ČSN EN 61537 (37 0400) Kabelové lávky a kabelové rošty pro kladení kabelů

EN 61558-2-4 zavedena v ČSN EN 61558-2-4 (35 1330) Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro oddělovací ochranné transformátory pro všeobecné použití

EN 61558-2-6 zavedena v ČSN EN 61558-2-6 (35 1330) Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro bezpečnostní ochranné transformátory pro všeobecné použití-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz