Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.280                                                                                                                                    Březen 2007

Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu -
Pantografy, zkušební metody pro uhlíkové
obložení smykadel

ČSN
EN 50405

36 2316

 

Railway applications - Current collection systems -
Pantographs, testing methods for carbon contact strips

Applications ferroviaires - Systèmes de captage de courant -
Méthodes d'essais des bandes de frottement en carbone des pantographes

Bahnanwendungen - Stromabnahmesysteme -
Stromabnehmer für Oberleitungsfahrzeuge, Prüfverfahren für Kohleschleifstücke

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50405:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50405:2006. It was translated by Czech Standarts institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77888


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN ISO 9001 zavedena v ČSN EN ISO 9001 ed. 2 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky

EN 50206-1 zavedena v ČSN EN 50206-1 (36 2312) Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 1: Pantografové sběrače proudu vozidel pro tratě celostátní

EN 50206- 2 zavedena v ČSN  EN 50206- 2 (36 2312) Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 2: Pantografové sběrače proudu vozidel metra a tramvají

EN 50367 zavedena v ČSN EN 50367 (36 2315) Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kriteria pro interakci mezi pantografem a nadzemním trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu)

IEC 60413 nezavedena

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 3.3 doplněna národní poznámka pro informaci o pantografech. 

Vypracování normy

Zpracovatel: MEDIT Consult s.r.o., Dr. Milady Horákové 5, 772 00 Olomouc, IČ 26837021
Ing. Bohuslav Kramerius, Ing. Antonín Kubela

Technická normalizační komise: TNK 126 Elektrotechnika v dopravě

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                   EN 50405
EUROPEAN STANDARD                                                                                          
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                               Srpen 2006

ICS 29.280

Drážní zařízení -
Systémy sběračů proudu -
Pantografy, zkušební metody pro uhlíkové obložení smykadel

Railway applications -
Current collection systems -
Pantographs, testing methods for carbon contact strips

 

Applications ferroviaires -
Systèmes de captage de courant -
Méthodes d'essais des bandes de
frottement en carbone des pantographes

Bahnanwendungen -
Stromabnahmesysteme -
Stromabnehmer für
Oberleitungsfahrzeuge, Prüfverfahren
für Kohleschleifstücke

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2006-03-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2006 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                            Ref. č. EN 50405-2006 E


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena subkomisí SC 9XB, Elektromechanické materiály pro železniční vozy, technické komise CENELEC TC 9X, Elektrická a elektronická drážní zařízení. Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 50405 dne 2006-03-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                
vydáním identické národní normy nebo vydáním                              
oznámení o schválení EN k přímému používání                               
jako normy národní                                                                        (dop)                     2007-03-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                       
které jsou s EN v rozporu                                                               (dow)                     2009-03-01-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz