Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.240.20                                                                                                                               Březen 2007

Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné
armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV
a do 36 kV včetně -
Část 1: Izolované vodiče

ČSN
EN 50397-1

34 7620

 

Covered conductors for overhead lines and the related accessories for rated voltages above 1 kV a.c. and not exceeding
36 kV a.c.
Part 1: Covered conductors

Conducteurs gainés pour lignes aériennes et accessoires associés pour des tensions assignées supérieures à 1 kV
c.a. et ne dépassant pas 36 kV c.a.
Partie 1: Conducteurs gainés

Kunststoffumhüllte Leiter und zugehörige Armaturen für Freileitungen mit Nennspannungen über 1 kV und nicht mehr als
36 kV Wechselspannung
Teil 1: Kunststoffumhüllte Freileitungsseile

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50397-1:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50397-1:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77984


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 50182 zavedena v ČSN EC 50182 (34 7509) Vodiče venkovního elektrického vedení - Lanované vodiče vinuté z koncentrických kruhových drátů

EN 50356 zavedena v ČSN EN 50356 (34 7009) Metoda zkoušení kabelů průběžným napětím

EN 60811 soubor zaveden v souboru ČSN EN 60811 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů

EN 61284 zavedena v ČSN EN 61284 (34 8440) Venkovní vedení - Požadavky na armatury a jejich zkoušky

HD 380 zavedena v ČSN IEC 587 (34 6472) Metody hodnocení odolnosti proti plazivým proudům a erozi elektroinstalačních materiálů používaných v podmínkách okolního prostředí

HD 605 zavedena v ČSN 34 7010-82:1997 Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům Úvod a 5.2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: ÚJV Řež, a.s. divize Energoprojekt Praha, IČ 46356088, Ing. Jaroslav Bárta

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Viera Borošová


Strana 3

Listopad 2006

ICS 29.240.20

Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité
napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně -
Část 1: Izolované vodiče

Covered conductors for overhead lines and the related accessories for rated
voltages above 1 kV a.c. and not exceeding 36 kV a.c. -
Part 1: Covered conductors

 

Conducteurs gainés pour lignes aériennes
et accessoires associés pour des tensions
assignées supérieures à 1 kV c.a. et ne dépassant
pas 36 kV c.a. -
Partie 1: Conducteurs gainés

Kunststoffumhüllte Leiter und zugehörige
Armaturen für Freileitungen mit Nennspannungen
über 1 kV und nicht mehr als 36 kV
Wechselspannung -
Teil 1: Kunststoffumhüllte Freileitungsseile

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2006-07-01.

Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

© 2006 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 50397-1:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CENELEC.


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována TF „Vodiče venkovních vedení(COHL)“ technické komise CENELEC TC 20 Elektrické kabely.

Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 50397-1 dne 2006-07-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                                   
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                                 
oznámení o schválení EN k přímému používání                                                  
jako normy národní                                                                                           (dop)       2007-07-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                          
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2009-07-01

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

Přílohy označené jako „informativní“ jsou určeny pouze pro informaci.

Tato evropská norma je tvořena dvěma částmi:

      Část 1: „Izolované vodiče“ a

      Část 2: „Příslušenství pro izolované vodiče: Zkoušky a přejímací kritéria“

Tato norma obsahuje požadavky na konstrukci, výkonnost a zkoušky izolovaných vodičů venkovních vedení se jmenovitým napětím U AC nad 1 kV a do AC 36 kV včetně a pro souvisící příslušenství.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz