Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.40                                                                                                                                Březen 2007

Svítidla -
Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná
v terénu

ČSN
EN 60598-2-13

36 0600

                                                                                         idt IEC 60598-2-13:2006

Luminaires -
Part 2-13: Particular requirements - Ground recessed luminaires

Luminaires -
Partie 2-13: Règles particulières - Luminaires encastrés dans le sol

Leuchten -
Teil 2-13: Besondere Anforderungen - Bodeneinbauleuchten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60598-2-13:2006 včetně opravy EN 60598-2-13:2006/Cor.:2006-12. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním Institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60598-2-13:2006 including its Corrigendum EN 60598-2-13:2006/Cor.:2006-12. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78067


Strana 2

Národní předmluva

Informativní údaje z IEC 60598-2-13:2006

Mezinárodní norma IEC 60598-2-13 byla připravena subkomisí 34D: Svítidla, technické komise IEC 34: Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

34D/856/FDIS

34D/860/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato norma byla připravována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Tato norma se používá ve spojení s IEC 60598-1: Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky a byla připravena na základě šestého vydání této normy.

Část 2 IEC 60598, sestává z následujících částí 1 pod společným názvem Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky:

Část 2-1:   Stacionární svítidla

Část 2-2:   Zápustná svítidla

Část 2-3:   Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací

Část 2-4:   Přemístitelná svítidla pro všeobecné použití

Část 2-5:   Širokoúhlé světlomety

Část 2-6:   Žárovková svítidla s vestavěnými transformátory

Část 2-7:   Přenosná svítidla používaná v zahradách

Část 2-8:   Ruční svítidla

Část 2-9:   Svítidla pro neprofesionální fotografování a filmování

Část 2-10:  Přenosná dětská svítidla

Část 2-11:  Svítidla pro akvária

Část 2-13:  Svítidla zapuštěná v terénu

Část 2-17:  Svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní)

Část 2-18:  Svítidla pro plavecké bazény a podobné účely

Část 2-19:  Svítidla s přístupem vzduchu (požadavky bezpečnosti)

Část 2-20:  Světelné řetězy

Část 2-22:  Svítidla pro nouzové osvětlení

Část 2-23:  Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí

Část 2-24:  Svítidla s omezenou teplotou povrchu

Část 2-25:  Svítidla pro použití ve zdravotnických prostorech, nemocnicích a léčebnách

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC „http://webstore.iec.ch“ v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace

·       znovu potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·       změněna.

_______________

1     Další Části se připravují.


Strana 3

Upozornění na národní poznámku

V předmluvě k evropské normě je zapracována oprava, kterou vydal CENELEC.

Vypracování normy

Zpracovatel: Josef Rýmus, IČ 16669037, ESiCCO Plzeň

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5


NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                      Srpen 2006

ICS 29.140.40

Svítidla
Část 2-13: Zvláštní požadavky -
Svítidla zapuštěná v terénu
(IEC 60598-2-13:2006)

Luminaires
Part 2-13: Particular requirements -
Ground recessed luminaires
(IEC 60598-2-13:2006)

 

Luminaires
Partie 2-13: Règles particulières -
Luminaires encastrés dans le sol
(CEI 60598-2-13:2006)

Leuchten
Teil 2-13: Besondere Anforderungen -
Bodeneinbauleuchten
(IEC 60598-2-13:2006)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2006-07-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2006 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                  Ref. č. EN 60598-2-13:2006 E


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 34D/856/FDIS, budoucího 1. vydání IEC 60598-2-13, připravený subkomisí 34D, Svítidla, technické komise IEC TC 34: Světelné zdroje a jejich příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60598-2-13 dne 2006-07-01.

Tato evropská norma by se měla používat ve spojení s posledním vydáním včetně změn   
EN 60598-1: Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky
*).

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                            (dop)       2007-04-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                   (dow)       2009-07-01-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz