Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.120.60                                                                                                                                Březen 2007

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor -
Část 11: Stanovení křemíku ve slitinách zinku -
Metoda spektrofotometrická

ČSN
EN 12441-11

42 0630

 

Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 11: Determination of silicon in zinc alloys - Spectrophotometric method

Zinc et alliages de zinc - Analyse chimique - Partie 11: Dosage du silicium dans les alliages de zinc - Méthode
spectrophotométrique

Zink und Zinklegierungen - Chemische Analyse - Teil 11: Bestimmung von Silicium in Zinklegierungen -
Spektrophotometrisches Verfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12441-11:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12441-11:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78112


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1774 zavedena v ČSN EN 1774 (42 1383) Zinek a slitiny zinku - Slitiny pro slévárenské účely - Ingoty a tekutý kov

EN 12060:1997 zavedena v ČSN EN 12060:1999 (42 1303) Zinek a slitiny zinku - Metody odběru vzorků -
Specifikace

EN 12844 zavedena v ČSN EN 12844 (42 1385) Zinek a slitiny zinku - Odlitky - Specifikace

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚK Panenské Břežany, s. r. o., Panenské Břežany, IČ 25604716, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Lubomír Drápal, CSc.


Strana 3

                                                                                          Srpen 2006

ICS 77.120.60

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor -
Část 11: Stanovení křemíku ve slitinách zinku -
Metoda spektrofotometrická

Zinc and zinc alloys - Chemical analysis -
Part 11: Determination of silicon in zinc alloys - Spectrophotometric method

 

Zinc et alliages de zinc - Analyse chimique -
Partie 11: Dosage du silicium dans les alliages
de zinc - Méthode spectrophotométrique

Zink und Zinklegierungen - Chemische Analyse -
Teil 11: Bestimmung von Silicium
in Zinklegierungen - Spektrophotometrisches
Verfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-07-07.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 12441-11:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Citované normativní dokumenty.......................................................................................................................................... 6

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 6

4       Princip....................................................................................................................................................................................... 6

5       Chemikálie.............................................................................................................................................................................. 6

6       Přístroje.................................................................................................................................................................................... 7

7       Odběr vzorků............................................................................................................................................................................ 7

8       Postup...................................................................................................................................................................................... 7

9       Výpočet a vyjádření výsledků................................................................................................................................................ 8

10     Protokol o zkoušce................................................................................................................................................................. 9

Příloha A (informativní) Doplňkové informace o mezinárodních porovnávacích zkouškách........................................... 10

Příloha B (informativní) Grafické vyjádření přesnosti údajů................................................................................................... 11

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 12


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12441-11:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 209 „Zinek a slitiny zinku, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2007.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 209 pověřila CEN/TC 209/WG 6 „Metody rozborů a zkoušení“ zpracováním následujícího dokumentu:

EN 12441-11 Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 11: Stanovení křemíku ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická

Tato norma je částí řady jedenácti norem. Další normy jsou:

      Část 1: Stanovení hliníku ve slitinách zinku - Titrační metoda

      Část 2: Stanovení hořčíku ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

      Část 3: Stanovení olova, kadmia a mědi - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

      Část 4: Stanovení železa ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická

      Část 5: Stanovení železa v primárním zinku - Metoda spektrofotometrická

      Část 6: Stanovení hliníku a železa - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

      Část 7: Stanovení cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie po extrakci

      Část 8: Stanovení cínu v sekundárním zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

      Část 9: Stanovení niklu ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

      Část 10: Stanovení chromu a titanu ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje spektrofotometrickou metodu pro stanovení křemíku ve slitinách zinku. Tato metoda platí pro výrobky specifikované v EN 1774 a EN 12844.

Norma je vhodná pro stanovení obsahů křemíku (hmotnostní podíly) mezi 0,01 % a 0,1 %.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz