Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.120.30                                                                                                                                Březen 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu -
Část 3: Nízký obsah cínu - Metoda plamenové
atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

ČSN
EN 15022-3

42 0623

 

Copper and copper alloys - Determination of tin content - Part 3: Low tin content - Flame atomic absorption spectrometry
method (FAAS)

Cuivre et alliages de cuivre - Dosage de l’étain - Partie 3: Etain en faible teneur - Méthode par spectrométrie d’absorption
atomique dans la flamme (SAAF)

Kupfer und Kupferlegierungen - Bestimmung des Zinngehaltes - Teil 3: Niedriger Zinngehalt -
Flammenatomabsorptionsspektrometrisches Verfahren (FAAS)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15022-3:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15022-3:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 42 0621-46 z 1983-04-25.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78113


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Norma upravuje metodu plamenové absorpční spektrometrie jednotným způsobem pro všechny prvky obsažené ve slitinách mědi.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 1811-1 zavedena v ČSN ISO 1811-1 (42 0623) Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 1: Vzorkování litých netvářených výrobků

ISO 1811-2 zavedena v ČSN ISO 1811-2 (42 0623) Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 2: Vzorkování tvářených výrobků a odlitků

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚK Panenské Břežany, s. r. o., Panenské Břežany, IČ 25604716, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Lubomír Drápal, CSc.


Strana 3

                                                                                          Říjen 2006

ICS 77.120.30

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu -
Část 3: Nízký obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční
spektrometrie (FAAS)

Copper and copper alloys - Determination of tin content -
Part 3: Low tin content - Flame atomic absorption spectrometry method (FAAS)

 

Cuivre et alliages de cuivre - Dosage de l’étain -
Partie 3: Etain en faible teneur - Méthode
par spectrométrie d’absorption atomique dans
la flamme (SAAF)

Kupfer und Kupferlegierungen - Bestimmung
des Zinngehaltes -
Teil 3: Niedriger Zinngehalt -
Flammenatomabsorptionsspektrometrisches
Verfahren (FAAS)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-08-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 15022-3:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva....................................................................................................................................................................................... . 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Princip................................................................................................................................................................................... 6

4          Chemikálie a materiály...................................................................................................................................................... 6

5          Přístroje................................................................................................................................................................................. 7

6          Odběr vzorků........................................................................................................................................................................ 7

7          Postup................................................................................................................................................................................... 7

8          Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................... 9

9          Přesnost.............................................................................................................................................................................. 10

10        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 11

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 12


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 15022-3:2006) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 133 „Měď a slitiny mědi“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2007.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 133 pověřila CEN/TC 133/WG 10 „Metody chemických rozborů“ zpracováním této normy:

EN 15022-3 Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 3: Nízký obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Toto je jedna ze čtyř částí normy/technické specifikace pro stanovení obsahu cínu v mědi a slitinách mědi. Další částí jsou:

prEN 15022-1 Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 1: Titrační metoda

prEN 15022-2 Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 2: Spektrometrická metoda

prEN 15022-4 Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 4: Střední obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část této evropské normy stanovuje metodu plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) pro stanovení obsahu cínu v mědi a slitinách mědi ve formě netvářených, tvářených a odlitých výrobků.

Tato metoda je použitelná pro výrobky, které mají nízký hmotnostní podíl cínu mezi 0,001 % a 0,6 %.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz