Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.040.10                                                                                                                                Duben 2007

Kovové materiály - Zkoušení relaxace tahového napětí -
Část 2: Postup pro modely šroubových spojů

ČSN
EN 10319-2

42 0309

 

Metallic materials - Tensile stress relaxation testing - Part 2: Procedure for bolted joint models

Matériaux métalliques - Essai de relaxation en traction - Partie 2: Mode opératoire pour modèles d’assemblages
boulonnés

Metallische Werkstoffe - Relaxationsversuch unter Zugbeanspruchung - Teil 2: Prüfverfahren mit
Schraubenverbindungsmodellen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10319-2:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10319-2:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78279


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.3 a 6.3.4.2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: WOZNIAKOVÁ, IČ 61953067, Věra Wozniaková

Technická normalizační komise: TNK 64, Mechanické zkoušení kovů

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Lubomír Drápal, CSc.


Strana 3

Říjen 2006

ICS 77.040.10

Kovové materiály - Zkoušení relaxace tahového napětí -
Část 2: Postup pro modely šroubových spojů

Metallic materials - Tensile stress relaxation testing -
Part 2: Procedure for bolted joint models

 

Matériaux métalliques - Essai de relaxation
en traction -
Partie 2: Mode opératoire pour modèles
d’assemblages boulonnés

Metallische Werkstoffe - Relaxationsversuch
unter Zugbeanspruchung -
Teil 2: Prüfverfahren mit
Schraubenverbindungsmodellen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-08-06.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 10319-2:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Značky a jejich význam....................................................................................................................................................... 7

5          Princip................................................................................................................................................................................... 8

6          Zkušební zařízení................................................................................................................................................................ 8

6.1       Modelové zařízení šroubového spoje.............................................................................................................................. 8

6.1.1    Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

6.1.2    Model šroubového spoje typu A....................................................................................................................................... 8

6.1.3    Model šroubového spoje typu B....................................................................................................................................... 8

6.2       Zařízení pro měření prodloužení...................................................................................................................................... 8

6.2.1    Zařízení pro měření celkové délky.................................................................................................................................... 8

6.2.2    Zařízení pro měření deformace........................................................................................................................................ 8

6.3       Zařízení pro ohřev................................................................................................................................................................ 9

6.3.1    Všeobecný účel................................................................................................................................................................... 9

6.3.2    Povolené teplotní odchylky................................................................................................................................................ 9

6.3.3    Měření teploty....................................................................................................................................................................... 9

6.3.4    Kalibrace termočlánků a systému měření teploty....................................................................................................... 10

7          Tvar, rozměry a příprava modelů šroubových spojů................................................................................................... 10

7.1       Tvar a rozměry.................................................................................................................................................................... 10

7.2       Příprava............................................................................................................................................................................... 11

7.3       Stanovení počáteční plochy příčného průřezu............................................................................................................. 11

8          Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 11

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

8.2       Tahové namáhání šroubu............................................................................................................................................... 11

8.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

8.2.2    Tahové namáhání modelu šroubového spoje typu A................................................................................................. 11

8.2.3    Tahové namáhání modelu šroubového spoje typu B................................................................................................ 12

8.3       Stanovení počátečního napětí šroubu........................................................................................................................... 12

8.4       Ohřev, výdrž na teplotě a ochlazování modelu šroubového spoje........................................................................... 12

8.5       Stanovení zbytkové pružné deformace.......................................................................................................................... 12

8.5.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

8.5.2    Odlehčení šroubu.............................................................................................................................................................. 12

8.5.3    Zbytková pružná deformace u modelu šroubového spoje typu A............................................................................. 13

8.5.4    Zbytková pružná deformace u modelu šroubového spoje typu B............................................................................ 13

8.5.5    Stanovení zbytkového napětí........................................................................................................................................... 13

9          Správnost výsledků........................................................................................................................................................... 13

9.1       Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................. 13

9.2       Nejistota.............................................................................................................................................................................. 13

10        Zkušební protokol.............................................................................................................................................................. 13

Příloha A (informativní) Informace týkající se odlišných typů termočlánků......................................................................... 21

Příloha B (informativní) Informace týkající se metod kalibrace termočlánků..................................................................... 22

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 23


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 10319-2:2006) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 1 „Ocel - Mechanické zkoušení“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2007.

Tato evropská norma se skládá z následujících částí se základním názvem Kovové materiály - Zkoušení relaxace tahového napětí:

      Část 1: Postup pro zkušební stroje

      Část 2: Postup pro modely šroubových spojů

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část EN 10319 specifikuje zkušební metodu stanovení relaxace napětí šroubů předepjatých v modelech šroubových spojů vystavených během zkoušky podmínkám celkové konstantní deformace a konstantní teploty.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz