Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.280; 45.060.01; 33.100.01                                                                                                     Červenec 2007

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita -
Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

ČSN
EN 50121-3-2
ed. 2

33 3590

 

Railway applications - Electromagnetic compatibility -
Part 3-2: Rolling stock - Apparatus

Applications ferroviaires - Compatibilité électromagnétique -
Partie 3-2: Matériel roulant - Appareils

Bahnanwendungen - Elektromagnetische Verträglichkeit -
Teil 3-2: Bahnfahrzeuge - Geräte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50121-3-2:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50121-3-2:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2009-07-01 se nahrazuje ČSN EN 50121-3-2 (33 3590) z června 2001, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78312


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se do 2009-07-01 může používat dosud platná ČSN EN 50121-3-2:2001 (33 3590) Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení z června 2001 v souladu s předmluvou k EN 50121-3-2:2006.

Změny proti předchozím normám

V kapitole 1 byla rozšířena platnost pro integraci zařízení na drážním vozidle. Naopak na kmitočtech, u kterých nebyl specifikován žádný požadavek se nemusí provádět žádná měření. V tabulkách 1 až 6 byly doplněny nové sloupce týkající se specifikace zkoušky, základní normy a zkušební sestavy. V tabulce 3 byla změněna poznámka 2 a další poznámky byly přečíslovány. V tabulkách 7 až 9 byly doplněny nové sloupce týkající se specifikace zkoušky a zkušební sestavy. V tabulce 7 byly vypuštěny změny a přerušení napájecího napětí.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 50121-1 zavedena v ČSN EN 50121-1 ed. 2 (33 3590) Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita -
Část 1: Všeobecně

EN 50121-3-1 zavedena v ČSN EN 50121-3-1 ed. 2 (33 3590) Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

EN 50155 zavedena v ČSN EN 50155 ed. 2 (33 3555) Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

EN 55011 zavedena v ČSN EN 55011 (33 4225) Průmyslová, vědecká a lékařská (ISM) vysokofrekvenční zařízení - Charakteristiky rádiového rušení - Meze a metody měření

EN 55016-1-1 zavedena v ČSN EN 55016-1-1 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje

EN 55022 zavedena v ČSN EN 55022 (33 4290) Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení zařízením informační techniky

EN 61000-4-2 zavedena v ČSN EN 61000-4-2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-2: Zkušební a měřicí technika - Elektrostatický výboj - zkouška odolnosti

EN 61000-4-3 zavedena v ČSN EN 61000-4-3 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti

EN 61000-4-4 zavedena v ČSN EN 61000-4-4 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulsů - zkouška odolnosti

EN 61000-4-5 zavedena v ČSN EN 61000-4-5 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 5: Rázový impuls - zkouška odolnosti

EN 61000-4-6 zavedena v ČSN EN 61000-4-6 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 6: Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

IEC 61000-6-1 zavedena v ČSN EN 61000-6-1 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

Citované předpisy

Směrnice (Rady) 89/336/EEC (EU) z 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Směrnice EMC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility v platném znění.


Strana 3

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Ve shodě s originálem této normy a podle předchozího českého vydání této normy jsou v textu této normy použity zkratky „AC“ ve smyslu přídavného jména „střídavý“ a zkratky „DC“ ve smyslu přídavného jména „stejnosměrný“.

Vypracování normy

Zpracovatel: J. Šmíd - NELKO TANVALD, IČ-63136791, Ing. Jaroslav Šmíd, CSc.

Technická normalizační komise:   TNK 126 Elektrotechnika v dopravě a  
TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5


NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                        Červenec 2006

ICS 29.020; 29.280; 45.060.01                                                                     Nahrazuje EN 50121-3-2:2000

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita -
Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

Railway applications - Electromagnetic compatibility -
Part 3-2: Rolling stock - Apparatus

 

Applications ferroviaires -
Compatibilité électromagnétique -
Partie 3-2: Matériel roulant -
Appareils

Bahnanwendungen -
Elektromagnetische Verträglichkeit -
Teil 3-2: Bahnfahrzeuge -
Geräte

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2006-07-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2006 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                    Ref. č. EN 50121-3-2:2006 E


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí TC 9X, Elektrická a elektronická zařízení pro dráhu. Text tohoto návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a CENELEC jej schválil jako EN 50121-3-2 dne 2006-07-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 50121-3-2:2000.

Tato evropská norma platí ve spojení s EN 50121-1.

Tato norma tvoří část 3-2 souboru evropské normy EN 50121 vydané pod společným názvem „Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita“. Složení tohoto souboru je:

·       Část 1:      Všeobecně

·       Část 2:      Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

·       Část 3-1:   Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

·       Část 3-2:   Drážní vozidla - Zařízení

·       Část 4:      Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

·       Část 5:      Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                                   
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                                 
oznámení o schválení EN k přímému používání                                                  
jako normy národní                                                                                            (dop)       2007-07-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                          
které jsou s EN v rozporu                                                                                   (dow)       2009-07-01

Tato evropská norma byla připravena pod mandátem, který byl udělen CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a pokrývá základní požadavky směrnice EC 89/336/EEC, viz přílohu ZZ.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz