Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20                                                                                                                               Květen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní
a podzemní uložení -
Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové
kabelyvyhovující HD 405.1 -
Oddíl J1: Vícežilové a vícepárové kabely
s izolací a pláštěm z PVC

ČSN 34 7616- 4J1

                                                                                         idt HD 627.4J1 S1:1996
                                                                      + idt HD 627.4J1 S1:1996/A1:2000

Multicore and multipair cable for installation above and below ground -
Part 4: Multicore and multipair halogenated cables complying with HD 405.1 -
Section J1: PVC insulated and sheathed multicore and multipair cables

Câbles multiconducteurs et multipaires pour installation dans lair et dans le sol

Vieladrige und vielpaarige Kabel für die Verlegung in Luft und ind Erde

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 627.4J1 S1:1996 včetně změny HD 627.4J1 S1:1996/A1:2000. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 627.4J1 S1:1996 including its Amendments HD 627.4J1 S1:1996/A1:2000. It was translated by Czech Standards Institute.

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78363

 


Strana 2

POZNÁMKA Oddíl J Části 4 HD 627 je rozdělen na:

Oddíl J1: Vícežilové a vícepárové kabely s izolací a pláštěm z PVC.

Oddíl J2: Vícežilové kabely 0,6/1 kV s kovovým stíněním.

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 6

2          Doplňující všeobecné požadavky..................................................................................................................................... 6

2.1       Označení žil a párů.............................................................................................................................................................. 6

2.2       Jádra...................................................................................................................................................................................... 7

2.3       Izolace................................................................................................................................................................................... 7

2.4       Ukládání................................................................................................................................................................................ 7

2.5       Měděné stínění.................................................................................................................................................................... 7

2.6       Vnější plášť.......................................................................................................................................................................... 7

3          Zkoušky................................................................................................................................................................................. 8

3.1       Elektrický odpor jader......................................................................................................................................................... 8

3.2       Zkouška napětím hotového kabelu................................................................................................................................. 8

3.3       Izolační odpor hotového kabelu........................................................................................................................................ 8

3.4       Izolační odpor žil ve vodě................................................................................................................................................... 8

3.5       Mechanické a tepelné vlastnosti izolace a pláště......................................................................................................... 8

3.6       Zkoušky v podmínkách požáru......................................................................................................................................... 8

3.7       Odolnost vůči rozpouštědlům........................................................................................................................................... 8

Tabulky 1 - 3....................................................................................................................................................................................... 9

Příloha  Pokyn pro použití............................................................................................................................................................. 12


Strana 3

Předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 60811 soubor zaveden v souboru ČSN EN 60811 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů

HD 21 soubor zaveden v souboru ČSN 34 7401 Kabely a vodiče s termoplastickou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně

HD 186 nezaveden*)

HD 383 nezaveden**)

HD 405 nezaveden***)

HD 603 soubor zaveden v souboru ČSN 34 7659 Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV

HD 605 S1 zaveden v ČSN 34 7010-82 (34 7010) Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody 
(idt HD 605 S1:1994)

IEC 304 zavedena v ČSN IEC 304 (34 7701) Normalizované barvy izolace nízkofrekvenčních kabelů a vodičů
(idt HD 402 S2:1984, idt IEC 304:1982)

IEC 60502 soubor zaveden v souboru ČSN IEC 60502 (34 7419) Kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 1 kV (Um = 1,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV)



-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz