Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20                                                                                                                              Duben 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní
a podzemní uložení -
Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové
kabely vyhovující HD 405.1 -
Oddíl E3: Vícežilový kabel 450/750 V
s olověným stíněním

ČSN 34 7616- 4E3

                                                                                       idt HD 627.4E3 S1:1996

Multicore and multipair cable for installation above and below ground -
Part 4: Multicore and multipair halogenated cables complying with HD 405.1 -
Section E3: 450/750 V Multicore cable with lead screen

Câbles multiconducteurs et multipaires pour installation dans lair et dans le sol

Vieladrige und vielpaarige Kabel für die Verlegung in Luft und ind Erde

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 627.4E3 S1:1996. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 627.4E3 S1:1996. It was translated by Czech Standards Institute.

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78366

 


Strana 2

POZNÁMKA Oddíl E Části 4 HD 627 je rozdělen na:

Oddíl E-1: Vícežilový kabel 450/750 V s kovovým obalem.

Oddíl E-2: Vícepárové kabely s kovovým obalem.

Oddíl E-3: Vícežilový kabel 450/750 V s olověným stíněním.

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 6

2          Doplňující všeobecné požadavky..................................................................................................................................... 6

2.1       Označení žil.......................................................................................................................................................................... 6

2.2       Tloušťka vnitřního obalu.................................................................................................................................................... 6

2.3       Značení kabelů.................................................................................................................................................................... 6

2.4       Doplňující zkušební požadavky......................................................................................................................................... 7

3          Kabely bez společného stínění........................................................................................................................................ 8

4          Kabely se společným stíněním........................................................................................................................................ 8

4.1       Kódové značení (prozatímní)............................................................................................................................................. 8

4.2       Jmenovité napětí................................................................................................................................................................. 8

4.3       Konstrukce........................................................................................................................................................................... 8

4.4       Zkoušky................................................................................................................................................................................. 9

Tabulky 1 - 3..................................................................................................................................................................................... 10

Příloha  Pokyn pro použití............................................................................................................................................................. 14


Strana 3

Předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 60811 soubor zaveden v souboru ČSN EN 60811 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů

HD 21 soubor zaveden v souboru ČSN 34 7401 Kabely a vodiče s termoplastickou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně

HD 22 soubor zaveden v souboru ČSN 34 7470 Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně

HD 186 nezaveden*)

HD 383 nezaveden**)

HD 405 nezaveden***)

HD 604 soubor zaveden v souboru ČSN 34 7660 Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny

HD 605 S1 zaveden v ČSN 34 7010-82 (34 7010) Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody 
(idt HD 605 S1:1994)

IEC 60502 soubor zaveden v souboru ČSN IEC 60502 (34 7419) Kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 1 kV (Um = 1,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz