Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.99; 13.340.60                                                                                                                  Květen 2007

Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy
lanového přístupu - Nastavovací zařízení lana

ČSN
EN 12841

83 2635

 

Personal fall protection equipment - Rope access systems - Rope adjustment devices

Equipements de protection individuelle pour la prévention des chutes de hauteur - Systèmes d’accès par corde -
Dispositif de réglage de corde pour maintien au poste de travail

Persönliche Absturzschutzausrüstung - Systeme für seilunterstütztes Arbeiten - Seileinstellvorrichtungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12841:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12841:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78414


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 362 zavedena v ČSN EN 362 (83 2623) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky

EN 364:1992 zavedena v ČSN EN 364:1996 (83 2660) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody

EN 365 zavedena v ČSN EN 365 (83 2601) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení

EN 892 zavedena v ČSN EN 892 (94 2007) Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana -
Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

EN 1891 zavedena v ČSN EN 1891 (83 2641) Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky -
Nízko průtažná lana s opláštěným jádrem

EN ISO 7500-1 zavedena v ČSN EN ISO 7500-1 (42 0322) Kovové materiály - Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje - Ověřování a kalibrace systému měření síly

prEN ISO 9227 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/686/EEC z 1989-12-21, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků, ve znění směrnice Rady 93/95/EEC, směrnice Rady 93/68/EEC, směr-nice Evropského parlamentu a Rady 96/58/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., IČ 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dvořák


Strana 3

Srpen 2006

ICS 13.340.99; 13.340.60

Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy lanového přístupu -
Nastavovací zařízení lana

Personal fall protection equipment - Rope access systems -
Rope adjustment devices

 

Equipements de protection individuelle
pour la prévention des chutes de hauteur -
Systèmes d’accès par corde - Dispositif
de réglage de corde pour maintien au poste
de travail

Persönliche Absturzschutzausrüstung - Systeme
für seilunterstütztes Arbeiten -
Seileinstellvorrichtungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-07-19.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 12841:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 9

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

4.2       Typ A nastavovacích zařízení lana.................................................................................................................................. 11

4.3       Typ B nastavovacích zařízení lana.................................................................................................................................. 11

4.4       Typ C nastavovacích zařízení lana.................................................................................................................................. 12

5          Zkušební metody............................................................................................................................................................... 13

5.1       Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 13

5.2       Zkušební vzorky.................................................................................................................................................................. 13

5.3       Kondicionování.................................................................................................................................................................. 13

5.4       Všeobecné zkoušky.......................................................................................................................................................... 14

5.5       Statické zkoušky................................................................................................................................................................. 16

5.6       Dynamické zkoušky........................................................................................................................................................... 17

5.7       Slaňovací zkouška............................................................................................................................................................. 21

6          Značení................................................................................................................................................................................ 23

7          Informace poskytované výrobcem.................................................................................................................................. 23

Příloha A (informativní)  Seznam funkčních požadavků.......................................................................................................... 25

A.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 25

A.2       Údržba nastavovacích zařízení lana v uživatelském dosahu..................................................................................... 25

A.3       Předvídání záchranných situací...................................................................................................................................... 25

A.4       Pozornost při výběru kotvicích vedení............................................................................................................................ 25

Příloha ZA (informativní)  Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky ES směrnice 89/686/EEC. 26

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 27

Obrázky

Obrázek 1 - Blokovací zkouška.................................................................................................................................................... 15

Obrázek 2 - Zkouška minimální pracovní pevnosti.................................................................................................................. 16

Obrázek 3 - Příklad stavěcího uzlu.............................................................................................................................................. 17

Obrázek 4 - Příklad zarážky........................................................................................................................................................... 17

Obrázek 5 - Zkušební spojovací prostředek pro zkoušku dynamické pevnosti typů B a C nastavovacích
zařízení lana........................................................................................................................................................................ 18

Obrázek 6 - Dynamické zkoušky typu A nastavovacích zařízení lana.................................................................................... 19

Obrázek 7 - Zkouška dynamické pevnosti typů B a C nastavovacích zařízení lana........................................................... 21

Obrázek 8 - Slaňovací zkouška.................................................................................................................................................... 22


Strana 5

Úvod

Tento dokument (EN 12841:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 160 „Ochrana proti pádům z výšky včetně pracovních pásů“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do února 2007.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice EU 89/686/EEC.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Předmluva

V systémech lanového přístupu, jsou nastavovací zařízení lana použita v kombinaci s kotvícími vedeními, kterými mohou být pracovní vedení nebo bezpečnostní vedení, obvykle vyrobena z lan odpovídajících typu A podle EN 1891. Nastavovací zařízení lana jsou určena k používání pro připojení sedacích postrojů (podle EN 813) nebo zachycovacích postrojů (podle EN 361) k pracovnímu vedení a bezpečnostnímu vedení pro umožnění přístupu, odchodu a změny v pracovním polohování, pro získání podpory a ochrany proti pádům.

Pozornost je vedena k omezení nastavovacích zařízení lana. Typy A nastavovacích zařízení lana jsou pro použití na bezpečnostních vedeních k zabránění pádu v případě selhání pracovního vedení nebo jeho součástí. Nicméně, za extrémních okolností, takových jako je selhání pracovního vedení nebo jeho součástí v průběhu nevhodného použití systému, mohou být typy A nastavovacích zařízení lana donuceny k zabránění nebo zachycení omezeného pádu. Toto je zohledněno ve zkušebních požadavcích. Typy B a C nastavovacích zařízení lana jsou určeny pro výstup a slanění po pracovním vedení a naopak, ale také mají ochranou funkci. Návrh každého typu muže být začleněn do jiného, když, v každém případě splňují požadavky společné nebo podobné zkoušky.

V systému lanového přístupu by měl být pracovník chráněn nastavovacím zařízením lana typu A připojeným k bezpečnostnímu vedení a nastavovacím zařízením typu B připojeným k pracovnímu vedení. Dvě nastavovací zařízení lana s jejich příslušným kotvicím vedením jsou všechny součásti ochranného systému. Pro bezpečné použití systému lanového přístupu je podstatné, že pracovník je vždy připojen k oběma kotvicím vedením, ale že je i zároveň zamezeno jakémukoliv průvěsu na kotvicích vedeních a připojených spojovacích prostředcích.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro nastavovací zařízení lana určená pro použití v systémech lanového přístupu. Norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a informace poskytované výrobcem. Nastavovací zařízení lana odpovídající této evropské normě mohou být navržena pro použití jednou osobou, nebo v případě záchrany, pro dvě osoby současně. Nastavovací zařízení lana jak jsou specifikována, nejsou vhodná pro použití v systému zachycení pádu.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz