Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20                                                                                                                            Listopad 2007

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní
a podzemní uložení -
Část 7: Vícežilové a vícepárové
bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3
a podobné - Oddíl D1: Vícežilové kabely
450/750 V bez stínění

ČSN 34 7616-7D1

                                                                                        idt HD 627.7D1 S1:1996

Multicore and multipair cables for installation above and below ground -
Part 7: Multicore and multipair halogen-free cables complying with HD 405.3 and similar -
Section D1: 450/750 V Multicore cables without screen

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 627.7D1 S1:1996. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 627.7D1 S1:1996. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78529

 


Strana 2

POZNÁMKA Oddíl D Části 7 HD 627 je rozdělen na:

Oddíl D-1: Vícežilové kabely 450/750 V bez stínění

Oddíl D-2: Vícežilové kabely 450/750 V s koncentrickým jádrem

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

Citované normativní dokumenty.................................................................................................................................................... 5

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 6

2          Doplňující všeobecné požadavky..................................................................................................................................... 6

2.1       Kódové značení (prozatímní)............................................................................................................................................. 6

2.2       Značení kabelů.................................................................................................................................................................... 6

2.3       Označení žil.......................................................................................................................................................................... 6

3          Jmenovité napětí................................................................................................................................................................. 6

4          Konstrukce........................................................................................................................................................................... 6

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 6

4.2       Jádra...................................................................................................................................................................................... 6

4.3       Izolace................................................................................................................................................................................... 6

4.4       Uspořádání žil...................................................................................................................................................................... 7

4.5       Výplňový plášť nebo ovinutí páskou................................................................................................................................ 7

4.6       Vnější plášť.......................................................................................................................................................................... 7

5          Zkoušky................................................................................................................................................................................. 7

Tabulky 1 až 2................................................................................................................................................................................... 7

Příloha Pokyn pro použití.............................................................................................................................................................. 11


Strana 3

Předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 60811 zavedena v souboru ČSN EN 60811 a ČSN IEC 811 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů

HD 21 zaveden v souboru ČSN 34 7410 Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně

HD 22 zaveden v souboru ČSN 34 7470 Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně

HD 186 nezaveden*

HD 383 zaveden v ČSN 34 7201 Jádra kabelů - Pokyn pro mezní rozměry jader kruhového průřezu (idt HD 383), platí do 2007-12-01 souběžně s novou ČSN EN 60228 (34 7201) Jádra izolovaných kabelů*

HD 405 nezaveden*

IEC 754-1 nezavedena*

IEC 885 zavedena v souboru ČSN EN 60885 (34 7003) Elektrické zkušební metody pro elektrické kabely-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz