Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20                                                                                                                             Červen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní
a podzemní uložení -
Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové
kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné -
Oddíl G2: Kabely v párech, trojkách a čtyřkách
s měděnými jádry s izolací EPR, pláštěm z CSP
a s kovovým stíněním

ČSN 34 7616-5G2

                                                                                        idt HD 627.5G2 S1:1996

Multicore and multipair cable for installation above and below ground -
Part 5: Multicore and multipair halogenated cables complying with HD 405.3 or similar -
Section G2: Cables in pairs, triples and quads with copper conductors, EPR insulation, CSP sheaths and metallic screen

Câbles multiconducteurs et multipaires pour installation dans lair et dans le sol

Vieladrige und vielpaarige Kabel für die Verlegung in Luft und ind Erde

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 627.5G2 S1:1996. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 627.5G2 S1:1996. It was translated by Czech Standards Institute.

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78550

 


Strana 2

POZNÁMKA Oddíl G Části 5 HD 627 je rozdělen na:

Oddíl G-1: Kabely v párech, trojkách a čtyřkách s měděnými jádry s izolací a pláštěm z PVC a s kovovým stíněním.

Oddíl G-2: Kabely v párech, trojkách a čtyřkách s měděnými jádry s izolací EPR, pláštěm z CSP a s kovovým stíněním.

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 6

2          Doplňující všeobecné požadavky..................................................................................................................................... 6

2.1       Označení párů, trojek a čtyřek........................................................................................................................................... 6

2.2       Značení kabelů a identifikace........................................................................................................................................... 6

2.3       Doplňující zkušební požadavky......................................................................................................................................... 7

3          Kabely bez kovového obalu............................................................................................................................................... 7

4          Kabely s kovovým obalem................................................................................................................................................. 8

4.1       Kódové značení................................................................................................................................................................... 8

4.2       Jmenovité napětí................................................................................................................................................................. 8

4.3       Konstrukce........................................................................................................................................................................... 8

4.4       Zkoušky................................................................................................................................................................................. 9

Tabulky 1 - 3....................................................................................................................................................................................... 9

Příloha  Pokyn pro použití............................................................................................................................................................. 15


Strana 3

Předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 60811 soubor zaveden v souboru ČSN EN 60811 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů

HD 186 nezaveden*)

HD 383 nezaveden**)

HD 405 nezaveden***)

HD 605 S1 zaveden v ČSN 34 7010-82 (34 7010) Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody 
(idt HD 605 S1:1994)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz