Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20                                                                                                                               Srpen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní
a podzemní uložení -
Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové
kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné -
Oddíl F1: Vícežilové kabely 1 kV s izolací XLPE
a s bezhalogenovým pláštěm

ČSN 34 7616 -7F1

                                                                                         idt HD 627.7F1 S1:1996

Multicore and multipair cables for installation above and below ground -
Part 7: Multicore and multipair halogen-free cables complying with HD 405.3 or similar -
Section F1: 1 kV XLPE insulated and non-halogenated sheathed multicore cables

Câbles multiconducteurs et multipaires pour installation dans lair et dans le sol

Vieladrige und vielpaarige Kabel für die Verlegung in Luft und in Erde

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 627.7F1 S1:1996. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 627.7F1 S1:1996. It was translated by Czech Standards Institute.

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78577

 


Strana 2

POZNÁMKA Oddíl F Části 7 HD 627 je rozdělen na:

Oddíl F-1: Vícežilové kabely 1 kV s izolací XLPE a s bezhalogenovým pláštěm.

Oddíl F-2: Stíněné měřicí kabely 300 V s pancířem a bez pancíře, s izolací XLPE a s bezhalogenovým pláštěm.

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 4


Strana 3

Předmluva

Informativní údaje z HD 627 S1:1996

Tento harmonizační dokument byl připraven WG 10 technické komise CENELEC TC 20, Elektrické kabely. TC 20 na svém zasedání v Rotterdamu (březen 1995) schválila jeho předložení národním komitétům k formálnímu hlasování.

Tento dokument obsahuje následující Části, uspořádané podle hlavních konstrukčních vlastností uvedených kabelů:

Část 1 Všeobecné požadavky

Část 2 Zvláštní zkušební metody

Část 3 Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi

Část 4 Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1

Část 5 Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné

Část 6 Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.1

Část 7 Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné

Každá z Částí 3 až 7 je dále rozdělena do dílčích oddílů a podle rozhodnutí technického výboru (D68/047) se od národních komitétů v současné době vyžaduje zavedení v jejich národním jazyce pouze těch oddílů, které jsou použitelné na národní úrovni. Povinností však zůstává oznámení úplného znění názvů a označení HD a rovněž zrušení všech národních norem, které jsou s HD v rozporu.

Číslování stran odráží uspořádání do Částí a dílčích oddílů, například strana 5-M-3 je strana 3 dílčího oddílu M
Části 5.

Odkazy na jiné HD, EN a mezinárodní normy jsou uvedeny v konkrétních částech nebo oddílech.

Návrh byl předložen členům CENELEC k formálnímu hlasování v lednu 1996 a byl schválen CENELEC jako HD 627 S1 dne 1996-07-02. Podle rozhodnutí technického výboru (D81/139) existuje tento HD pouze v angličtině a francouzštině.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum oznámení existence HD
na národní úrovni

(doa)

1996-12-01

      nejzazší datum zavedení HD na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení HD k přímému používání
jako normy národní

(dop)

1997-06-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s HD v rozporu

(dow)

1997-06-01-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz