Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20                                                                                                                                      Září 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní
a podzemní uložení -
Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové
kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné -
Oddíl N: Bezhalogenové vícežilové kabely
s koncentrickým jádrem nebo stíněním
a bez koncentrického jádra nebo stínění
pro jmenovitá napětí 0,6/1 kV

ČSN 34 7616-7N

                                                                                            idt HD 627.7N S1:1996
                                                                        + idt HD 627.7N S1:1996/A2:2005

Multicore and multipair cables for installation above and below ground -
Part 7: Multicore and multipair halogen-free cables complying with HD 405.3 or similar -
Section N: Halogen free, multicore cables with and without concentric conductor or screen for rated voltages 0,6/1 kV

Câbles multiconducteurs et multipaires pour installation dans lair et dans le sol

Vieladrige und vielpaarige Kabel für die Verlegung in Luft und in Erde

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 627.7N S1:1996 včetně změny HD 627.7N S1:1996/A2:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 627.7N S1:1996 including its Amendment HD 627.7N S1:1996/A2:2005. It was translated by Czech Standards Institute.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou spolu s normami ČSN 34 7616-1 z března 2008, ČSN 34 7616-2 z března 2008, ČSN 34 7616-3A1 z března 2008, ČSN 34 7616-3A2 z března 2008, ČSN 34 7616-3E z března 2008, ČSN 34 7616-3F1 z března 2008, ČSN 34 7616-3F2 z března 2008, ČSN 34 7616-3F3 z března 2008, ČSN 34 7616-3K z března 2008, ČSN 34 7616-4B1 z března 2008, ČSN 34 7616-4B2 z března 2008, ČSN 34 7616-4C1 z března 2008, ČSN 34 7616-4C2 z března 2008, ČSN 34 7616-4D1 z dubna 2008, ČSN 34 7616-4D2 z dubna 2008, ČSN 34 7616-4E1 z dubna 2008, ČSN 34 7616-4E2 z dubna 2008, ČSN 34 7616-4E3 z dubna 2008, ČSN 34 7616-4F z května 2008, ČSN 34 7616-4H z května 2008, ČSN 34 7616-4J1 z května 2008, ČSN 34 7616-4J2 z května 2008, ČSN 34 7616-4N z května 2008, ČSN 34 7616-5A1 z června 2008, ČSN 34 7616-5A2 z června 2008, ČSN 34 7616-5F1 z června 2008, ČSN 34 7616-5F2 z června 2008, ČSN 34 7616-5F3 z června 2008, ČSN 34 7616-5F4 z června 2008, ČSN 34 7616-5G1 z června 2008, ČSN 34 7616-5G2 z června 2008, ČSN 34 7616-5M z července 2008, ČSN 34 7616-6E ze srpna 2008, ČSN 34 7616-7A1 ze srpna 2008, ČSN 34 7616-7A2 ze srpna 2008, ČSN 34 7616-7B1 ze srpna 2008, ČSN 34 7616-7B2 ze srpna 2008, ČSN 34 7616-7D1 z listopadu 2007, CŠN 34 7616-7D2 z listopadu 2007, ČSN 34 7616-7F1 ze srpna 2008, ČSN 34 7616-7F2 ze srpna 2008, ČSN 34 7616-7G ze srpna 2008, ČSN 34 7616-7H z listopadu 2007, ČSN 34 7616-7K z listopadu 2007, ČSN 34 7616-7L1 z listopadu 2007, ČSN 34 7616-7L2 ze srpna 2008 a ČSN 34 7616-7M ze srpna 2008 se nahrazuje ČSN 34 7616 ze srpna 1997.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78648


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

Citované normativní dokumenty.................................................................................................................................................... 5

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 6

2          Termíny a označení............................................................................................................................................................. 6

2.1       Termíny pro chování v případě požáru............................................................................................................................ 6

2.2       Jmenovité napětí................................................................................................................................................................. 6

3          Doplňující všeobecné požadavky..................................................................................................................................... 7

3.1       Označení žil.......................................................................................................................................................................... 7

3.2       Značení kabelů.................................................................................................................................................................... 7

3.3       Doplňující zkušební požadavky......................................................................................................................................... 7

4          Kabely s koncentrickým jádrem nebo stíněním nebo bez koncentrického jádra nebo stínění............................ 7

4.1       Kódové značení................................................................................................................................................................... 7

4.2       Jmenovité napětí................................................................................................................................................................. 7

4.3       Konstrukce........................................................................................................................................................................... 7

5          Zkoušky................................................................................................................................................................................. 9

Tabulka 1........................................................................................................................................................................................... 9

Tabulky 2 až 3................................................................................................................................................................................. 10

Příloha A  Příklady kódového značení........................................................................................................................................ 11

Příloha B  Pokyn pro použití......................................................................................................................................................... 12

Příloha C  Proudová zatížitelnost (tabulka C.1)........................................................................................................................ 13

Příloha D (normativní)  Celistvost izolace při působení plamenů........................................................................................ 14


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Zatímco v ČSN 34 7616:1997 byly HD 627 S1:1996 a jeho změny A1:2000 a A2:2005 převzaty do ČSN schválením k přímému používání, soubor norem, který je nahrazuje, přejímá HD 627 S1:1996 a jeho změny A1:2000 a A2:2005 do ČSN překladem.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz