Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.50                                                                                                                                  Srpen 2007

Elektrické instalace nízkého napětí -
Část 7-704: Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech -
Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

ČSN 33 2000-7-704
ed. 2

                                                                                        idt HD 60364-7-704:2007
                                                                                  mod
IEC 60364-7-704:2005

Low-voltage electrical installations -
Part 7-704: Requirements for special installations or locations - Construction and demolition site installations

Installations électriques basse tension -
Part 7-704: Exigences pour les installations ou emplacements spéciaux - installations de chantiers de construction et de démolition

Errichten von Niederspannungsanlagen -
Teil 7-704: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Baustellen

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-704:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 60364-7-704:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2009-02-01 se nahrazuje ČSN 33 2000-7-704 z července 2001, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79051


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

704.1         Rozsah platnosti........................................................................................................................................................... 7

704.2         Citované normativní dokumenty................................................................................................................................. 7

704.30      Stanovení všeobecných charakteristik...................................................................................................................... 8

704.313    Zdroje.............................................................................................................................................................................. 8

704.4.41   Ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem......................................................................................... 8

704.411    Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje............................................................................................. 8

704.413    Ochranné opatření: elektrické oddělení................................................................................................................... 8

704.414    Ochranné opatření: ochrana malým napětím SELV a PELV................................................................................ 8

704.51      Výběr a stavba elektrického zařízení.......................................................................................................................... 8

704.52      Výběr soustav a stavba vedení................................................................................................................................... 9

704.53      Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje............................................................................. 9

704.556    Bezpečnostní opatření................................................................................................................................................. 9

Příloha ZA (normativní) Zvláštní národní podmínky................................................................................................................ 10

Příloha ZB (informativní) A-odchylky.......................................................................................................................................... 12


Strana 3

Předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2009-02-01 používat dosud platná ČSN 33 2000-7-704 z července 2001, v souladu s předmluvou k HD 60364-7-704:2007.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz