Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.50                                                                                                                                 Srpen 2007

Elektrické instalace nízkého napětí -
Část 7-706: Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech -
Omezené vodivé prostory

ČSN 33 2000-7-706
ed. 2

                                                                                        idt HD 60364-7-706:2007
                                                                                  mod
IEC 60364-7-706:2005

Low-voltage electrical installations -
Part 7-706: Requirements for special installations or locations - Conducting locations with restricted movement

Installations électriques basse tension -
Partie 7-706: Exigences pour les installations ou emplacements spéciaux - Enceintes conductrices exiguës

Errichten von Niederspannungsanlagen -
Teil 7-706: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Leifähige Bereiche mit begrenzter
Bewegungsfreiheit

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-706:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 60364-7-706:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2009-02-01 se nahrazuje ČSN 33 2000-7-706 z ledna 1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79052


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

706.1               Rozsah platnosti..................................................................................................................................................... 6

706.4.41         Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem................. 6

706.410.3       Všeobecné požadavky........................................................................................................................................... 6

706.411.3.1    Ochranné uzemnění a ochranné pospojování................................................................................................. 7

706.413          Ochranné opatření: Ochrana elektrickým oddělením...................................................................................... 7

706.414          Ochranné opatření: ochrana malým napětím SELV a PELV.......................................................................... 7

Příloha ZA (normativní) Zvláštní národní podmínky.................................................................................................................. 8

Příloha ZB (informativní) A-odchylka............................................................................................................................................ 9


Strana 3

Předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2009-02-01 používat dosud platná ČSN 33 2000-7-706 z ledna 1996, v souladu s předmluvou k HD 60364-7-706:2007.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz