Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.080.10                                                                                                                                 Srpen 2007

Údržba - Směrnice pro vypracování smluv o údržbě

ČSN
EN 13269

01 0663

 

Maintenance - Guideline on preparation of maintenance contracts

Maintenance - Lignes directrices pour la préparation des contrats de maintenance

Instandhaltung - Anleitung zur Erstellung von Instandhaltungsverträgen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13269:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13269:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13269 (01 0663) z února 2007.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79141


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 13306:2001 zavedena v ČSN EN:13306:2002 (01 0660) Terminologie údržby

EN 13460 zavedena v ČSN EN 13460 (01 0662) Údržba - Dokumenty pro údržbu

EN ISO 9000 zavedena v ČSN EN ISO 9000 (01 0300) Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k předmluvě doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., IČ 41127749

Technická normalizační komise: TNK 5 Spolehlivost

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Voráček


Strana 3

Červenec 2006

ICS 03.080.10                                                                                                Nahrazuje ENV 13269:2001

Údržba - Směrnice pro vypracování smluv o údržbě

Maintenance - Guideline on preparation of maintenance contracts

 

Maintenance - Lignes directrices pour
la préparation des contrats de maintenance

Instandhaltung - Anleitung zur Erstellung
von Instandhaltungsverträgen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-05-22.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 13269:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Činnosti údržby a etapy smlouvy o údržbě..................................................................................................................... 8

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

4.2       Činnosti před podpisem smlouvy.................................................................................................................................... 8

4.3       Smluvní činnosti.................................................................................................................................................................. 8

5          Navrhovaná struktura a obsah smlouvy......................................................................................................................... 9

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

5.2       Záhlaví................................................................................................................................................................................... 9

5.3       Úvodní část........................................................................................................................................................................... 9

5.4       Definice pro smlouvu......................................................................................................................................................... 9

5.5       Rozsah úkolů....................................................................................................................................................................... 9

5.6       Technická ujednání........................................................................................................................................................... 11

5.7       Obchodní ujednání............................................................................................................................................................ 12

5.8       Organizační ujednání........................................................................................................................................................ 13

5.9       Právní ujednání.................................................................................................................................................................. 15


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 13269:2006) byl vypracován Technickou komisí CEN/TC 319 Údržba, jejíž sekretariát zajišťuje UNI*).

Této mezinárodní normě musí být udělen status národní normy buď vydáním identického textu, nebo oznámením o schválení nejpozději do ledna 2007 a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musejí být zrušeny nejpozději do ledna 2007.

Tento dokument nahrazuje ENV 13269:2001.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC se národní normalizační organizace Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska zavazují, že zavedou tuto evropskou normu.

_______________

*)    NÁRODNÍ POZNÁMKAUNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) je italský národní normalizační orgán (další podrobnosti viz www.uni.com/it/).


Strana 6

Úvod

Význam údržby pro vlastníky objektů (jak je definováno v EN 13306) nelze nikdy dost zdůraznit. Řádná údržba chrání hodnotu investovaného kapitálu a zajišťuje dosažení požadované pohotovosti.

Kromě toho, jak se zvyšuje technický a ekonomický rozvoj, zvyšuje se i poptávka jak po národních, tak po zahraničních smluvně zajištěných údržbářských službách.

Je tedy důležité přistupovat ke smlouvám o údržbě strukturovaně a pečlivě.

Účelem této normy je:

      podporovat přeshraniční vztahy mezi společností a smluvním dodavatelem údržby a vytvářet jasné rozhraní mezi společností a smluvním dodavatelem údržby ohledně údržbářských služeb;

      zlepšit kvalitu smluv o údržbě tak, aby se minimalizovaly spory a úpravy smlouvy;

      upozornit na rozsah údržbářských služeb a identifikovat volitelné možnosti jejich poskytování;

      pomoci a poradit při navrhování a projednávání smluv o údržbě a při specifikování opatření v případě sporu;

      identifikovat typy smluv o údržbě a poskytovat doporučení pro udělování práv a povinností mezi smluvními stranami včetně rizik;

      zjednodušit srovnávání mezi smlouvami o údržbě.

Tato norma by též mohla usnadnit specifikaci požadovaného výstupu z činností údržby.

Tento dokument je jednoduše pracovním nástrojem určeným pro strany, které si přejí vypracovat smlouvu o údržbě. Nabízí názvy jednotlivých kapitol a článků smlouvy, které nejsou vyčerpávající, a které mohou, ale nemusejí strany zahrnout, vyloučit, modifikovat a přizpůsobit jejich vlastnímu smluvnímu vztahu.

Tento pracovní nástroj nezavazuje strany, aby používaly jakoukoliv část tohoto dokumentu.

Ne všechny kapitoly a články uvedené v této směrnici bývají použitelné u každé smlouvy.

Každá jednotlivá smlouva se má navrhnout a v případě potřeby projednat tak, aby se v ní braly v úvahu požadavky pocházející z požadované práce na objektech, které je nutné udržovat, a požadavky zúčastněných stran a jakýchkoliv použitelných zákonů, předpisů a nařízení.

Tato norma obsahuje následující kapitoly pomáhající uživateli:

      Kapitolu 4 „Činnosti údržby a etapy smlouvy o údržbě“, ve které je uveden strukturovaný přehled možných navrhovaných či požadovaných údržbářských služeb. Jejím účelem je poskytnout rady ohledně činností, které mohou být požadovány při vypracování smlouvy a před podpisem dohod, a též takových činností, které mohou být požadovány během období platnosti jakékoliv smlouvy.

      Kapitolu 5 „Struktura a obsah“, ve které je uveden standardní kontrolní seznam pro použití při navrhování smluv o údržbě spolu s důležitými prvky obsahu.

Při používání této normy se doporučuje dodržovat přístup se třemi kroky:

      Krok 1: Společnost se má rozhodnout, které údržbářské služby budou poskytovány jako interní a které služby budou zajištěny externě, tj. které údržbářské služby mají být nakoupeny od smluvního dodavatele údržby a tudíž budou předmětem smlouvy o údržbě.

      Krok 2: Po každém rozhodnutí externě zajistit část nebo celou údržbu následuje etapa předběžné kvalifikace a je to právě toto období, ve kterém společnost zpravidla identifikuje smluvního dodavatele nebo smluvní dodavatele se způsobilostí vykonávat požadované údržbářské úkoly.

      Krok 3: Smlouva může být vypracována pomocí návodu uvedeného v této normě a ve spolupráci se smluvním dodavatelem údržby vybraným buď cenovým jednáním, nebo výběrovým řízením.


Strana 7

1 Předmět normy

V této normě je uveden návod pro vypracování smluv o údržbářské práci.

Normu lze použít:

      pro mezistátní (přeshraniční), jakož i vnitrostátní vztahy mezi společností a smluvním dodavatelem údržby;

      kromě operací údržby též pro celou škálu údržbářských služeb, včetně plánování, managementu a řízení;

      pro všechny typy objektů s výjimkou počítačového softwaru, pokud nemá být software udržován jako nedílná součást technického zařízení a společně s ním.

V této normě se

      neposkytují standardní formuláře pro smlouvy o údržbě;

      nestanovují práva a povinnosti mezi společností a smluvním dodavatelem údržby.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz