Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.260; 91.140.50; 65.040.01                                                                                                            Říjen 2007

Elektrické instalace nízkého napětí -
Část 7-705:
Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech -
Zemědělská a zahradnická zařízení

ČSN 33 2000-7-705
ed. 2

                                                                                        idt HD 60364-7-705:2007
                                                                                  mod IEC 60364-7-705:2006

Low-voltage electrical installations -
Part 7-705:
Requirements for special installations or locations -
Agricultural and horticultural premises

Installations électriques basse tension -
Partie 7
-705: Exigences pour les installations ou emplacements spéciaux -
Etablissements agricoles et horticoles

Errichten von Niederspannungsanlagen -
Teil 7-705:
Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art -
Elektrische Anlagen von landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betriebsst
ätten

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-705:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 60364-7-705:2007. It was translated by Czech Standards Institute.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2009-10-01 se nahrazuje ČSN 33 2000-7-705 z dubna 1995, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79176


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

705.11             Rozsah platnosti..................................................................................................................................................... 7

705.12             Citované normativní dokumenty.......................................................................................................................... 7

705.20             Termíny a definice.................................................................................................................................................. 8

705.4.41         Ochrana před úrazem elektrickým proudem..................................................................................................... 8

705.411          Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje...................................................................................... 8

705.411.1       Všeobecně............................................................................................................................................................... 8

705.414          Ochranné opatření: ochrana malým napětím SELV a PELV.......................................................................... 9

705.414.4       Požadavky na obvody SELV a PELV.................................................................................................................... 9

705.415.2       Doplňková ochrana: Doplňující ochranné pospojování.................................................................................. 9

705.4.42         Ochrana proti účinkům tepla................................................................................................................................ 9

705.422          Opatření pro ochranu před požárem.................................................................................................................. 9

................................................................................................................................ 10

705.443          Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím............................................................................... 10

705.5.51         Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy.......................................................................... 10

705.512          Provozní podmínky a vnější vlivy......................................................................................................................... 10

705.512.2       Vnější vlivy.............................................................................................................................................................. 10

705.513          Přístupnost............................................................................................................................................................. 10

705.513.2       Přístupnost pro hospodářská zvířata................................................................................................................ 10

705.514          Označování............................................................................................................................................................. 10

705.514.5       Schémata............................................................................................................................................................... 10

705 5.52         Výběr soustav a stavba vedení........................................................................................................................... 11

705 522          Výběr a stavba vedení podle vnějších vlivů...................................................................................................... 11

705 522.16     Žlaby trubky a kanály............................................................................................................................................ 11

705.53             Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje..................................................................... 11

705.536          Odpojování a spínání........................................................................................................................................... 11

705.536.2       Odpojování............................................................................................................................................................. 11

705.5.54         Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče.......................................................... 12

705.544          Uzemňovací a ochranné vodiče (vodiče pro pospojování)........................................................................... 12

705.544.2       Ochranné vodiče pro dodatečné ochranné pospojování.............................................................................. 12

705.5.55         Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení.................................................................................... 12

705.55.1         Zásuvky................................................................................................................................................................... 12

705.556          Provozní bezpečnostní systémy......................................................................................................................... 12

705.556.8       Zařízení pro automatické zajišťování životních potřeb v intenzívních chovech hospodářských zvýřat... 12

705.559          Svítidla a světelná instalace............................................................................................................................... 13

Příloha A (informativní) Příklady doplňující pospojování v zemědělských provozech....................................................... 14

Příloha B (normativní) Ochrana zábranou nebo polohou...................................................................................................... 19

Příloha C (normativní) Ochranná opatření, která se uplatňují pouze, jestliže provoz instalace je řízený osobou
znalou, nebo je pod jejím dozorem................................................................................................................... 20

Příloha ZA (normativní) Zvláštní národní podmínky................................................................................................................ 21

Příloha ZB (informativní) A-odchylky........................................................................................................................................... 23

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 24


Strana 3

Předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2009-10-01 používat dosud platná ČSN 33 2000-7-705 z dubna 1995, v souladu s předmluvou k HD 60364-7-705:2007.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz