Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.10                                                                                                                                      Září 2007

Vedení kabelů - Systémy kabelových lávek
a systémy kabelových roštů

ČSN
EN 61537
ed. 2

37 0400

                                                                                                  idt IEC 61537:2006

Cable management -
Cable tray systems and cable ladder systems

Systèmes de câblage -
Systèmes de chemin de câbles et systèmes d’échelle à câbles

Führungssysteme für Kabel und Leitungen -
Kabelträgersysteme für elektrische Installationen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61537:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61537:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2009-12-01 se nahrazuje ČSN EN 61537 (37 0400) ze srpna 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79196


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2009-12-01 používat dosud platná ČSN EN 61537 (37 0400) Kabelové lávky a kabelové rošty pro kladení kabelů ze srpna 2002 v souladu s předmluvou v EN 61537:2007.

Změny proti předchozí normě

Toto druhé vydání představuje technickou revizi. Zahrnuje také doplňující tabulky, přílohy a obrázky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60068-2-75:1997 zavedena v ČSN EN 60068-2-75:1999 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2:
Zkoušky - Zkouška Eh: Zkoušky kladivem (paličkou, pružinovým přístrojem a svislým kladivem)

IEC 60364-5-52:2001 nezavedena

IEC 60695-2-11:2000 zavedena v ČSN EN 60695-2-11:2001 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí -
Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou

IEC 60695-11-2:2003 zavedena v ČSN EN 60695-11-2:2004 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí -
Část 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška předsměšovaným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod

ISO 1461:1999 zavedena v ČSN EN ISO 1461:1999 (03 8558) Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích - Specifikace a zkušební metody

ISO 2178:1982 zavedena v ČSN ISO 2178:1994 (03 8181) Nemagnetické povlaky na magnetických podkladech - Měření tloušťky povlaku - Magnetická metoda

ISO 2808:1997 zavedena v ČSN EN ISO 2808:2000 (67 3061) Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěrů

ISO 4046 soubor zaveden v souboru ČSN ISO 4046 (50 0010) Papír, lepenka, vlákniny a souvisící názvosloví - Slovník

ISO 9227:1990 nezavedena, nahrazena ISO 9227:2006 zavedenou v ČSN EN ISO 9227:2007 (03 8132)
Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou

ISO 10289:1999 zavedena v ČSN EN ISO 10289:2001 (03 8151) Metody korozních zkoušek kovových a jiných anorganických povlaků na kovových podkladech - Hodnocení vzorků a výrobků podrobených korozním zkouškám

Obdobná mezinárodní norma

IEC 61537:2006 Cable management - Cable tray systems and cable ladder systems       
(Vedení kabelů - Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů)

Informativní údaje z IEC 61537:2006

Mezinárodní normu IEC 61537 připravila subkomise 23A: Systémy vedení kabelů, technické komise IEC 23: Elektrická příslušenství.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání vydané v roce 2001. Toto vydání představuje technickou revizi. Zahrnuje doplňující tabulky, přílohy a obrázky, a také revize těch, které byly publikovány v prvním vydání. Na některých místech byl text podstatně změněn, včetně:

      systému třídění;

      zkoušek na odolnost proti korozi;

      nově formulovaného postupu zkoušky SWL;

      nově formulovaného oddílu o elektrické nevodivosti.


Strana 3

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

23A/513/FDIS

23A/524/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

V některých zemích existují tyto rozdíly:

V USA je přípustné používat systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů jako vodič PE; v tom případě musí být dodrženy národní instalační předpisy.

Ve Francii není přípustné používat systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů jako vodič PE.

Ve Francii není přípustné používání systémů kabelových lávek a kabelových roštů šířících plamen.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC „http://webstore.iec.ch“ v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace

·       znovu potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·       změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis, IČ 16316151

Technická normalizační komise: TNK 130, Elektrické přístroje nn, elektrické příslušenství a pojistky nn

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřich Šesták


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

                                                                                           Leden 2007
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.120.10                                                                                                   Nahrazuje EN 61537:2001

Vedení kabelů -
Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů
(IEC 61537:2006)

Cable management -
Cable tray systems and cable ladder systems
(IEC 61537:2006)

 

Systèmes de câblage - Systèmes de chemin
de câbles et systèmes d’échelle à câbles
(CEI 61537:2006)

Führungssysteme für Kabel und Leitungen -
Kabelträgersysteme für elektrische Installationen
(IEC 61537:2006)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2006-12-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2007 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                            Ref. č. EN 61537:2007 E


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 23A/513/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 61537, připravený SC 23A Systémy vedení kabelů, IEC TC 23 Elektrická příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a CENELEC jej schválil jako EN 61537 dne 2006-12-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 61537:2001.

Zahrnuje doplňující tabulky, přílohy a obrázky, a také revize těch, které byly publikovány v EN 61537:2001. Na některých místech byl text podstatně změněn, včetně:

      systému třídění;

      zkoušek na odolnost proti korozi;

      nově formulovaného postupu zkoušky SWL;

      nově formulovaného oddílu o elektrické nevodivosti.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                            (dop)       2007-09-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                   (dow)       2009-12-01

Přílohy ZA a ZB doplnil CENELEC.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz