Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.10                                                                                                                               Listopad 2007

Projektování křižovatek na pozemních
komunikacích


ČSN 73 6102

 

Design of intersections on highways

Project des carrefours routiers

Entwurf von Strassenknotenpunkten

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6102 z března 1995.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79325


Strana 2

Předmluva

Změny oproti předchozí normě

Touto normou se upravuje obsah předchozí normy a doplňuje se o chybějící problematiku. Hlavním cílem změn je vytváření bezpečnějších podmínek pro dopravu na pozemních komunikacích a uplatnění nových technických poznatků při projektování křižovatek a křížení na pozemních komunikacích.

V požadavcích normy se důrazněji uplatňují základní technické a ostatní zásady pro návrh křižovatek a křížení, zejména viditelnost a přehlednost křižovatek, předvídatelnost a srozumitelnost organizace dopravy na křižovatkách, zajištění fyzických možností průjezdu a soulad skutečných a psychologických podmínek pro provoz na pozemních komunikacích a zajištění rozhledu.

V ustanoveních normy se důsledněji uplatňují požadavky umožňující bezpečný pohyb vozidel, cyklistů a chodců v prostoru křižovatky a na přístupu k ní. V území zastavěném a zastavitelném se uplatňuje princip uspokojení vyvážených potřeb všech druhů dopravy s důrazem na bezpečnost chodců a vhodného začlenění křižovatek do okolní zástavby, jakož i princip co nejlepšího napojení a obsluhy přilehlého území. Tyto principy se přiměřeně uplatňují i v území nezastavěném.

Rozšiřuje se část normy, která se zabývá úrovňovými křižovatkami, zejména v území zastavěném a zastavitelném.

Pro posouzení schopnosti křižovatek přenášet dopravní zatížení v požadované kvalitě se uvádí nová metodika.

Doplňují se základní požadavky na hospodárnost návrhů, dopravní značení, řízení dopravy a odvodnění křižovatek.

Souvisící ČSN

ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací

ČSN EN 124 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Konstrukční zásady, zkoušení, označování, řízení jakosti

ČSN EN 1433 (13 6302) Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy - Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody

ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí

ČSN 73 3050 Zemné práce - Všeobecné ustanovenia

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní ustanovení

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení - Umístění a použití návěstidel

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací - Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 73 6266 Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace

ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí

ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí

ČSN EN 1317-11 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody

ČSN P ENV 1317-4 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 4: Koncové a přechodové části svodidel - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

ČSN prEN 1317-5 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky, trvanlivost a hodnocení shody (v návrhu)

ČSN prEN 1317-6 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 6: Záchytné systémy pro chodce, mostní zábradlí (v návrhu)

ČSN EN 12675 (73 7041) Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Řadiče světelných signalizačních zařízení - Funkčně bezpečnostní požadavky


Strana 3

ČSN P ENV 12563 (73 7044) Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušenství - Detektory vozidel

ČSN EN 1793-1 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Určení zvukové pohltivosti laboratorní metodou

ČSN EN 1793-2 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 2: Určení vzduchové neprůzvučnosti laboratorní metodou

ČSN EN 1793-3 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 3: Normalizované spektrum hluku silničního provozu

ČSN P CEN/TS 1793-4 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 4: Vnitřní charakteristiky - Určení hodnot difrakce in situ

ČSN P CEN/TS 1793-5 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky - Určení zvukové odrazivosti a vzduchové neprůzvučnosti in situ

ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a příslušná nařízení vlády

Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší) a příslušné prováděcí vyhlášky

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých zákonů, (zákon o elektronických komunikacích)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a příslušné prováděcí vyhlášky

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů


Strana 4

Souvisící technické podmínky a další dokumenty

Vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů

TP 51      Odvodnění silnic vsakovací drenáží, 1991, IMOS

TP 53      Protierozní opatření na svazích pozemních komunikací, 2005, ASPK

TP 58      Směrový sloupek a odrazky - Zásady pro používání, 2005, SV Brno

TP 63      Ocelová svodidla na pozemních komunikacích, 1994, Dopravoprojekt

TP 65      Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, 2002, CDV Brno

TP 66      Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích, 2003, CDV Brno

TP 76      Geotechnický průzkum pro stavby pozemních komunikací, 2001, Dodatek 2006, SG-Geotechnika

TP 81      Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu, 2006, CDV Brno

TP 83      Odvodnění pozemních komunikací, 2006, PRAGOPROJEKT

TP 85      Zpomalovací prahy, 1996, Roadconsult

TP 98      Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací, 2003, ELTODO

TP 99      Vysazování a ošetřování silniční vegetace, 1998, Silniční vývoj Brno

TP 100    Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích, 2006, CDV Brno

TP 101    Výpočet svodidel, 1998, Dopravoprojekt

TP 104    Protihlukové clony pozemních komunikací, 2003, PROMO

TP 106    Lanová svodidla na pozemních komunikacích, 1998, Dodatek 1 - 2001, Dodatek 2, 3 - 2006,
Dopravoprojekt

TP 114    Svodidla na pozemních komunikacích (Zatížení, stanovení úrovně zadržení na PK, navrhování
„jiných“ svodidel), 2006, Dopravoprojekt

TP 128    Ocelové svodidlo NH4, 1999, Dopravoprojekt

TP 131    Zásady úpravy silnic včetně průtahů obcemi, 2000, City Plan

TP 132    Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích, 2000, Roadconsult

TP 133    Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, 2005, CDV Brno

TP 135    Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích, 2005, V-Projekt Ostrava

TP 139    Betonové svodidlo, 2000, Dodatek 2006, Dopravoprojekt

TP 140    Dřevoocelové svodidlo, 2000, Dopravoprojekt

TP 141    Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné provozní
informace na pozemních komunikacích, 2000, City Plan

TP 145    Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi, 2001, CDV Brno

TP 152    Štěrbinové žlaby na pozemních komunikacích, 2001, VPÚ-DECO

TP 158    Tlumiče nárazu, 2003, ASPK

TP 159    Vodicí stěny, 2003, ASPK

TP 165    Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace, 2004, SV Brno

TP 166    Ocelové svodidlo Fracasso, 2004, SOK Třebestovice

TP 167    Ocelové svodidlo NH 4, 2004, Dodatek 1 - 2005, Mittal Steel Ostrava


Strana 5

TP 168    Ocelové svodidlo Voest-Alpine, 2004, SVITCO

TP 169    Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích, 2005, CDV Brno

TP 170    Navrhování vozovek pozemních komunikací, 2004, VUT a Roadconsult

TP 171    Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací, 2004, CDV Brno

TP 172    Dopravní informační centra - Požadavky na výměnu, zpracování a distribuci dat a informací,
2005, SDT

TP 179    Navrhování komunikací pro cyklisty, 2006, Koura publishing

TP 182    Dopravní telematika na pozemních komunikacích, 2006, ELTODO

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDSPK), 2007, MD

Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D), 2006,
PRAGOPROJEKT

-- Kapitola 1 Všeobecně

-- Kapitola 5 Odvodnění pozemních komunikací

-- Kapitola 6 Mostní objekty a konstrukce

-- Kapitola 7 Tunely

-- Kapitola 8 Vybavení a součásti pozemních komunikací

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP), 2006, PRAGOPROJEKT

-- Kapitola 13 Vegetační úpravy

-- Kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací

Vzorové listy staveb pozemních komunikací

VL 0        Vzorové listy oprav mostních objektů, 2000, PONTEX

VL 1        Vozovky a krajnice, 2005, Dopravoprojekt

VL 2        Silniční těleso, 1995, Dopravoprojekt

VL 2.2     Silniční těleso - Odvodnění, 2006, Dopravoprojekt

VL 3        Křižovatky + Dodatek 1, 1995, 2000, Dopravoprojekt

VL 4        Mosty, 2006, Pontex

VL 6.1     Vybavení pozemních komunikací - Svislé dopravní značky, 2004, CDV Brno

VL 6.2     Vybavení pozemních komunikací - Vodorovné dopravní značky, 2004, CDV Brno

VL 6.3     Dopravní zařízení, 2004, CDV Brno

Směrnice Podchody vedení technického vybavení pod pozemními komunikacemi, 1993, STÚ-K

Metodický pokyn - Pomůcka pro označení pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla, 2002, CDV Brno

Metodický pokyn - Pomůcka pro označování pracovních míst v obci, 2002, CDV Brno

Metodický pokyn - Pomůcka pro označení pracovních míst na silnicích mimo obce, 2003, CDV Brno

POZNÁMKA Směrnice, Technické podmínky, Metodické pokyny a Vzorové listy jsou k dispozici u příslušných zpracovatelů, jejichž evidenci zajišťuje MD ČR.

TNV 75 2102 Úpravy potoků

TNV 75 2103 Úpravy řek

POZNÁMKA Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) jsou dostupné v Hydroprojektu CZ, a.s., Táborská 13, 140 16 Praha 4.


Strana 6

Vypracování normy

Zpracovatel: Pragoprojekt, a.s., K Ryšánce 1668/16, Praha 4, Ing. Miloslav Bažant

ve spolupráci s DHV CR, spol. s r.o. v Praze, Ing. Jiří Kašpar

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová


Strana 7

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 2

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................. 10

2          Citované normativní dokumenty..................................................................................................................................... 10

3          Termíny a značky............................................................................................................................................................... 11

3.1       Termíny............................................................................................................................................................................... 11

3.2       Značky................................................................................................................................................................................. 12

4          Všeobecné požadavky..................................................................................................................................................... 14

4.1       Všeobecně......................................................................................................................................................................... 14

4.2       Základní členění křižovatek............................................................................................................................................. 14

4.3       Hranice a oblast křižovatky.............................................................................................................................................. 14

4.4       Výchozí zásady................................................................................................................................................................... 14

4.4.1    Všeobecně......................................................................................................................................................................... 14

4.4.2    Dopravní hlediska............................................................................................................................................................. 15

4.4.3    Bezpečnost provozu na křižovatkách pozemních komunikací.................................................................................. 16

4.4.4    Poloha křižovatky............................................................................................................................................................... 17

4.4.5    Vzájemné vzdálenosti křižovatek.................................................................................................................................... 18

4.4.6    Vliv sousedních křižovatek a přilehlého železničního přejezdu................................................................................ 19

4.4.7    Prostorové uspořádání.................................................................................................................................................... 19

4.4.8    Úhel křížení........................................................................................................................................................................ 20

4.4.9    Soulad skutečné a psychologické přednosti v jízdě na úrovňových klřižovatkách................................................ 21

4.5       Typy křižovatek a usměrnění dopravních proudů na křižovatkách........................................................................... 22

4.6       Zásady pro návrh křižovatky............................................................................................................................................ 24

5          Úrovňové křižovatky (neokružní)..................................................................................................................................... 25

5.1       Společná ustanovení....................................................................................................................................................... 25

5.1.1    Všeobecně......................................................................................................................................................................... 25

5.1.2    Uspořádání úrovňových křižovatek................................................................................................................................ 26

5.1.3    Průsečné křižovatky.......................................................................................................................................................... 27

5.1.4    Stykové křižovatky.............................................................................................................................................................. 30

5.1.5    Vidlicové křižovatky............................................................................................................................................................ 33

5.1.6    Odsazené křižovatky......................................................................................................................................................... 34

5.1.7    Hvězdicové křižovatky....................................................................................................................................................... 35

5.2       Návrhové prvky úrovňových křižovatek........................................................................................................................... 35

5.2.1    Všeobecně......................................................................................................................................................................... 35

5.2.2    Průběžné jízdní pruhy....................................................................................................................................................... 35

5.2.3    Přídatné pruhy................................................................................................................................................................... 37

5.2.4    Nároží a větve úrovňové křižovatky................................................................................................................................. 45

5.2.5    Dopravní ostrůvky.............................................................................................................................................................. 51

5.2.6    Střední dělicí pásy............................................................................................................................................................ 57

5.2.7    Podélný sklon.................................................................................................................................................................... 58

5.2.8    Příčný sklon........................................................................................................................................................................ 59

5.2.9    Rozhled na úrovňové křižovatce..................................................................................................................................... 60


Strana 8

Strana

5.3       Úrovňové křižovatky na silnicích..................................................................................................................................... 70

5.3.1    Všeobecně......................................................................................................................................................................... 70

5.3.2    Vhodné vzory a stupeň usměrnění dopravy................................................................................................................. 71

5.3.3    Návrhové prvky úrovňových křižovatek na silnicích..................................................................................................... 72

5.4       Úrovňové křižovatky na místních komunikacích.......................................................................................................... 76

5.4.1    Všeobecně......................................................................................................................................................................... 76

5.4.2    Vhodné vzory a stupně usměrnění dopravy................................................................................................................. 77

5.4.3    Návrhové prvky úrovňových křižovatek na místních komunikacích.......................................................................... 77

5.5       Nekonvenční úrovňové křižovatky................................................................................................................................... 82

5.5.1    Všeobecně......................................................................................................................................................................... 82

5.5.2    Příklady typů nekonvenčních úrovňových křižovatek................................................................................................... 82

6          Okružní křižovatky.............................................................................................................................................................. 85

6.1       Všeobecně......................................................................................................................................................................... 85

6.2       Pravidla pro návrh okružních křižovatek........................................................................................................................ 85

6.3       Podmínky pro volbu uspořádání a typu okružní křižovatky........................................................................................ 87

6.4       Okružní křižovatky s jedním jízdním pruhem................................................................................................................ 88

6.4.1    Základní charakteristiky................................................................................................................................................... 88

6.4.2    Uspořádání, vlastnosti a použití..................................................................................................................................... 88

6.4.3    Návrhové prvky................................................................................................................................................................... 88

6.5       Miniokružní křižovatky....................................................................................................................................................... 88

6.5.1    Základní charakteristiky................................................................................................................................................... 88

6.5.2    Uspořádání, vlastnosti a použití..................................................................................................................................... 88

6.5.3    Návrhové prvky................................................................................................................................................................... 89

6.6       Okružní křižovatky se dvěma a více jízdními pruhy...................................................................................................... 89

6.6.1    Základní charakteristiky................................................................................................................................................... 89

6.6.2    Uspořádání, vlastnosti a použití..................................................................................................................................... 89

6.6.3    Návrhové prvky................................................................................................................................................................... 90

6.7       Zvláštní okružní křižovatky................................................................................................................................................ 90

6.8       Požadavky na návrh společné pro všechny vzory okružních křižovatek................................................................... 91

6.9       Ověření geometrického návrhu okružní křižovatky...................................................................................................... 91

6.10     Okružní křižovatky na silnicích........................................................................................................................................ 91

6.11     Okružní křižovatky na místních komunikacích............................................................................................................. 92

7          Mimoúrovňové křižovatky................................................................................................................................................. 93

7.1       Všeobecně......................................................................................................................................................................... 93

7.2       Společná ustanovení....................................................................................................................................................... 96

7.3       Návrhové prvky mimoúrovňových křižovatek.............................................................................................................. 104

7.4       Mimoúrovňové křižovatky na dálnicích a silnicích..................................................................................................... 117

7.5       Mimoúrovňové křižovatky na místních komunikacích.............................................................................................. 118

8          Zařízení pro informace, usměrnění a řízení dopravy na křižovatkách................................................................... 119

8.1       Dopravní značky.............................................................................................................................................................. 119

8.2       Světelné signalizační zařízení (SSZ)........................................................................................................................... 119

8.3       Zařízení pro dopravní telematiku................................................................................................................................. 120


Strana 9

Strana

9          Provoz chodců a cyklistů na křižovatkách................................................................................................................... 120

9.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 120

9.2       Přechody a místa pro přecházení pro chodce na křižovatkách.............................................................................. 121

9.3       Cyklistické přejezdy na křižovatkách........................................................................................................................... 125

10        Vybavení křižovatek......................................................................................................................................................... 127

10.1     Bezpečnostní zařízení.................................................................................................................................................... 127

10.2     Silniční záchytné systémy............................................................................................................................................. 127

10.3     Vodicí bezpečnostní zařízení........................................................................................................................................ 127

10.4     Odvodnění křižovatek..................................................................................................................................................... 128

10.5     Umělé osvětlení křižovatek........................................................................................................................................... 128

10.6     Vegetační úpravy............................................................................................................................................................. 129

10.7     Dopravně technická zařízení......................................................................................................................................... 129

Příloha A (normativní) Stanovení kapacity a úrovní kvality dopravy na křižovatkách....................................................... 130

Příloha B (informativní) Charakteristika, užití a schémata mimoúrovňových křižovatek................................................ 155

Příloha C (informativní) Geometrie hran jízdních pruhů složeného oblouku úrovňové křižovatky............................... 161

Příloha D (informativní) Určení vytyčovacích hodnot náběhového klínu............................................................................ 162

Příloha E (normativní) Rozhled na úrovňové křižovatce....................................................................................................... 163

Příloha F (informativní) Příklady nekonvenčních (neúplných) úrovňových křižovatek..................................................... 173

Příloha G (informativní) Doporučené nejmenší vzdálenosti mezi větvemi mimoúrovňových křižovatek.................... 176

Příloha H (normativní) Největší poloměr vydutého výškového oblouku pod podjezdem............................................... 177

Příloha I (informativní) Přehled poznámek pod čarou......................................................................................................... 179


Strana 10

1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování staveb a změn staveb křižovatek na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a křížení pozemních komunikací spolu s ČSN 73 6101 pro silnice a dálnice, spolu s ČSN 73 6110 pro místní komunikace a spolu s ČSN 73 6201 pro křížení pozemních komunikací.

POZNÁMKA Pro sjezdy platí ustanovení ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. Připojení lesních cest se navrhují podle ČSN 73 6108 a polních cest podle ČSN 73 6109.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz