Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 87.060.20                                                                                                                                      Září 2007

Pojiva pro nátěrové hmoty - Metody zkoušení
pro charakterizaci vodou ředitelných pojiv

ČSN
EN ISO 7143

67 2030

                                                                                                    idt ISO 7143:2007

Binders for paints and varnishes - Methods of test for characterizing water-based binders

Liants pour peintures et vernis - Méthodes d’essai pour caractériser les liants à base d’eau

Bindemittel für Beschichtungsstoffe - Prüfverfahren zur Charakterisierung von wasserverdünnbaren Bindemitteln

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7143:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 7143:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 7143 (67 2030) z listopadu 2004.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79338


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Toto třetí vydání, které ruší a nahrazuje vydání předchozí bylo technicky revidováno.

Hlavní změny oproti předchozí normě jsou:

a)    byly vyjmuty vodou ředitelné povlakové materiály, protože tyto výrobky nejsou specifikovány v souladu s touto normou;

b)    v tabulce 1 bylo doplněno stanovení molekulové hmotnosti;

c)    byly aktualizovány odkazy na citované normativní dokumenty a celý text normy byl edičně revidován.

Uživatelé normy by si měli uvědomit, že v ISO 12000 se termíny a definice vztahují k polymerním disperzím a latexům, a že norma určuje zkušební metody pro stanovení jejich vlastností. ISO 12000 se týká jak vodných tak nevodných polymerních disperzí, výrobků syntetického i přírodního původu, včetně syntetických kaučukových latexů. Text normy byl vypracován technickou komisí ISO/TC 61 Plasty, subkomisí SC 9 Termoplasty, ve spolupráci s ISO/TC 45 Kaučuk, pryž a pryžové výrobky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 976 nezavedena

ISO 2115 nezavedena

ISO 2811-1 zavedena v ČSN EN ISO 2811-1 (67 3012) Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda

ISO 3219 zavedena v ČSN EN ISO 3219 (64 0347) Plasty. Polymery/pryskyřice v kapalném nebo emulgovaném nebo dispergovaném stavu. Stanovení viskozity rotačním viskozimetrem s definovanou smykovou rychlos

ISO 3251 zavedena v ČSN EN ISO 3251 (67 3031) Nátěrové hmoty a plasty - Stanovení obsahu netěkavých podílů

ISO 4576 nezavedena

ISO 11357-2 nezavedena

ISO 11359-2 nezavedena

ISO 13741-1 nezavedena

ISO 13741-2 nezavedena

ISO 13885-1 nezavedena

ISO 15528 zavedena v ČSN EN ISO 15528 (67 3007) Nátěrové hmoty a jejich suroviny - Vzorkování

ISO 15880 zavedena v ČSN EN ISO 15880 (67 3048) Nátěrové hmoty a pojiva - Stanovení hodnoty MEQ povlakových materiálů

ISO 16805 zavedena v ČSN EN ISO 16805 (67 3049) Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení teploty skelného přechodu

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Vypracování normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283, Ing. Jindřiška Nesvadbová

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřiška Nesvadbová


Strana 3

                                                                                          Únor 2007

ICS 87.060.20                                                                                              Nahrazuje EN ISO 7143:2004

Pojiva pro nátěrové hmoty -
Metody zkoušení pro charakterizaci vodou ředitelných pojiv
(ISO 7143:2007)

Binders for paints and varnishes -
Methods of test for characterizing water based binders
(ISO 7143:2007)

 

Liants pour peintures et vernis - Méthodes
d’essai pour caractériser les liants à base d’eau
(ISO 7143:2007)

Bindemittel für Beschichtungsstoffe - Prüfverfahren
zur Charakterisierung von wasserverdünnbaren
Bindemitteln
(ISO 7143:2007)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-02-06.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN ISO 7143:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 7143:2007) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 35 „Nátěrové hmoty“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 139 „Nátěrové hmoty“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2007.

Tento dokument nahrazuje normu EN ISO 7143:2004.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 7143:2007 byl schválen CEN jako EN ISO 7143:2007 bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metody zkoušení pro charakterizaci pojiv, tj. vodných disperzí a roztoků polymerů a kopolymerů, především těch, které se používají jako suroviny pro vodou ředitelné povlakomateriály. Stanovené vlastnosti budou záviset na tom, zda je zkoušen systém zasychající nebo vytvrzující.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz