Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080.20                                                                                                                              Listopad 2007

Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných
stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla
pro pozemní stavby

ČSN 73 1702

                                                                                                 mod DIN 1052:2004

Design of timber structures - General rules and rules for buildings

Calcul des structures en bois - Règles générales et règles pour les bâtiments

Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken - Allgemeine Bemessungsregeln und Bemessungsregeln
für den Hochbau

Tato norma je modifikovaným překladem DIN 1052, vydání 2004-08 , která byla převzata a modifikována se svolením DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2008-07-01 se ruší ČSN 73 1701 z 1983-05-03, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79353


Strana 2

Předmluva

ČSN 73 1702 je modifikovaným překladem německé normy DIN 1052:2004-08. Modifikace se týká citovaných normativních dokumentů, které nejsou uvedeny jako normy DIN, ale jako odpovídající ČSN popř. ČSN EN. Normy DIN, k nimž není k dispozici odpovídající česká nebo evropská norma, jsou citovány v originálním znění. Platnost těchto norem se vztahuje na technická ustanovení a nikoli např. na související právní předpisy.

Pro navrhování nových konstrukcí se ČSN 73 1702 použije společně s ČSN EN 1990:2002 a příslušnými částmi ČSN EN 1991. Při použití ČSN 73 1702 pro posuzování existujících staveb mohou být potřebná doplňující posouzení.

ČSN 73 1702 není evropskou normou, ale je v souladu s novou koncepcí spolehlivosti, která je zaváděna v evropských normách pro navrhování stavebních konstrukcí (Eurokódech), a plně vychází ze zásad Eurokódu 5: Navrhování dřevěných konstrukcí.

V souladu s koncepcí Eurokódů nejsou v pravidlech pro navrhování obsažena ustanovení pro materiály a stavební výrobky, která jsou předmětem přidružených výrobkových norem. Tyto údaje (charakteristické hodnoty vlastností materiálu a únosností spojovacích prostředků a spojů) jsou uvedeny v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi (evropskými normami) pro stavební výrobky v přílohách normy, takže projektant má k dispozici potřebné podklady v jednom dokumentu.

V této normě je zapracována řada nových technických ustanovení (např. pro nové materiály na bázi dřeva, typy konstrukčních prvků a spojovací prostředky), která rozšiřují možnosti použití normy.

Změny proti předchozí normě

V porovnání s ČSN 73 1701 z 1983-05-03 je ČSN 73 1702 zpracována v souladu s DIN 1052:2004-08.

Souvisící právní předpisy

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Doplňující informace

V oblasti stavebních výrobků a konstrukčních prvků dochází k stálému vývoji a inovacím. Na trhu jsou produkty, které nejsou dosud zahrnuty v příslušných technických normách. Pro tyto případy se používají tzv. technická schválení (anglicky approval, německy Zulassung), která doplňují příslušné technické normy. Vedle národních technických schválení se v rámci evropské normalizace zavádějí tzv. Evropská technická schválení (ETA). V této ČSN 73 1702 jsou v některých případech citovány dokumenty vydávané Německým institutem pro stavební techniku (DIBt Berlin) s označením Obecné schválení stavebního dohledu (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung). V této normě jsou dále označovány jako technická schválení.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly v článcích 7.4, 7.5 a 7.6 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., Brno, IČ 13088092

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Míkovcová


Strana 3

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 2

Obsah................................................................................................................................................................................................ 3

1             Předmět normy............................................................................................................................................................... 10

2             Citované normativní dokumenty.................................................................................................................................. 10

3             Termíny a definice, značky a jednotky SI.................................................................................................................... 14

3.1          Termíny a definice.......................................................................................................................................................... 14

3.2          Značky............................................................................................................................................................................... 15

3.2.1       Velká písmena latinské abecedy................................................................................................................................ 15

3.2.2       Malá písmena latinské abecedy.................................................................................................................................. 15

3.2.3       Písmena řecké abecedy............................................................................................................................................... 16

3.2.4       Indexy................................................................................................................................................................................ 16

3.3          Příklady složených značek............................................................................................................................................ 17

3.3.1       Velká písmena latinské abecedy s indexem............................................................................................................ 17

3.3.2       Malá písmena latinské abecedy s indexem.............................................................................................................. 18

3.3.3       Písmena řecké abecedy s indexem........................................................................................................................... 18

3.4          Jednotky SI....................................................................................................................................................................... 18

4             Stavebně technické podklady....................................................................................................................................... 18

5             Základy navrhování......................................................................................................................................................... 19

5.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 19

5.2          Zatížení............................................................................................................................................................................. 19

5.3          Odolnost........................................................................................................................................................................... 19

5.4          Mezní stavy únosnosti.................................................................................................................................................... 20

6             Požadavky na trvanlivost................................................................................................................................................ 20

6.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 20

6.2          Dřevo a materiály na bázi dřeva................................................................................................................................... 21

6.3          Kovové konstrukční prvky a spojovací prostředky..................................................................................................... 21

7             Konstrukční materiály.................................................................................................................................................... 22

7.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 22

7.1.1       Třídy použití...................................................................................................................................................................... 22

7.1.2       Třídy trvání zatížení.......................................................................................................................................................... 22

7.1.3       Modifikace vlastností materiálu................................................................................................................................... 23

7.1.4       Rovnovážné vlhkosti....................................................................................................................................................... 23

7.1.5       Hodnoty sesychání a bobtnání.................................................................................................................................... 24

7.2          Rostlé dřevo.................................................................................................................................................................... 24

7.2.1       Požadavky........................................................................................................................................................................ 24

7.2.2       Charakteristické hodnoty.............................................................................................................................................. 24

7.2.3       Rozměry rostlého dřeva................................................................................................................................................ 24

7.2.4       Účinné průřezové hodnoty a oslabení průřezu......................................................................................................... 24

7.3          Lepené lamelové dřevo................................................................................................................................................. 25

7.3.1       Požadavky........................................................................................................................................................................ 25

7.3.2       Charakteristické hodnoty.............................................................................................................................................. 25


Strana 4

Strana

7.3.3       Rozměry lepeného lamelového dřeva........................................................................................................................ 25

7.3.4       Účinné průřezové hodnoty a oslabení průřezu......................................................................................................... 25

7.4          Lepené dřevo ze 2 nebo 3 lamel................................................................................................................................. 25

7.5          Vrstvené dřevo................................................................................................................................................................. 25

7.6          Křížově slepené řezivo (vícevrstvé desky z masivního dřeva)................................................................................. 25

7.7          Překližované desky......................................................................................................................................................... 26

7.7.1       Požadavky........................................................................................................................................................................ 26

7.7.2       Charakteristické hodnoty.............................................................................................................................................. 26

7.7.3       Nejmenší tloušťky.......................................................................................................................................................... 26

7.8          Desky OSB....................................................................................................................................................................... 26

7.8.1       Požadavky........................................................................................................................................................................ 26

7.8.2       Charakteristické hodnoty.............................................................................................................................................. 26

7.8.3       Nejmenší tloušťky.......................................................................................................................................................... 26

7.9          Třískové desky pojené syntetickým pojivem............................................................................................................. 26

7.9.1       Požadavky........................................................................................................................................................................ 26

7.9.2       Charakteristické hodnoty.............................................................................................................................................. 27

7.9.3       Nejmenší tloušťky.......................................................................................................................................................... 27

7.10        Cementotřískové desky................................................................................................................................................. 27

7.10.1    Požadavky........................................................................................................................................................................ 27

7.10.2    Charakteristické hodnoty.............................................................................................................................................. 27

7.10.3    Nejmenší tloušťky.......................................................................................................................................................... 27

7.11        Vláknité desky................................................................................................................................................................. 27

7.11.1    Požadavky........................................................................................................................................................................ 27

7.11.2    Charakteristické hodnoty.............................................................................................................................................. 27

7.11.3    Nejmenší tloušťky.......................................................................................................................................................... 27

7.12        Sádrokartonové desky................................................................................................................................................... 27

7.12.1    Požadavky........................................................................................................................................................................ 27

7.12.2    Charakteristické hodnoty.............................................................................................................................................. 28

7.12.3    Nejmenší tloušťky.......................................................................................................................................................... 28

8             Stanovení vnitřních sil a deformací............................................................................................................................. 28

8.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 28

8.2          Charakteristiky tuhosti................................................................................................................................................... 28

8.3          Deformace závisející na čase...................................................................................................................................... 29

8.4          Lineárně pružný výpočet jednotlivých prutů................................................................................................................ 29

8.4.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 29

8.4.2       Zjednodušený výpočet tlačených prutů (postup náhradního prutu)...................................................................... 30

8.4.3       Zjednodušený výpočet prutů namáhaných ohybem (postup náhradního prutu)................................................ 31

8.4.4       Ohyb s normálovou silou (postup náhradního prutu)............................................................................................. 32

8.5          Nelineárně pružný výpočet (teorie II. řádu)................................................................................................................. 32

8.5.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 32

8.5.2       Počáteční zakřivení......................................................................................................................................................... 33

8.5.3       Počáteční pootočení...................................................................................................................................................... 33


Strana 5

Strana

8.6          Namáhání složených nosníků a panelů ohybem a tlakem.................................................................................... 34

8.6.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 34

8.6.2       Složené konstrukční prvky ze vzájemně poddajně spojených částí průřezu....................................................... 35

8.7          Zjednodušený výpočet panelů namáhaných jako výztužná tabule........................................................................ 38

8.7.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 38

8.7.2       Obdélníkové panely........................................................................................................................................................ 38

8.7.3       Střešní a stropní panely................................................................................................................................................ 40

8.7.4       Stěnové panely................................................................................................................................................................ 41

8.7.5       Stěnové panely s vodorovným výztužným namáháním............................................................................................ 41

8.7.6       Stěnové panely se svislým výztužným namáháním................................................................................................. 42

8.7.7       Stěnové panely se svislým a vodorovným výztužným namáháním....................................................................... 43

8.7.8       Stěnové panely s diagonálním bedněním z řeziva................................................................................................... 43

8.7.9       Lepené panely................................................................................................................................................................ 45

8.8          Prutové nosné konstrukce............................................................................................................................................ 45

8.8.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 43

8.8.2       Zjednodušený výpočet příhradových soustav............................................................................................................ 45

8.8.3       Namáhání a deformace v oblasti spojů..................................................................................................................... 46

8.8.4       Vzpěrné délky prutů příhradových soustav................................................................................................................. 47

8.9          Plošné nosné konstrukce............................................................................................................................................. 49

8.9.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 47

8.9.2       Plochy ze vzájemně slepených vrstev......................................................................................................................... 48

8.9.3       Plochy ze vzájemně poddajně spojených vrstev....................................................................................................... 49

8.9.4       Plochy z lamel z jehličnatého dřeva............................................................................................................................ 49

9             Ověřování mezních stavů použitelnosti...................................................................................................................... 50

9.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 50

9.2          Mezní hodnoty deformací.............................................................................................................................................. 48

9.3          Posuzování kmitání........................................................................................................................................................ 49

10           Obecná posouzení pro mezní stavy únosnosti......................................................................................................... 51

10.1        Všeobecně....................................................................................................................................................................... 51

10.2        Posouzení únosnosti průřezu...................................................................................................................................... 51

10.2.1    Tah ve směru vláken dřeva........................................................................................................................................... 51

10.2.2    Tah pod úhlem a............................................................................................................................................................ 49

10.2.3    Tlak ve směru vláken dřeva.......................................................................................................................................... 50

10.2.4    Tlak kolmo k vláknům dřeva......................................................................................................................................... 50

10.2.5    Tlak pod úhlem a........................................................................................................................................................... 51

10.2.6    Ohyb.................................................................................................................................................................................. 51

10.2.7    Ohyb a tah........................................................................................................................................................................ 52

10.2.8    Ohyb a tlak ...................................................................................................................................................................... 53

10.2.9    Smyk za ohybu................................................................................................................................................................ 52

10.2.10  Kroucení........................................................................................................................................................................... 53

10.2.11  Smyk za ohybu a kroucení............................................................................................................................................ 54

10.3        Posuzování prutů postupem náhradního prutu........................................................................................................ 54


Strana 6

Strana

10.3.1    Tlačené pruty namáhané plánovitě dostředným tlakem......................................................................................... 53

10.3.2    Pruty namáhané ohybem bez tlakové síly.................................................................................................................. 54

10.3.3    Pruty namáhané ohybem a tlakem............................................................................................................................. 54

10.3.4    Pruty namáhané ohybem a tahem.............................................................................................................................. 55

10.4        Posouzení pultových, sedlových a zakřivených nosníků.......................................................................................... 56

10.4.1    Pultové střešní nosníky................................................................................................................................................. 55

10.4.2    Sedlové střešní nosníky s přímým dolním okrajem................................................................................................ 56

10.4.3    Zakřivené nosníky........................................................................................................................................................... 57

10.4.4    Sedlové nosníky se zakřiveným dolním okrajem..................................................................................................... 58

10.5        Posouzení složených konstrukčních prvků................................................................................................................ 59

10.5.1    Lepené složené konstrukční prvky.............................................................................................................................. 59

10.5.2    Složené pruty s poddajným spojením namáhané ohybem................................................................................... 61

10.5.3    Tlačené pruty složené ze dřeva a materiálů na bázi dřeva s poddajným spojením a průřezem
souměrným ke dvěma osám....................................................................................................................................... 61

10.5.4    Lehké nosníky dřevěných konstrukcí.......................................................................................................................... 64

10.6        Posouzení výztužného namáhání panelů.................................................................................................................. 64

10.7        Posouzení plošných konstrukcí................................................................................................................................... 66

10.7.1    Plochy z vrstev................................................................................................................................................................. 67

10.7.2    Plochy z lamel z rostlého dřeva.................................................................................................................................... 66

10.7.3    Teorie II. řádu, posuzování stability............................................................................................................................. 67

11           Příčné spoje, zářezy, otvory a zesilování..................................................................................................................... 68

11.1        Příčné spoje.................................................................................................................................................................... 69

11.1.1    Všeobecně....................................................................................................................................................................... 69

11.1.2    Tažené spoje................................................................................................................................................................... 68

11.1.3    Tlačené spoje................................................................................................................................................................. 69

11.1.4    Spolupůsobení různých spojovacích prostředků..................................................................................................... 69

11.1.5    Příčné přípoje.................................................................................................................................................................. 70

11.2        Zářezy................................................................................................................................................................................ 71

11.3        Otvory................................................................................................................................................................................ 73

11.4        Zesilování......................................................................................................................................................................... 74

11.4.1    Všeobecně....................................................................................................................................................................... 75

11.4.2    Příčné přípoje.................................................................................................................................................................. 74

11.4.3    Pravoúhlé zářezy na konci prutů obdélníkového průřezu namáhaných ohybem................................................ 76

11.4.4    Otvory v prutech obdélníkového průřezu namáhaných ohybem............................................................................ 77

11.4.5    Zakřivené nosníky a sedlové nosníky z lepeného lamelového dřeva................................................................... 80

12           Spoje s kolíkovými kovovými spojovacími prostředky............................................................................................. 81

12.1        Všeobecně....................................................................................................................................................................... 82

12.2        Únosnost při namáhání kolmo k ose kolíku (na střih)............................................................................................ 83

12.2.1    Všeobecně....................................................................................................................................................................... 81

12.2.2    Spoje konstrukčních prvků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva............................................................................. 82

12.2.3    Spoje ocelový plech-dřevo............................................................................................................................................ 82

12.3        Spoje s kolíky a přesnými svorníky............................................................................................................................. 83

12.4        Spoje se svorníky a závitovými tyčemi........................................................................................................................ 85


Strana 7

Strana

12.5        Spoje s hřebíky............................................................................................................................................................... 86

12.5.1    Všeobecně....................................................................................................................................................................... 86

12.5.2    Hřebíkové spoje dřevo-dřevo....................................................................................................................................... 87

12.5.3    Hřebíkové spoje dřevo-materiál na bázi dřeva nebo na bázi sádry...................................................................... 89

12.5.4    Hřebíkové spoje ocelový plech-dřevo......................................................................................................................... 91

12.6        Spoje s vruty do dřeva.................................................................................................................................................... 92

12.7        Spoje se sponkami........................................................................................................................................................ 93

12.8        Únosnost při namáhání ve směru osy kolíku (na vytažení).................................................................................... 94

12.8.1    Hřebíky.............................................................................................................................................................................. 94

12.8.2    Vruty do dřeva.................................................................................................................................................................. 96

12.8.3    Sponky.............................................................................................................................................................................. 97

12.9        Únosnost hřebíků, vrutů do dřeva a sponek s kombinovaným namáháním...................................................... 97

13           Spoje s ostatními spojovacími prostředky................................................................................................................ 97

13.1        Všeobecně....................................................................................................................................................................... 97

13.2        Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny............................................................................................. 98

13.2.1    Všeobecně....................................................................................................................................................................... 98

13.2.2    Posouzení styčníkových desek.................................................................................................................................... 99

13.2.3    Přepravní a montážní stavy......................................................................................................................................... 101

13.3        Spoje se speciálními hmoždíky................................................................................................................................ 102

13.3.1    Všeobecně.................................................................................................................................................................... 102

13.3.2    Spoje s prstencovými a talířovými hmoždíky........................................................................................................... 104

13.3.3    Spoje s talířovými hmoždíky s ozuby nebo trny....................................................................................................... 106

13.3.4    Spoje se speciálními hmoždíky v čelních plochách dřeva................................................................................... 108

14           Lepení............................................................................................................................................................................ 110

14.1        Všeobecně.................................................................................................................................................................... 110

14.2        Lepení při vyvození lisovacího tlaku vruty................................................................................................................. 110

14.3        Spoje s vlepovanými ocelovými tyčemi.................................................................................................................... 111

14.3.1    Všeobecně.................................................................................................................................................................... 111

14.3.2    Namáhání kolmo k ose tyče...................................................................................................................................... 111

14.3.3    Namáhání ve směru osy tyče.................................................................................................................................... 112

14.3.4    Kombinované namáhání............................................................................................................................................ 113

14.4        Lepené panely.............................................................................................................................................................. 113

14.5        Velké zubovité spoje lepeného lamelového dřeva a lepeného dřeva ze 2 nebo 3 lamel.............................. 113

14.6        Úkosové spoje.............................................................................................................................................................. 114

14.7        Složené prvky z lepeného lamelového dřeva.......................................................................................................... 114

15           Tesařské spoje pro dřevěné konstrukční prvky...................................................................................................... 114

15.1        Zapuštění....................................................................................................................................................................... 114

15.2        Čepové spoje................................................................................................................................................................ 115

15.3        Spoje s dřevěnými kolíky............................................................................................................................................ 116

16           Označení........................................................................................................................................................................ 116

Příloha A (normativní) Posouzení způsobilosti pro lepení nosných dřevěných konstrukčních / stavebních prvků... 117


Strana 8

Strana

Příloha B (normativní) Lepené složené konstrukční prvky z lepeného lamelového dřeva............................................ 118

B.1          Všeobecně.................................................................................................................................................................... 118

B.2          Požadavky na výrobu.................................................................................................................................................... 118

B.3          Řízení výroby u výrobce................................................................................................................................................ 119

B.4          Externí kontrola............................................................................................................................................................. 120

Příloha C (normativní) Průkazní zkoušky a zatřídění kolíkových spojovacích prostředků do tříd únosnosti............... 121

C.1          Hřebíky........................................................................................................................................................................... 121

C.1.1      Oblast použití................................................................................................................................................................ 121

C.1.2      Podklady........................................................................................................................................................................ 121

C.1.3      Průkazní zkoušky.......................................................................................................................................................... 122

C.1.4      Vyhodnocení výsledků zkoušek a zatřídění............................................................................................................. 123

C.2          Sponky............................................................................................................................................................................ 124

C.2.1      Oblast použití................................................................................................................................................................ 124

C.2.2      Podklady........................................................................................................................................................................ 124

C.2.3      Průkazní zkoušky.......................................................................................................................................................... 125

C.2.4      Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................. 125

Příloha D (informativní) Plochy z vrstev - Hodnoty tuhosti a výpočet napětí...................................................................... 126

D.1          Všeobecně.................................................................................................................................................................... 126

D.2          Plochy ze vzájemně slepených vrstev....................................................................................................................... 126

D.2.1      Všeobecně.................................................................................................................................................................... 126

D.2.2      Deskové namáhání..................................................................................................................................................... 126

D.2.3      Namáhání jako výztužné tabule ................................................................................................................................ 127

D.3          Plochy ze vzájemně poddajně spojených vrstev.................................................................................................... 128

D.3.1      Výpočetní model........................................................................................................................................................... 128

D.3.2      Tuhosti a namáhání plochy A.................................................................................................................................... 129

D.3.3      Tuhosti a namáhání plochy B.................................................................................................................................... 129

D.3.4      Tuhosti plochy C, namáhání jako výztužné tabule................................................................................................. 130

Příloha E (normativní) Součinitele vzpěrné délky a součinitele klopení pro posouzení postupem
náhradního prutu.......................................................................................................................................................... 133

E.1          Všeobecně.................................................................................................................................................................... 133

E.2          Součinitele vzpěrné délky (vzpěr za ohybu)............................................................................................................. 133

E.3          Součinitele klopení (vzpěr za ohybu s kroucením, klopení)................................................................................. 135

Příloha F (normativní) Vlastnosti materiálu............................................................................................................................ 138

Příloha G (normativní) Údaje pro spojovací prostředky a spoje......................................................................................... 155

G.1          Moduly posunutí kolíkových spojovacích prostředků a speciálních hmoždíků................................................. 155

G.2          Přesnější postup posouzení pro stanovení hodnot charakteristické únosnosti na střih spojů
s kolíkovými spojovacími prostředky........................................................................................................................ 155

G.2.1      Všeobecně.................................................................................................................................................................... 155

G.2.2      Jednostřižné spoje konstrukčních prvků ze dřeva popř. materiálů na bázi dřeva............................................ 156

G.2.3      Dvoustřižné spoje konstrukčních prvků ze dřeva popř. materiálů na bázi dřeva ............................................. 157

G.2.4      Jednostřižné spoje ocelový plech-dřevo.................................................................................................................. 157

G.2.5      Dvoustřižné spoje ocelový plech-dřevo.................................................................................................................... 158

G.3          Charakteristiky pro kolíkové spojovací prostředky................................................................................................. 159


Strana 9

Strana

G.3.1      Kolíky.............................................................................................................................................................................. 159

G.3.2      Svorníky a přesné šrouby........................................................................................................................................... 160

G.3.3      Závitové tyče.................................................................................................................................................................. 160

G.3.4      Talířové hmoždíky......................................................................................................................................................... 161

G.4          Požadavky na speciální hmoždíky............................................................................................................................. 161

G.4.1      Všeobecně.................................................................................................................................................................... 161

G.4.2      Prstencové hmoždíky typu A 1.................................................................................................................................... 161

G.4.3      Talířové hmoždíky typu B 1......................................................................................................................................... 162

G.4.4      Talířové hmoždíky s ozuby typu C 1.......................................................................................................................... 164

G.4.5      Talířové hmoždíky s ozuby typu C 2.......................................................................................................................... 165

G.4.6      Talířové hmoždíky s ozuby typu C 3.......................................................................................................................... 166

G.4.7      Talířové hmoždíky s ozuby typu C 4.......................................................................................................................... 166

G.4.8      Talířové hmoždíky s ozuby typu C 5.......................................................................................................................... 167

G.4.9      Talířové hmoždíky s trny typu C 10............................................................................................................................ 168

G.4.10    Talířové hmoždíky s trny typu C 11............................................................................................................................ 170

Příloha H (normativní) Lepené lamelové dřevo - Požadavky............................................................................................... 172

H.1          Všeobecně.................................................................................................................................................................... 172

H.2          Požadavky na výrobu.................................................................................................................................................... 172

H.3          Řízení výroby u výrobce................................................................................................................................................ 172

H.4          Externí kontrola............................................................................................................................................................. 172

Příloha I (normativní) Zubovité spoje konstrukčního dřeva - Požadavky........................................................................... 173

I.1           Všeobecně.................................................................................................................................................................... 173

I.2           Požadavky na výrobu.................................................................................................................................................... 173

I.3           Řízení výroby u výrobce................................................................................................................................................ 173

I.4           Externí kontrola............................................................................................................................................................. 173


Strana 10

1 Předmět normy

(1) Tato norma platí pro navrhování a provádění staveb a nosných a výztužných konstrukčních prvků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva. Tato norma platí také pro dřevěné konstrukce ve stavbách z převážně jiných konstrukčních materiálů, např.masivních, ocelových nebo zděných stavbách.

(2) Tato norma se zabývá pouze požadavky na únosnost, použitelnost a trvanlivost nosných konstrukcí. Jinými požadavky, např. na tepelnou a zvukovou izolaci, se norma nezabývá.

(3) Prováděním se tato norma zabývá jen do té míry, která je nutná pro stanovení požadavků na jakost materiálů a výrobků použitých v konstrukci nebo na úroveň prací na stavbě pro splnění předpokladů navrhování a konstrukčního řešení.

(4) Pravidla požadovaného konstrukčního řešení jsou uvedena v příslušných ustanoveních a je třeba je považovat za minimální požadavky. Pro specifické druhy staveb nebo stavebních postupů musí být v případě potřeby rozšířena.

(5) Tato norma platí také pro přenosné stavby, stavební lešení a bednění/skruže, pažení a podpory bednění (viz ČSN 73 8101, ČSN 73 8105, ČSN EN 1004, ČSN EN 12811-1 až 3 a ČSN EN 12812) a analogicky pro existující stavby, pokud ve speciálních normách není stanoveno jinak.

(6) Pro navrhování, výpočet a posuzování dřevěných mostů a inženýrských staveb, na které nepůsobí převážně statická zatížení, je třeba případně uvážit doplňující požadavky a předpisy.

(7) Pro navrhování na účinky požáru a pro seismická zatížení se musí uvážit doplňující požadavky.

(8) Tato norma se nezabývá navrhováním, výpočtem a posuzováním konstrukcí, které jsou v delším období - přibližně odpovídajícím době trvání „dlouhodobé“ - vystaveny teplotám vyšším než 60 °C, kromě proměnlivých klimatických účinků.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz