Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.180                                                                                                                                        Září 2007

Trojfázové olejové distribuční transformátory
50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším
napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV -
Část 4: Požadavky a zkoušky týkající se tlakových
nádob z vlnitého plechu

ČSN
EN 50464- 4

35 1121

 

Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA to 2 500 kVA with highest voltage
for equipment not exceeding 36 kV -
Part 4: Requirements and tests concerning pressurised corrugated tanks

Transformateurs triphasés de distribution immergés dans lhuile, 50 Hz, de 50 kVA à 2 500 kVA, de tension
la plus élevée pour le matériel ne dépassant pas 36 kV
-
Partie 4: Prescriptions et essais relatifs aux cuves sous pression

Ölgefüllte Drehstrom-Verteilungstransformatoren 50 Hz, 50 kVA bis 2 500 kVA, mit einer höchsten Spannung
für Betriebsmittel bis 36 kV -
Teil 4: Anforderungen und Prüfungen für druckbeanspruchte Wellwandkessel

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50464- 4:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50464- 4:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 35 1122-6 z února 2003.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79364


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předcházející normě

V porovnání s předcházející normou ČSN 35 1122-6:2003 došlo v této normě k redakčním změnám, které se týkají především celkového uspořádání normy. Základní členění normy zůstalo beze změny. Tato norma tímto vydáním se zařazuje v souladu s metodickými předpisy ČNI do aktualizovaného souboru norem pro výkonové transformátory.

Informace o citovaných normativních dokumentech

Pro účely této normy se použijí informace o citovaných normativních dokumentech podle ČSN EN 50464-1.

Souvisící ČSN

ČSN EN 50464-1:2007 (35 1121) Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Všeobecné poždavky

ČSN EN 50464-2-1:2007 (35 1121) Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2-1: Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo na straně nízkého napětí - Všeobecné požadavky

ČSN EN 50464-2-2:2007 (35 1121) Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2-2: Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo na straně nízkého napětí - Kabelové skříně typu 1 pro použití na distribučních transformátorech, které vyhovují požadavkům EN 50464-2-1

ČSN EN 50464-2-3:2007 (35 1121) Trojfázové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2-3: Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo na straně nízkého napětí - Kabelové skříně typu 2 pro použití na distribučních transformátorech, které vyhovují požadavkům EN 50464-2-1

ČSN EN 50464-3 Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz, od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Stanovení jmenovitého výkonu transformátoru zatíženého nesinusovými proudy

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Leoš Valenta, CSc., IČ 14927021

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub


Strana 3

4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                          Duben 2007

ICS 29.180                                                                                                   Nahrazuje HD 428.6 S1:2002

Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA
do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV -
Část 4: Požadavky a zkoušky týkající se tlakových nádob z vlnitého plechu

Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA
to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV -
Part 4: Requirements and tests concerning pressurised corrugated tanks

 

Transformateurs triphasés de distribution immergés
dans l
huile, 50 Hz, de 50 kVA à 2 500 kVA,
de tension la plus élevée pour le matériel
ne dépassant pas 36 kV -
Partie 4: Prescriptions et essais relatifs
aux cuves sous pression

Ölgefüllte Drehstrom-Verteilungstransformatoren
50 Hz, 50 kVA bis 2 500 kVA mit einer höchsten
Spannung für Betriebsmittel bis 36 kV
-
Teil 4: Anforderungen und Prüfungen
für druckbeanspruchte Wellwandkessel

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2006-12-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2007 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                        Ref. č. EN 50464- 4:2007 E


Strana 4

Předmluva

Text harmonizačního dokumentu HD 428.6 S1:2002 připravený technickou komisí CENELEC TC 14, Výkonové transformátory byl předložen k formálnímu hlasování pro převod na evropskou normu a byl schválen CENELEC jako EN 50464-4 dne 2006-12-01.

Bylo stanoveno toto datum:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                                   
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                                 
oznámení o schválení EN k přímému používání                                                  
jako normy národní                                                                                            (dop)       2007-12-01

Soubor EN 50464 sestává z následujících částí pod společným názvem „Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV“:

Část 1:      Všeobecné požadavky

Část 2-1:   Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo na straně nízkého napětí - Všeobecné požadavky

Část 2-2:   Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo na straně nízkého napětí - Kabelové skříně typu 1 pro použití na distribučních transformátorech, které vyhovují požadavkům EN 50464-2-1

Část 2-3:   Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo na straně nízkého napětí - Kabelové skříně typu 2 pro použití na distribučních transformátorech, které vyhovují požadavkům EN 50464-2-1

Část 3:      Stanovení jmenovitého výkonu transformátoru zatíženého nesinusovými proudy

Část 4:      Požadavky a zkoušky týkající se tlakových nádob z vlnitého plechu-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz