Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.180                                                                                                                                         Září 2007

Trojfázové olejové distribuční transformátory
50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím
pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV -
Část 2-3: Distribuční transformátory s kabelovými
skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo na straně
nízkého napětí - Kabelové skříně typu 2 pro použití
na distribučních transformátorech, které vyhovují
požadavkům EN 50464-2-1

ČSN
EN 50464-2-3
35 1121

 

 

Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA to 2 500 kVA with highest voltage for equipment
not exceeding 36 kV
-
Part 2-3: Distribution transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - Cable boxes type 2
for use on distribution transformers meeting the requirements of EN 50464-2-1

Transformateurs triphasés de distribution immergés dans l’huile, 50 Hz, de 50 kVA à 2 500 kVA, de tension la plus élevée
pour le matériel ne dépassant pas 36 kV

Partie 2-3: Transformateurs de distribution raccordés par boîtes à câble côté haute tension et/ou côté basse tension
-
Boîtes à câbles de type 2 pour utilisation sur transformateurs de distribution conformes aux exigences
de la EN 50464-2-1

Ölgefüllte Drehstrom-Verteilungstransformatoren 50 Hz, 50 kVA bis 2 500 kVA, mit einer höchsten Spannung
für Betriebsmittel bis 36 kV -
Teil 2-3: Verteilungstransformatoren mit Kabelanschlusskästen auf der Ober- und/oder Unterspannungsseite -
Kabelanschlusskästen Typ 2 für Verteilungstransformatoren nach EN 50464-2-1

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50464-2-3:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50464-2-3:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 35 1122-2-3 z prosince 1999.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79367


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předcházející normě

V porovnání s předcházející normou ČSN 35 1122-2-3:1999 došlo v této normě k několika drobným redakčním změnám, které se týkají především celkového uspořádání normy, úprav v tabulce 1 a popisu obrázků. Základní členění normy zůstalo beze změny. Tato norma se tímto vydáním zařazuje v souladu s metodickými předpisy ČNI do aktualizovaného souboru norem pro výkonové transformátory.

Informace o citovaných normativních dokumentech

Pro účely této normy platí informace o citovaných normativních dokumentech podle ČSN EN 50464-2-2.

Souvisící ČSN

ČSN EN 50464-1:2007 (35 1121) Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1 - Všeobecné poždavky

ČSN EN 50464-2-1:2007 (35 1121) Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2-1: Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo na straně nízkého napětí - Všeobecné požadavky

ČSN EN 50464-2-2:2007 (35 1121) Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2-2: Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo na straně nízkého napětí - Kabelové skříně typu 1 pro použití na distribučních transformátorech, které vyhovují požadavkům EN 50464-2-1

ČSN EN 50464-3:2007 (35 1121) Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Stanovení jmenovitého výkonu transformátoru zatíženého nesinusovými proudy

ČSN EN 50464-4:2007 (35 1121) Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Požadavky a zkoušky týkající se tlakových nádob z vlnitého plechu

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Leoš Valenta, CSc., IČ 14927021

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub


Strana 3


NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                       
Duben 2007

ICS 29.180                                                                                                   Nahrazuje HD 428.2.3 S1:1994

Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA
do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV -
Část 2-3: Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi na straně
vysokého napětí a/nebo na straně nízkého napětí - Kabelové skříně typu 2
pro použití na distribučních transformátorech, které vyhovují
požadavkům EN 50464-2-1

Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA
to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV
-
Part 2-3: Distribution transformers with cable boxes on the high-voltage
and/or low-voltage side
- Cable boxes type 2 for use on distribution
transformers meeting the requirements of EN 50464-2-1

 

Transformateurs triphasés de distribution immergés
dans l’huile, 50 Hz, de 50 kVA à 2 500 kVA,
de tension la plus élevée pour le matériel
ne dépassant pas 36 kV
-
Partie 2-3: Transformateurs de distribution
raccordés
par boîtes à câble côté haute tension et/ou côté
basse tension
- Boîtes à câbles de type 2
pour utilisation sur transformateurs de distribution
conformes aux exigences de la EN 50464-2-1

Ölgefüllte Drehstrom-Verteilungstransformatoren
50 Hz, 50 kVA bis 2 500 kVA, mit einer
höchsten Spannung für Betriebsmittel bis 36 kV
-
Teil 2-3: Verteilungstransformatoren
mit Kabelanschlusskästen auf der Ober-
und/oder Unterspannungsseite
-
Kabelanschlusskästen Typ 2
für Verteilungstransformatoren
nach EN 50464-2-1

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2006-12-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2007 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                    Ref. č. EN 50464-2-3:2007 E


Strana 4

Předmluva

Text harmonizačního dokumentu HD 428.2.3 S1:1998 připravený technickou komisí CENELEC TC 14, Výkonové transformátory, byl předložen k formálnímu hlasování pro převod na evropskou normu a byl schválen CENELEC jako EN 50464-2-3 dne 2006-12-01.

Bylo stanoveno toto datum:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                                   
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                                 
oznámení o schválení EN k přímému používání                                                  
jako normy národní                                                                                            (dop)       2007-12-01

Soubor EN 50464 sestává z následujících částí pod společným názvem „Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV“:

Část 1:      Všeobecné požadavky

Část 2-1:   Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo na straně nízkého napětí - Všeobecné požadavky

Část 2-2:   Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo na straně nízkého napětí - Kabelové skříně typu 1 pro použití na distribučních transformátorech, které vyhovují požadavkům EN 50464-2-1

Část 2-3:   Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo na straně nízkého napětí - Kabelové skříně typu 2 pro použití na distribučních transformátorech, které vyhovují požadavkům EN 50464-2-1

Část 3:      Stanovení jmenovitého výkonu transformátoru zatíženého nesinusovými proudy

Část 4:      Požadavky a zkoušky týkající se tlakových nádob z vlnitého plechu-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz