Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.93; 93.080.30                                                                                                                 Listopad 2007

Názvosloví pozemních komunikací -
Část 3: Vybavení pozemních komunikací


ČSN 73 6100-3

 

Terminology of roads - Part 3: Road equipment

La terminologie du transport et des routes - Partie 3: Equipement routier

Straßenterminologie - Teil 3: Straßenaustattungen

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79395


Strana 2

Předmluva

Tato norma byla vypracována na základě výsledků rozborového úkolu RU/0801/05 Názvosloví silničních komunikací (rozborový úkol k revizi ČSN 73 6100 z 1983-07-06). Po shromáždění téměř 10 000 termínů z oblasti dopravy, které jsou definovány v právních, správních a technických předpisech Ministerstva dopravy ČR, byly termíny spolu s jejich definicemi vytříděny a zařazeny do tematických celků. Pro rozsáhlé tematické celky byly vyčleněny samostatné části normy, které budou postupně zpracovávány:

ČSN 73 6100-1 Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví

ČSN 73 6100-2 Názvosloví pozemních komunikací - Část 2: Projektování pozemních komunikací

ČSN 73 6100-3 Názvosloví pozemních komunikací - Část 3: Vybavení pozemních komunikací
(CEN/TC 226)

ČSN 73 6100-4 Názvosloví pozemních komunikací - Část 4: Stavba vozovek (CEN/TC 227)

ČSN 73 6100-5 Názvosloví pozemních komunikací - Část 5: Dopravní telematika (CEN/TC 278)

Tato norma je třetí částí výše uvedeného souboru norem. Obsahuje veškeré podstatné termíny z oblasti vybavení pozemních komunikací.

Touto normou se nahrazuje kapitola XII. Vybavení silniční komunikace (čl. 451 - 494) ČSN 73 6100 z 1983-07-06. Po vydání části 1 bude zrušena celá ČSN 73 6100 z 1983-07-06.

Tato norma byla vytvořena z důvodu velkého množství termínů pocházejících z převzatých evropských norem technické komise CEN/TC 226 Silniční zařízení. Tyto normy jsou normami výrobků a zkoušení, a proto jejich terminologie postrádá rámec základních termínů a definic vycházejících z praxe v ČR a zákona 361/2000 Sb. Zpracovatelé normy vytvořili tento rámec a převzaté termíny a definice z evropských norem, beze změny včleněné do normy, doplnili o potřebnou základní terminologii. Tato původní česká terminologie byla poté převedena do anglického jazyka včetně příslušných definic. Původní české termíny jsou v textu rozlišitelné tak, že u nich nejsou uvedeny překlady ve francouzském a německém jazyce. Naopak všechny termíny uvedené ve všech čtyřech jazycích pocházejí z převzatých evropských norem.

Tato norma spojila systematicky neúplnou objemnou evropskou terminologii z oblasti dopravního vybavení s dosavadní národní praxí a tvoří tak terminologický základ pro navazující praxi v oblasti předpisů, normalizace, oborových katalogů a je určena pro využití státní správou i zainteresovanými uživateli.

Základní strukturální uspořádání vychází ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tj. členění na:

         dopravní značky;

         světelné a doprovodné akustické signály a výstražná světla;

         dopravní zařízení.

Tato linie je zobrazena na obrázku 1 Schéma vybavení pozemních komunikací jako vertikální. Druhým zdrojem termínů a jejich uspořádání je struktura pracovních skupin WG v CEN/TC 226. Tato linie je zobrazena na obrázku 1 jako horizontální. Přehled jednotlivých WG v CEN/TC 226 je uveden podle jejich názvů:

WG 1

Silniční záchytné systémy

WG 2

Vodorovné dopravní značení

WG 3

Svislé dopravní značení

WG 4

Světelná signalizační zařízení

WG 5

Osvětlení pozemních komunikací

WG 6

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu

WG 7

Systémy proti oslnění na pozemních komunikacích

WG 9

Zařízení ke kontrole parkování vozidel

WG 10

Pasivní bezpečnost nosných konstrukcí


Strana 3

V návaznosti na obrázek 1 jsou pak roztříděny nejdůležitější pojmy z této normy v podrobném přehledu Členění vybavení pozemních komunikací. Termíny v normě jsou řazeny podle jejich věcné náležitosti a významové posloupnosti do kapitol. Každému termínu je přiřazeno číslo (kapitola.článek.pořadí), podle kterého je identifikovatelný v rejstříku na konci normy. Rejstřík je čtyřjazyčný podle abecedního řazení českých termínů.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz