Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.040.20                                                                                                                                    Září 2007

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy
společného stravování -
Část 2-10: Zvláštní požadavky - Rožně

ČSN
EN 203-2-10

06 1901

 

Gas heated catering equipment - Part 2-10: Specific requirements - Chargrills

Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux - Partie 2-10: Exigences particulières - Barbecues

Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-10: Spezifische Anforderungen - Gasgrill und Grillgeräte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 203-2-10:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 203-2-10:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79411


Strana 2

Národní předmluva

Norma ČSN EN 203-2:1996 (06 1901) bude nahrazena souborem norem ČSN EN 203-2-1 až ČSN EN 203-2-11.

Změny proti předchozím normám

Tato norma doplňuje a upravuje příslušné články EN 203-1:2005 a spolu s ostatními částmi EN 203-2-x nahrazuje EN 203-2:1995.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 203-1:2005 zavedena v ČSN EN 203-1:2006 (06 1901) Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

Citované předpisy

Směrnice Rady 90/396/EEC z 1990-06-29, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: REMEŠ BRNO, IČ 15557448, Petr Remeš, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 26 Spotřebiče na pevná, kapalná a plynná paliva

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Hušák


Strana 3

                                                                                          Duben 2007

ICS 97.040.20                                                                                                    Nahrazuje EN 203-2:1995

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování -
Část 2-10: Zvláštní požadavky - Rožně

Gas heated catering equipment -
Part 2-10: Specific requirements - Chargrills

 

Appareils de cuisson professionnelle utilisant les
combustibles gazeux -
Partie 2-10: Exigences particulières - Barbecues

Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe -
Teil 2-10: Spezifische Anforderungen - Gasgrill
und Grillgeräte

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-02-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky              Ref. č. EN 203-2-10:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1                    Předmět normy........................................................................................................................................................... 6

2                    Citované normativní dokumenty.............................................................................................................................. 6

5.3.1.101     Překypění pokrmů...................................................................................................................................................... 6

5.3.3.102     Požární bezpečnost................................................................................................................................................... 6

6.3.2.1          Ochrana proti riziku požáru...................................................................................................................................... 6

6.3.2.2.1      Otočné a jiné ovládače............................................................................................................................................. 6

6.3.2.2.2      Svislé stěny pláště spotřebiče................................................................................................................................ 6

6.10              Hospodárné využití energie..................................................................................................................................... 6

7.1.4             Příprava spotřebiče................................................................................................................................................... 6

7.4.2.2.101  Teplota nádoby určené k zachycování tekutin a tuků z potravin........................................................................ 7

7.6.2.1          Všeobecné zkušební podmínky.............................................................................................................................. 7

9.3.2             Návody k obsluze a údržbě...................................................................................................................................... 7

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 90/396/EEC... 8


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 203-2-10:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 106 „Plynové spotřebiče pro velké kuchyně“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2008.

Tento dokument spolu s EN 203-2-1, EN 203-2-2, EN 203-2-3, EN 203-2-4, EN 203-2-5, EN 203-2-6, EN 203-2-7, EN 203-2-8, EN 203-2-9 a EN 203-2-11 nahrazuje EN 203-2:1995.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma stanovuje požadavky na bezpečnost a hospodárné využití energie rožňů.

Tato evropská norma se musí používat spolu s EN 203-1:2005 Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost.

Tato dílčí část k části 2 doplňuje nebo modifikuje příslušné články EN 203-1:2005 tak, aby je převedla na evropskou normu týkající se průmyslových rožňů na plynné palivo.

V případě, že není v této dílčí části k části 2 zmíněn konkrétní článek EN 203-1:2005, platí tento článek, pokud je to opodstatněné. V případě, že je v této evropské normě uvedeno „dodatek“, „úprava“ nebo „náhrada“, musí se podle toho upravit příslušný text EN 203-1:2005.

Články a obrázky doplňující EN 203-1:2005 se číslují od 101.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litevska, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

DODATEK:

Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti týkající se bezpečnosti a hospodárného využití energie rožňů.

Norma rovněž stanoví metody používané při zkouškách, kterými se kontrolují dané charakteristiky.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz