Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.220.40                                                                                                                                     Září 2007

Horolezecká výzbroj - Navazovací úvazky -
Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 12277

94 2011

 

Mountaineering equipment - Harnesses - Safety requirements and test methods

Equipement d’alpinisme et d’escalade - Harnais - Exigences de sécurité et méthodes d’essai

Bergsteigerausrüstung - Anseilgurte - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12277:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12277:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12277 (94 2011) z února 1999.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79412


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

V normě došlo proti předchozímu vydání ke změně požadavků na šířku popruhů u některých typů navazovacích úvazků. Měření prokluzu popruhu ve sponách nebo nastavovacích prvcích se měří u všech zkoušek pevnosti. Články týkající se značení a informací poskytovaných výrobcem mají novou strukturu.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 892 zavedena v ČSN EN 892 (94 2007) Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

EN ISO 139 zavedena v ČSN EN ISO 139 (80 0056) Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/686/EEC z 21. prosince 1989, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se osobních ochranných prostředků, ve znění směrnic 93/68/EEC, 93/95/EEC a 96/58/EEC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky v platném znění.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Singing Rock s.r.o., IČ 46509917, Ing. Jiří Hrdina

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Petr Svoboda


Strana 3

Únor 2007

ICS 97.220.40                                                                                                  Nahrazuje EN 12277:1998

Horolezecká výzbroj - Navazovací úvazky - Bezpečnostní požadavky
a zkušební metody

Mountaineering equipment - Harnesses - Safety requirements
and test methods

 

Equipement d’alpinisme et d’escalade - Harnais -
Exigences de sécurité et méthodes d’essai

Bergsteigerausrüstung - Anseilgurte -
Sicherheitstechnische Anforderungen
und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-11-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 12277:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Bezpečnostní požadavky.................................................................................................................................................... 7

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

4.2       Pevnost................................................................................................................................................................................. 8

5          Zkušební metody................................................................................................................................................................. 8

5.1       Kondicionování a podmínky zkoušek.............................................................................................................................. 8

5.2       Postup................................................................................................................................................................................... 8

6          Značení................................................................................................................................................................................ 10

7          Informace dodávané výrobcem....................................................................................................................................... 11

Příloha A (informativní) Normy pro horolezeckou výzbroj....................................................................................................... 15

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky Směrnice EU 89/686/EHS. 16


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12277:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 136 „Sporty, hrací plochy a ostatní potřeby pro rekreaci“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2007.

Tento dokument nahrazuje EN 12277:1998.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU 89/686/EEC.

Příloha ZA je informativní a obsahuje vztah mezi touto evropskou normou a směrnicí EC.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

Úvod

Text této evropské normy vychází z normy UIAA E (Union International des Associations d’Alpinisme), která byla vypracována za mezinárodní účasti.

Tato evropská norma je součástí souboru norem pro horolezeckou výzbroj, viz přílohu A.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a zkoušení navazovacích úvazků, které se používají při horolezectví včetně stěnového lezení. Je použitelná pro celotělové úvazky, úvazky pro malou postavu, sedací úvazky a hrudní úvazky.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz