Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.220.40                                                                                                                                Listopad 2007

Ochrana kovů proti korozi -
Oplachované a neoplachované chromátové
konverzní povlaky na hliníku a slitinách hliníku

ČSN
EN 12487

03 8633

 

Corrosion protection of metals - Rinsed and non-rinsed chromate conversion coatings on aluminium and aluminium
alloys

Protection contre la corrosion des métaux - Couches de conversion au chromate rincées et non rincées sur laluminium
et les alliages daluminium

Korrosionsschutz von Metallen - Gespülte und no-rinse Chromatierüberzüge auf Aluminium and Aluminiumlegierungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12487:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12487:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12487 (03 8633) z ledna 2001.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79753


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Z normy byly vypuštěny povlaky typů C2 a E2. Byla doplněna plošná hmotnost doporučená pro chromátování dlouhých svitků. Označování povlaků bylo navázáno na normy popisující označování slitin hliníku. Byly upraveny požadavky na povlak, např. měření elektrického odporu a identifikace povlaku. V příloze A byla maximální teplota sušení sjednocena na 100 °C. Příloha týkající se odolnosti proti korozi byla vypuštěna.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 485-1 zavedena v ČSN EN 485-1 (42 1416) Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 1: Technické dodací předpisy

EN 485-2 zavedena v ČSN EN 485-2 (42 4081) Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti

EN 485-3 zavedena v ČSN EN 485-3 (42 7332) Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru pro výrobky válcované za tepla

EN 485-4 zavedena v ČSN EN 485-4 (42 7336) Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 4: Mezní úchylky rozměrů a tvaru pro výrobky tvářené za studena

EN 515 zavedena v ČSN EN 515 (42 0053) Hliník a slitiny hliníku - Výrobky tvářené - Označování stavů

EN 573-1 zavedena v ČSN EN 573-1 (42 1401) Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených
výrobků - Část 1: Číselné označování

EN 573-2 zavedena v ČSN EN 573-2 (42 1401) Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených
výrobků - Část 2: Označování chemickými značkami

EN 573-3 zavedena v ČSN EN 573-3 (42 1401) Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených
výrobků - Část 3: Chemické složení

EN ISO 3892 zavedena v ČSN EN ISO 3892 (03 8632) Konverzní povlaky na kovových materiálech - Stanovení plošné hmotnosti povlaku - Vážkové metody (idt ISO 3892:2000)

ISO 4519 zavedena v ČSN ISO 4519 (03 8150) Elektrolyticky vyloučené povlaky a obdobné úpravy. Statistické přejímky srovnáváním

EN ISO 9227 zavedena v ČSN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou (idt ISO 9227:2006)

IEC 60603-1 zavedena v ČSN EN 60603-1 (35 4620) Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými
spoji - Část 1: Kmenová specifikace - Všeobecné požadavky a pokyny k přípravě předmětových
specifikací hodnocené jakosti (idt IEC 60603-1:1991 + A1:1992)

Vypracování normy

Zpracovatel: Mgr. Nataša Bednářová - TechNorm, Praha, IČ 41107829

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřiška Nesvadbová


Strana 3

                                                                                          Duben 2007

ICS 25.220.40                                                                                                   Nahrazuje EN 12487:2000

Ochrana kovů proti korozi -
Oplachované a neoplachované chromátové konverzní povlaky
na hliníku a slitinách hliníku

Corrosion protection of metals -
Rinsed and non-rinsed chromate conversion coatings
on aluminium and aluminium alloys

 

Protection contre la corrosion des métaux -
Couches de conversion au chromate rincées et non
rincées sur laluminium et les alliages daluminium

Korrosionsschutz von Metallen -
Gespülte und no-rinse Chromatierüberzüge
auf Aluminium and Aluminiumlegierungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-02-24.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 12487:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Informace, které musí poskytnout odběratel................................................................................................................. 7

5          Typy a označení povlaků.................................................................................................................................................... 7

5.1       Typy povlaků......................................................................................................................................................................... 7

5.2       Označení konverzního povlaku......................................................................................................................................... 8

6          Vzorkování............................................................................................................................................................................. 8

7          Požadavky na povlak........................................................................................................................................................... 8

7.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

7.2       Elektrická izolace................................................................................................................................................................. 8

7.3       Přilnavost.............................................................................................................................................................................. 8

7.4       Plošná hmotnost povlaku.................................................................................................................................................. 8

7.5       Identifikace povlaku............................................................................................................................................................ 9

7.6       Odolnost proti korozi........................................................................................................................................................... 9

Příloha A (informativní)  Postup chromátování........................................................................................................................ 10

Příloha B (normativní)  Dodatečné úpravy................................................................................................................................ 12

Příloha C (normativní)  Analytické metody stanovení hmotnosti povlaku a identifikace chromu, fosforu a zinku....... 13

Příloha D (normativní)  Zkoušky složení vrstvy......................................................................................................................... 14

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 15


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12487:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 262 „Kovové a jiné anorganické povlaky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2007.

Tento dokument nahrazuje EN 12487:2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky týkající se oplachovaných i neoplachovaných chromátových konverzních povlaků na hliníku a slitinách hliníku, a to povlaků určených pro ochranu proti korozi a jako podklad pro jiné povlaky.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz