Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.180; 91.100.10; 91.100.30                                                                                                          Leden 2008

Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky -
Betonové desky pro zkoušení

ČSN
EN 1323

72 2462

 

Adhesives for tiles - Concrete slabs for tests

Colles à carrelage - Plaques de béton pour essais

Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Betonplatten für Prüfungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1323:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1323:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1323 (72 2462) z července 1998.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79989


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

V normě došlo proti předchozím vydání k upřesnění a doplnění některých údajů.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 197-1 zavedena v ČSN EN 197-1 (72 2101) Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

Vypracování normy

Zpracovatel: Doc. Ing. Vladimír Hanykýř, DrSc., IČ 61013501

Technická normalizační komise: TNK 44 Žárovzdorné materiály a výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

                                                                                               Srpen 2007

ICS 83.180; 91.100.10; 91.100.30                                                                        Nahrazuje EN 1323:1996

Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky -
Betonové desky pro zkoušení

Adhesives for tiles - Concrete slabs for tests

 

Colles à carrelage - Plaques de béton
pour essais

Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten -
Betonplatten für Prüfungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-01-21.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                     Ref. č. EN 1323:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmět............................................................................................................................................................................................. 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Zkušební podmínky............................................................................................................................................................ 6

4          Zkušební zařízení................................................................................................................................................................ 6

4.1       Odtrhové desky.................................................................................................................................................................... 6

4.2       Tahové zkušební zařízení................................................................................................................................................... 6

4.3       Baňka s trubicí podle Carstena........................................................................................................................................ 6

5          Betonová deska................................................................................................................................................................... 6

5.1       Specifikace........................................................................................................................................................................... 6

5.2       Příprava betonové desky.................................................................................................................................................... 6

5.3       Kondiciování betonové desky........................................................................................................................................... 7

5.4       Nasákavost povrchu vodou............................................................................................................................................... 7

6          Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 7


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 1323:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 67 „Keramické obkladové prvky“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do února 2008.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EC.

Tento dokument nahrazuje EN 1323:1998.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje podklad (betonovou desku), který se používá pro stanovení vlastností malt a lepidel pro keramické obkladové prvky.

Tato evropská norma neobsahuje žádné požadavky ani doporučení pro výrobu a instalaci keramických obkladových prvků.

POZNÁMKA Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky mohou být použity také pro jiné druhy obkladových prvků (přírodní a aglomerovaný kámen, atd.), kde nepůsobí nepříznivě na kámen.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz