Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.220.40                                                                                                                             Prosinec 2007

Horolezecká výzbroj - Kladky -
Bezpečnostní požadavky a zkoušení

ČSN
EN 12278

94 2010

 

Mountaineering equipment - Pulleys - Safety requirements and test methods

Equipement d’alpinisme et d’escalade - Poulies - Exigences de sécurité et méthodes d’essai

Bergsteigerausrüstung - Seilrollen - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12278:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12278:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12278 (94 2010) z ledna 1999.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80102


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V normě došlo proti předchozímu vydání ke změnám v požadavcích na konstrukci, ke zpřísnění požadavků na pevnost a ke změnám odpovídajících zkušebních metod. Články týkající se značení a informací poskytovaných výrobcem mají novou strukturu.

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/686/EEC z 21. prosince 1989, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se osobních ochranných prostředků, ve znění směrnic 93/68/EEC, 93/95/EEC a 96/58/EEC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky v platném znění.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Singing Rock s.r.o., IČO 46509917, Ing. Jiří Hrdina

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Petr Svoboda


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 12278
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                             
Květen 2007

ICS 97.220.40                                                                                                  Nahrazuje EN 12278:1998

Horolezecká výzbroj - Kladky -
Bezpečnostní požadavky a zkoušení

Mountaineering equipment - Pulleys - Safety requirements and test methods

 

Equipement d’alpinisme et d’escalade - Poulies -
Exigences de sécurité et méthodes d’essai

Bergsteigerausrüstung - Seilrollen -
Sicherheitstechnische Anforderungen
und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-04-26.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 12278:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Bezpečnostní požadavky.................................................................................................................................................... 6

4.1       Konstrukce........................................................................................................................................................................... 6

4.2       Pevnost................................................................................................................................................................................. 6

5          Zkušební metody................................................................................................................................................................. 6

5.1       Odběr vzorků........................................................................................................................................................................ 6

5.2       Konstrukce........................................................................................................................................................................... 7

5.3       Stanovení pevnosti.............................................................................................................................................................. 7

6          Značení................................................................................................................................................................................. 8

7          Informace dodávané výrobcem........................................................................................................................................ 8

Příloha A (informativní) Normy pro horolezeckou výzbroj....................................................................................................... 10

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky Směrnice EU 89/686/EEC. 11

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 12


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12278:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 136 „Sporty, hrací plochy a ostatní potřeby pro rekreaci“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2007.

Tento dokument nahrazuje EN 12278:1998.

Jde o jednu ze skupiny norem pro horolezeckou výzbroj, viz přílohu A.

Tento dokument by vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU 89/686/EEC.

Příloha ZA je informativní a obsahuje vztah mezi touto evropskou normou a směrnicí EC.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kladky, které se používají při horolezectví včetně stěnového lezení.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz