Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.10                                                                                                                              Prosinec 2007

Lehké obvodové pláště - Terminologie

ČSN
EN 13119

74 7200

 

Curtain walling - Terminology

Façades rideaux - Terminologie

Vorhangfassaden - Terminologie

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13119:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13119:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80141


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na národní přílohu

Do normy je doplněna informativní národní příloha s českým abecedním rejstříkem.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Milan Helegda, Ph.D., IČ 71865586

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

                                                                                               Duben 2007

ICS 91.060.10

Lehké obvodové pláště - Terminologie

Curtain walling - Terminology

 

Façades rideaux - Terminologie

Vorhangfassaden - Terminologie

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-02-24.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované rejstříky a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                             Ref. č. EN 13119 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

1          Předmět normy...................................................... 6

2          Terminologie.......................................................... 6

3          Německý a francouzský abecední rejstřík....... 11

Příloha A (informativní)  Obrázky.................................... 13

Národní příloha (informativní)......................................... 20

 

 

1          Scope...................................................................... 6

2          Terminology........................................................... 6

3          Alphabetical index in German and French...... 11

Annex A (informative)  Figures...................................... 13

 


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 13119:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 33 „Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2007.

Nenahrazuje žádnou evropskou normu.

Tato evropská norma je jednou z řady evropských norem pro lehké obvodové pláště a vychází z terminologie výrobků obsažené v různých textech.

Tato evropská norma byla připravena na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Tato evropská norma doplňuje řadu norem pro lehké obvodové pláště s funkčními požadavky a zkušebními metodami jak jsou definovány v normě výrobku EN 13830.

Odkazy mohou být také provedeny podle terminologie oken a dveří (EN 12519).

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz